Show simple item record

dc.contributor.authorKleven, Oddmund
dc.contributor.authorForfang, Kristin
dc.contributor.authorOpsahl, Narve Nicolai
dc.contributor.authorKönigsson, Helena
dc.contributor.authorSpong, Göran
dc.contributor.authorMilleret, Cyril
dc.contributor.authorDupont, Pierre
dc.contributor.authorBischof, Richard
dc.contributor.authorFlagstad, Øystein
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.date.accessioned2022-12-20T14:22:48Z
dc.date.available2022-12-20T14:22:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3038902
dc.description.abstractKleven, O., Forfang, K., Opsahl, N. N., Königsson, H., Spong, G., Milleret, C., Dupont, P., Bischof, R., Flagstad, Ø. & Brøseth, H. 2022. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2022. NINA Rapport 2236. Norsk institutt for naturforskning. Genetiske analyser er et viktig verktøy i rovviltovervåkingen i Skandinavia, og en betydelig mengde ekskrementer, hår, sekret og urin blir årlig analysert. Siden tidlig på 2000-tallet er det gjennomført rutinemessig innsamling og påfølgende DNA-analyser over store deler av jervens utbredelsesområde i Norge og Sverige. Individbestemmelse fra DNA-profilene til de innsamlede prøvene har gitt en bedre forståelse av bestandsstørrelse, populasjonsstruktur og utveksling mellom delbestander. I denne rapporten redegjør vi for antall individer identifisert fra DNA i Norge, Sverige og nordlige deler av Finland for overvåkingssesongen 2022. Vi presenterer også bestandsestimater for Norge og Sverige basert på en romlig fangst-gjenfangst modellering. Fra totalt 2508 fungerende prøver ble det påvist 743 individer i Norge, Sverige og Finland i 2022. Tilsvarende tall for forrige vinter var 737 påviste jerver fra 2446 fungerende prøver. Totalt var det 329 jerver som var registrert med en eller flere prøver i Norge i 2022, sammenlignet med 322 individer i 2021. Tilsvarende tall for Sverige var 414 individer i 2022 og 421 i 2021. På skandinavisk nivå i 2022 var hver av de registrerte jervene i gjennomsnitt representert med 3,4 prøver. Den geografiske representasjonen var god for de fleste regioner og län med jerveforekomst i Skandinavia, med unntak av Norrbotten hvor det ikke har blitt foretatt en heldekkende innsamling av DNA-prøver de tre siste årene. Basert på den romlige fangst-gjenfangst modelleringen ble bestanden av jerv i Skandinavia estimert til å være mellom 980 og 1088 individer i overvåkingssesongen 2022 (95% kredibelt intervall), hvorav 349 til 391 individer i Norge og 625 til 709 individer i Sverige. Disse bestandsestimatene er overensstemmende med anslagene fra ynglehitellingene. God overensstemmelse mellom de to metodiske tilnærmingene er betryggende, og tyder på at vi har god oversikt over størrelsen av jervebestanden i Skandinavia.en_US
dc.description.abstractKleven, O., Forfang, K., Opsahl, N. N., Königsson, H., Spong, G., Milleret, C., Dupont, P., Bischof, R., Flagstad, Ø. & Brøseth, H. 2022. DNA-based monitoring of the Scandinavian wolverine population 2021. NINA Report 2236. Norwegian Institute for Nature Research. Genetic analysis is an important tool for monitoring large carnivores in Scandinavia, where DNA analyses of scats, hair, secretions and urine are extensively used. Over the last decade, wolverine DNA samples have been routinely collected and analysed over large parts of the distribution range in Norway and Sweden. Identification of individuals from DNA profiles of the collected samples has provided an increased knowledge of population size, reproduction, population structure, and immigration. Here, we report the number of individuals identified in Norway, Sweden and northern Finland during the monitoring season of 2022. In addition, we present popula-tion size estimates for Norway and Sweden based on spatial capture-mark-recapture models. From a total of 2508 DNA samples of sufficient genotyping quality, we identified 743 wolverines in Norway, Sweden, and Finland in 2022. The corresponding figure from last winter was 737 DNA-identified individuals from 2446 samples. In total, 329 wolverines were registered with one or more samples in Norway in 2022, compared to 322 individuals in 2021. The corresponding figure from Sweden is 414 individuals in 2022 and 421 in 2021. In Scandinavia, each of the identified wolverines was represented with an average of 3.4 samples. The geographic representation of samples seems to be high for most regions and counties with wolverine presence in Scandinavia. The only exception is Norrbotten county, that dedicated little effort to DNA sampling during the last three years. Based on the spatial capture-recapture modelling approach, the Scandinavian wolverine popu-lation size was estimated between 980 and 1088 individuals (95% credible interval) in 2022, of which 349 to 391 were attributed to Norway and 625 to 709 individuals to Sweden. These population size estimates correspond well to the extrapolation of individuals from the monitoring of active natal dens. High agreement between the two methodological approaches is reassuring, implying that we have robust estimates of the size of the Scandinavian wolverine population.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2236
dc.subjectjerven_US
dc.subjectGulo guloen_US
dc.subjectekskrementeren_US
dc.subjecthåren_US
dc.subjecturinen_US
dc.subjectDNAen_US
dc.subjectbestandsstørrelseen_US
dc.subjectromlig fangst-gjenfangsten_US
dc.subjectovervåkingsrapporten_US
dc.subjectWolverineen_US
dc.subjectscatsen_US
dc.subjecthairen_US
dc.subjecturineen_US
dc.subjectpopulation sizeen_US
dc.subjectspatial capture-mark-recaptureen_US
dc.subjectmonitoring reporten_US
dc.titleDNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2279]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record