Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergan, Morten André
dc.contributor.authorAanes, Karl Jan
dc.coverage.spatialNord-Norgeen_US
dc.date.accessioned2023-01-30T10:21:33Z
dc.date.available2023-01-30T10:21:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-4986-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3047031
dc.description.abstractBergan, M.A & Aanes, K.J. 2023. Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune - Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2022. NINA Rapport 2192 Norsk institutt for naturforskning. Ved Vikelva i Saltdal kommune har Salten Smolt AS et klekkeri- og startfôringsanlegg. I Breivik (Bodø kommune) har bedriften et påvekstanlegg som mottar yngel fra avdelingen i Vik. Vikelva er resipient for avløpsvannet fra klekkeri- og startforingsanlegget etter rensing. I tråd med konsesjon og fastsatte miljømål er det gjennomført vannkjemisk prøvetaking og undersøkelser av bunndyrsamfunn i elva i 2022. Dette ble gjort for å overvåke vannmiljøtilstanden, klassifisere økologisk tilstand og gi en oppdatert vurdering av resipientforholdene i vassdraget. Vannkvalitet Det ble i perioden fra den 16. desember 2021 til den 21. mars i 2022 hentet inn i alt 8 vannprøver. De ble analysert for turbiditet, total fosfor, totalt nitrogen samt organisk innhold (BOD5) og kimtall. Overvåkningen er lagt opp slik at den følger og gjenspeiler hvordan utslippet fra produksjonen påvirker forholdene i resipienten gjennom produksjonsperioden. Videre er det middelverdien fra målingene i denne perioden som er vårt utgangspunktet når kjemisk tilstand skal klassifiseres, i henhold til vannforskriften. Vurdert ut fra de aktuelle klassegrensene ble kjemisk tilstand i 2022 sterkt preget av at det var en betydelig økt produksjon det første halvåret og over en relativt kort periode sammenlignet med tidligere år. Resultatene fra de vannkjemiske undersøkelser har tidligere år vist at turbiditeten i Vikelva er lav med periodevis enkelte høye verdier i forbindelse med flommer. Resultatene fra 2022 viser også at utslipp av organisk materiale, og da den delen som er partikulært, sammenfaller med turbiditetsverdiene. Ut fra de oppgitte klassegrensene har alle stasjonene nedstrøms anlegget en midlere turbiditetsverdi som gir en mindre god tilstand. I 2021 hadde alle stasjonene en svært god til god tilstand med hensyn til turbiditet. Kjemisk tilstand blir i 2022 klassifisert som dårlig. Dette med bakgrunn av midlere konsentrasjon av total fosfor på stasjonene 5A og 5B nedstrøms utslippet. I 2021 hadde begge disse god kjemisk tilstand. I perioder var det også til dels svært høye konsentrasjoner av fosfor i vassdraget nedstrøms utslippspunktet i 2022, som langt overskrider kriteriene for svært dårlig kjemisk tilstand. For nitrogen ga en tilsvarende vurdering en svært god til god tilstand på alle stasjonene i 2022, men med enkeltmålinger som overskrider nivåer tilsvarende svært dårlig og moderat tilstand. Sammen med utslippet av næringssalter kom det også store utslipp av lett biologisk tilgjengelig organisk materiale i 2022. Det mangler et egnet klassifikasjonssystem for dette, men ved å sammenligne resultatene fra BOD5 og kimtall analysene fra referansestasjonene, med resultatene fra stasjonene like nedstrøms anlegget får en et innblikk i hvor stor påvirkningen er. Økningen i midlere verdi var for BOD5 og kimtall i 2022 på henholdsvis 50 og 35 ganger. Konsentrasjonen av fosfor og nitrogen samt organisk materiale i utslippet følger produksjonen/ utforingen og biomassen i anlegget. Denne var i 2022 mer intens enn tidligere og foregikk over en kortere tidsperiode enn tidligere. Dette resulterte i en større belastning på vassdraget. Ren-seanlegget ser ikke ut til å ha tilstrekkelig renseevne og kapasitet til å kunne håndtere slike belastninger. Resultatet er at Vikelva nedstrøms anlegget til Salten Smolt AS ikke oppnår miljø-målet/kravet om god kjemisk tilstand i produksjonsperioden som var i 2022. Bunndyr Bunndyrsamfunnet i vassdraget både oppstrøms og nedstrøms Salten Smolt AS sitt anlegg er dominert av rentvannskrevende bunndyrarter og -former, med tilfredsstillende biologisk mangfold og normal bunndyrproduksjon. Vassdraget har en vann- og miljøkvalitet som klassifiserer alle undersøkte stasjoner i Vikelva til «God» eller «Svært God» økologisk tilstand ved bruk av bunndyr som kvalitetselement. Dette gjelder for både høst – og vårperioden i 2022. Eventuelle små variasjoner i resultatene mellom perioder og stasjoner i 2022 skyldes mer eller mindre naturlige årsaker, som kan knyttes til ulike naturlige habitatforhold mellom stasjoner, eller klima, vannføring og lignende forhold perioden forut for bunndyrinnsamlingen. En mild effekt av næringssaltanrikning og økt tilførsel av organisk materiale observeres i bunndyr-samfunnet på stasjonene nedstrøms anlegget, men effekten er så liten i 2022 at dette er uproblematisk i vannmiljøsammenheng. Vannøkolgisk synes dette å være begrenset til kun å gi noe økt bunndyrproduksjon, økt mangfold og en svak oppblomstring av enkelte bunndyrgrupper. Effekten gir ingen store negative endringer i strukturelle og funksjonelle sammensetninger i bunnfaunaen, eller er stor nok til at vi finner en nedgang i biologisk mangfold i viktige dyregrupper som døgn-, stein- eller vårfluer. Det var ingen tegn til forstyrrelser i bunndyrmaterialet fra 2022 som kan knyttes til forurensende utslipp, utslipp av såpevann eller andre miljøfarlige kjemikalier. Potensielle påvirkninger i Vikelva nedstrøms bedriften, slik som nedslamming og økt vekst av moser, alger, sopp og bakterier, er en effekt av økt belastning fra næringsalter og lett oksyderbart materiale. Dette er forhold som visuelt vurdert synes bedre i 2022 enn tidligere år. Resultatene fra bunndyrovervåkingen de siste to årene, og intrykket fra de siste årene (etter 2018), viser en kraftig positiv forbedring og utvikling i bunndyrsamfunnet på stasjonene nedstrøms bedriften. Samlet belastning synes nå å være stabilisert og vesentlig redusert. Samlet sett gir bunndyrresultatene fra overvåkingsåret 2022 bakgrunn for å konkludere med at vann-økologiske forhold på det aktuelle vassdragsavsnittet av Vikelva var godt innenfor fastsatte miljømål. Videre overvåkning For 2023 anbefales det å videreføre overvåkingen av bunndyrfaunaen i Vikelva med samme omfang som tidligere. Dette for å forsikre oss om at tilstanden i 2022 fortsetter og eventuelt utvikler seg videre positivt, samt å knytte resultatene til parallelle ungfiskundersøkelser (med tanke på vannmiljø og næringstilgang). Overvåkingen i 2023 bør derfor som tidligere år suppleres med overvåkning av sentrale biologiske kvalitetselementer. Fiskeundersøkelser er særs viktig, for å kunne følge respons og reetablering av bestander av ørret/sjøørret (og eventuelt laks) i vassdraget.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2192
dc.subjectvannkvaliteten_US
dc.subjectbunndyren_US
dc.subjectelven_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectvanndirektiveten_US
dc.subjectvannforskriften_US
dc.subjectmiljømålen_US
dc.subjectwater qualityen_US
dc.subjectmacroinvertebratesen_US
dc.subjectriveren_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectWater Frame Directiveen_US
dc.subjectenvironmental goalen_US
dc.titleVannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune - Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber50en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel