Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Sveinn Are
dc.contributor.authorMoe, Børge
dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Tycho
dc.coverage.spatialNorge, Skagerrak, Oslofjordenen_US
dc.date.accessioned2022-11-16T08:40:22Z
dc.date.available2022-11-16T08:40:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032039
dc.description.abstractHanssen, S.A., Moe, B. & Anker-Nilssen, T. 2022. Overvåking av ærfuglbestanden i Oslofjorden. NINA Rapport 2193. Norsk institutt for naturforskning. I mars 2020 varslet privatpersoner om døde og døende ærfugl i Larvik-området i Vestfold og Telemark fylke. Det kom raskt tilsvarende rapporter fra andre deler av kysten i Vestfold og Telemark, videre sørover i Agder samt i Østfold. I overkant av 100 ærfugler ble tatt vare på av lokalt personale fra Statens Naturoppsyn (SNO). NINA fikk ved hjelp av SNO tilgang på 104 individer for nærmere analyse og obduksjon ved NINA i Trondheim. Fuglene som ble brakt inn til NINA var generelt helt utmagret. Vi ønsket også å analysere tiamin-nivåene (vitamin B1) I hjerne, lever og egg for å se om tiamin-mangel kunne være en underliggende faktor. Resultatene fra tiamin-undersøkelsene i 2020 indikerer at tiaminnivåene hos ærfugl i Oslofjorden er foruroligende lave. I tillegg til analyser og obduksjoner har NINA sammenfattet data fra flytellinger utført i hele det berørte området samt data fra hekkeregistreringer/tellinger i indre Oslofjord, ytre Oslofjord og Agder. For å dokumentere trekkruter/forflytninger og overvintringsområder til ærfugl fra Oslofjorden instrumenterte vi i 2021 52 ærfugler fra to forskjellige kolonier (indre og ytre Oslofjord) med lysloggere. Lysloggerne bruker lysmålinger for å beregne omtrentlige posisjoner til fuglene gjennom året og resultater fra dette vil kunne avdekke hvilke områder ærfuglene bruker til forskjellige tider av året. Dette prosjektet ble utvidet i 2022 med ytterligere 60 lysloggere. Samtidig med instrumentering med lyslogger ble ærfuglene ringmerket. Avlesning av ringer vil kunne danne grunnlag for å beregne årlig overlevelse til ærfugl i henholdsvis indre og ytre Oslofjord. I 2022 fikk vi inn 14 loggere fra de fuglene som ble instrumentert i 2021. Det ble totalt registrert 9350 ærfuglhanner under flytellingene i april 2020 og 11197 i det samme området i 2021. Flytellingene fra 2022 resulterte i 9708 hanner. Fra 2019 til 2020 ble det registrert en økning i antall hanner i alle områder bortsett fra Vest-Agder. Fra 2020 til 2021 økte antallet i alle områdene. Fra 2021 til 2022 var det igjen en liten nedgang og tallet var tilbake på 2020-nivå. Data fra hekkeregistreringene/tellingene viser en liten til moderat nedgang i antall hekkende ærfugl i ytre Oslofjord og Agder fra 2019 til 2020, mens bestanden i indre Oslofjord øker i antall. I 2021 viser tellingene at bestanden i ytre Oslofjord er uendret fra 2020, indre Oslofjord har hatt en liten nedgang mens data fra Agder viser en liten vekst i hekkebestanden. I 2022 var det ingen dramatiske endringer i hekkebestanden. Data fra overvåkningen i to kolonier i indre og ytre Oslofjord i forbindelse med lysloggerinstrumentering/ringmerking viste at gjennomsnittlig kullstørrelse i 2022 var mye lavere i indre Oslofjord. Oppfølging av ærfuglbestandene i Oslofjorden årene etter denne hendelsen med økt vinterdødelighet vil være svært nyttig for å kunne vurdere om dette var en enkeltepisode i vinteren 2020, eller symptom på en vedvarende ustabilitet som kan komme til å påvirke bestandene i årene framover. Kunnskap om bestandsutvikling kombinert med data fra lysloggere og ringmerking kan gi viktig informasjon til forvaltningen om artens behov for arealer og tilstand over tid.en_US
dc.description.abstractHanssen, S.A., Moe, B., & Anker-Nilssen, T. 2022. Monitoring of the eider population in Oslofjorden Year report 2022. NINA Report 2193. Norwegian Institute for Nature Research. During March 2020, reports of dead and dying eider ducks emerged, first in the Larvik area in Vestfold and Telemark County, then from other parts of the coast in Vestfold and Telemark, further south in Agder as well as in Østfold. More than 100 eiders were collected by local staff from the Norwegian Environment Agency. NINA received 104 individuals for further analysis and autopsy at NINA in Trondheim. All birds appeared to be severely emaciated. The goal for these analyses was to register body condition and any physiological abnormalities that may indicate whether emaciation was a direct consequence of food shortages or triggered by other causes. We also analyzed levels of thiamine (vitamin B1) in the brain and liver on a subsample of individuals to determine whether thiamine deficiency can be an underlying factor. The preliminary results from the thiamine analysis indicate that thiamine levels in eiders in the Oslo fjord were worryingly low. In addition, we have summarized data from aerial counts carried out throughout the affected area, and data from population censuses during the breeding season in inner Oslo Fjord, outer Oslo Fjord and Agder County. In order to document migration and wintering areas of common eiders from the Oslo Fjord area, we instrumented 52 eider females with light-loggers. The light loggers (gls-loggers) use ambient light measurements to calculate the birds’ geographical positions throughout the year. At the same time the birds were ringed, and recoveries/observations of ringed birds will facilitate the estimation of survival of common eiders in the inner and outer parts of the Oslofjord area, respectively. This project was expanded with an additional 60 light loggers in 2022. A total of 9350 eider males were counted during the aerial surveys in April 2020 and 11 197 males in the same area in 2021. From 2019 to 2020, an increase in the number of males was registered in all areas except Vest-Agder. From 2020 to 2021 numbers increased in all areas. From 2021 to 2022 the numbers decreased and are now on about the same level as in 2020. Data from the breeding population censuses indicate a small to moderate reduction in population numbers from 2019 to 2020 in outer Oslo Fjord and Agder, while the population in inner Oslo Fjord seemed to be increasing. In 2021, the censuses indicated no change in the outer Oslo Fjord populations, a small increase in the Agder population and a small decrease in the inner Oslo Fjord population. There was no dramatic changes in any of the monitored areas from 2021 to 2022. Results from the monitoring of two colonies in connection with the light logger study showed that the average clutch size was much lower in the inner Oslo Fjord. It is important to continue the monitoring of the common eider populations in the Oslo Fjord area to be able to assess whether the high winter mortality in 2020 was a single event, or a symptom of continuing ecological instability that may impact population numbers in the future. Knowledge on population changes combined with light logger data can provide important information regarding future management of the species populations and habitats over time.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2193
dc.subjectærfuglen_US
dc.subjectSomateria mollissimaen_US
dc.subjectetterundersøkelseen_US
dc.subjectcommon eideren_US
dc.subjectSomateria mollissimaen_US
dc.subjectfollow-up studiesen_US
dc.titleOvervåking av ærfuglbestanden i Oslofjorden. Årsrapport 2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber17en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2276]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record