Show simple item record

dc.contributor.authorDavey, Marie L.
dc.contributor.authorWestergaard, Kristine Bakke
dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorFarsund, Peter Groth
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorJansson, Ulrika
dc.contributor.authorDahle, Sondre
dc.contributor.authorFossøy, Frode
dc.contributor.authorÅström, Jens
dc.contributor.authorStaverløkk, Arnstein
dc.date.accessioned2023-01-11T07:56:57Z
dc.date.available2023-01-11T07:56:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-5004-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3042531
dc.description.abstractDavey, M.L., Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Farsund, P.G., Hanssen, O., Jansson, U., Dahle, S., Fossøy, F., Åström, J. & Staverløkk, A. 2022. Overvåking av spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking 2022. NINA Rapport 2209. Norsk institutt for naturforskning Fremmede arter er regnet som en av de største truslene mot verdens biologiske mangfold. De kan medføre store økologiske og samfunnsøkonomiske kostnader, og de kan være svært kostnadskrevende å bekjempe. Det mest kostnadseffektive tiltaket mot fremmede arter er å forhindre introduksjonen og redusere spredningen ved å oppdage dem tidlig. Gjennom overvåking av deres spredningsveier er det mulig å oppdage artene i introduksjonsfasen av invasjonen og dermed kunne iverksette tiltak for å begrense spredningen så tidlig som mulig. I denne rapporten gjør vi rede for metoder og foreløpige resultater for det fjerde året av prosjektet «Overvåking av spredningsveien import av planteprodukter», som skal pågå fram til 2023 på oppdrag for Miljødirektoratet. Målet med prosjektet er å kostnadseffektivt overvåke og beregne kvantitativt hvor mange fremmede arter som kommer til Norge som blindpassasjerer via spredningsveien import av planteprodukter, og hvilken risiko disse utgjør for det stedegne biologiske mangfoldet. I tillegg rapporterer vi for opsjonen «Bruk av ny teknologi», hvor målet har vært å videreutvikle bruken av miljø-DNA og DNA-metastrekkoding for artsbestemmelse av artene som følger med den importerte plantejorda som «forurensing». I 2022 har vi videreført basisovervåkingen som ble etablert i tidligere år med innsamling av levende invertebrater fra jordprøver, bankeprøver og lysfeller (innendørs på importlokaliteter) og spiring av karplanter fra jordprøver fra importerte hageplanter. I 2022 ble det tatt prøver av 16 konteinere, og hittil er invertebratene i 100 av 160 jordprøver sortert og delvis artsbestemt. Vi har artsidentifisert 1685 spirte frø fra jordprøvene før jorda ble lagt til vernalisering, og siste del av spireforsøket avsluttes i desember 2022. Bankeprøvene, fangst av lysfellene og prøvene tatt rundt uteområdet av importlokalitetene er ennå ikke gjennomgått. Arbeidet med artsbestemmel-ser fortsetter framover, og funn fra jordprøvene legges inn i prosjektets database med åpent innsyn (https://view.nina.no/planteimport). Årets arbeid på opsjonen «Bruk av ny teknologi» har fokusert på deteksjon av planter og sopp med bruk av DNA-metastrekkoding. Vi påviste minst 10 fremmede sopparter importert til Norge og bekreftet at metastrekkoding kan være en god metode for overvåking av fremmede arter som er generelt mikroskopiske og/eller vanskelig å artsbestemme i store deler av sin livssyklus. Metastrekkoding også oppdaget levende karplantefrø, men også rester av DNA og ikke-levedyktige frø, og er anbefalte som en komplementær metode for å overvåke kildepopulasjon i tillegg til introduksjon og tidlig spredning av fremmede plantearter. Resultatene antyder at jordprøvetaking til DNA-metastrekkoding maksimerer antall potter og konteinere undersøkt, og at man tar jordprøver som er større enn 25 g.en_US
dc.description.abstractDavey, M.L., Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Farsund, P.G., Hanssen, O., Jansson, U., Dahle, S., Fossøy, F., Åström, J. & Staverløkk, A. 2022. Monitoring the pathway of imported horticultural plants. Basic monitoring 2022. NINA Rapport 2209. Norwegian Institute for Nature Research Alien species are considered one of the largest threats to global biodiversity. They may lead to large ecological and socioeconomic costs, and eradication measures are often very expensive. The most cost-effective measures for reducing their impacts are through monitoring their path-ways, early detection and rapid response. Monitoring of introduction pathways detects organisms in the introduction phase of biological invasions, allowing for the implementation of control or eradication measures to minimize spread and further colonization. In this report we present the methods and preliminary results from the fourth year of the project “Monitoring the pathway of imported horticultural plants”, which is running until 2023 on assignment from the Norwegian Environment Agency. The aim of the project is to monitor and calculate how many alien species arrive to Norway as contaminants and hitchhikers with plant products, and to assess the risk they pose to local biodiversity, in a cost effectively way. Here we report on the results from the basic monitoring in 2021, and also from the supplementary work-package Using new technology, where the goal was to develop the use of environmental DNA and DNA-metabarcoding for species identification of contaminants in the soil of imported plants. In 2022, we have continued the basic monitoring program established in recent years, including collections of live invertebrates from soil samples, beating of plants and light-traps (indoors at plant importers facilities) and germinated seeds from soil samples collected from imported garden plants. We sampled 16 shipments, and have sorted and partially determined the invertebrates from 100 out of 160 samples. We have identified 1685 germinated seeds from the soil samples to species before beginning a vernalization treatment. The last part of the germination experiment will end in December 2022. The invertebrates shaken off of the leaves of imported plants and light-trap samples have not yet been processed. The work on species identifications continues, and we will add our findings from the soil samples to our public database (https://view.nina.no/planteimport). Work on the “Using new technology” work-package focused on detecting plant and fungus species using DNA-metabarcoding. We successfully detected the import of 10 non-native fungal species to Norway, demonstrating metabarcoding is a viable method for monitoring alien species that are microscopic or difficult to identify during part of their life cycle. Metabarcoding detected both living vascular plant seeds as well as environmental DNA and non-viable seeds, and is recommended as a complementary method for monitoring source populations, introductions, and the early spread of alien plant species. Based on our results today, we recommend that soil sampling for metabarcoding maximizes the total number of pots and shipping containers investigated, and that individual samples are larger than 25g.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2209
dc.subjectfremmede arteren_US
dc.subjectovervåkningen_US
dc.subjectkarplanteren_US
dc.subjectinvertebrateren_US
dc.subjectplanteimporten_US
dc.subjectjordprøveren_US
dc.subjectfeltundersøkelseren_US
dc.subjectmiljø-DNAen_US
dc.subjectnon-native speciesen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectvascular plantsen_US
dc.subjectinvertebratesen_US
dc.subjectplant importen_US
dc.subjectsoil samplesen_US
dc.subjectfield surveysen_US
dc.subjectenvironmental DNAen_US
dc.titleOvervåking av spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking 2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber43en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2326]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record