Show simple item record

dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorBerger, Hans Mack
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorKarlsen, Dag H.
dc.coverage.spatialLevangerelva, Levanger kommuneen_US
dc.date.accessioned2022-11-02T12:43:05Z
dc.date.available2022-11-02T12:43:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4976-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029605
dc.description.abstractHolthe, E., Berger, H.M., Berg, M. & Dag H. Karlsen. 2022 Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2022. NINA Rapport 2182. Norsk institutt for naturforskning. Ungfiskundersøkelsene i 2022 viste lave tettheter av laksefisk i vassdraget (se avsnitt 3.2 for vurderinger av tetthetsestimat). Samlet gjennomsnittlig tetthet av laksefisk (ørret- og lakseunger) ble i 2022 beregnet til 50 individer per 100 m2 mot 86 individer per 100 m2 i 2021. Det er i hoved-sak tettheten av årsyngel av laks som trekker gjennomsnittet av laksefisk ned i 2022 sammenliknet med 2021. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel av laks ble estimert til fem individer per 100 m2 i 2022. I 2021 var tetthet for samme aldersgruppe nær 50 individer per 100 m2. For eldre laksunger ble det i 2022 funnet en økning i tetthet. Gjennomsnittlig tetthet for disse aldersgruppene ble beregnet til 32 individer per 100 m2, mens tetthet for samme gruppe i 2021 var 19,4 individer per 100 m2. Samlet tetthet av laksunger vurderes som lav i 2022. For årsyngel og eldre ørretunger ble tetthetene beregnet til henholdsvis 5,3 og 7,4 individer per 100 m2 mot 11,7 og 5,0 individer per 100 m2 i 2021. Også her er det årsyngel av ørret som trekker gjennomsnittet ned sammenliknet med 2021. Samlete tettheter av ørretunger vurderes i 2022 som i 2021 som lave i Levangerelva. I tillegg til ungfiskundersøkelsen i 2021 og 2022, er det gjennomført ungfiskundersøkelser i elva i 2004 (Lund 2006), i 2015 (Berger & Ambjørndalen 2017) og i 2017 (Dahlen Lund 2018). I 2004 (Lund 2006) ble det funnet gjennomsnittlige tettheter av årsyngel av laks på 76 individer per 100 m2, mens for eldre laksunger ble den gjennomsnittlige tettheten beregnet til 42 individer pr 100 m2. Dette indikerer at det var moderate tettheter av laks i vassdraget i 2004 basert på forvent-ningsverdier av vanlig fisketetthet av laks og ørret gitt i Johnsen mfl. (2010). Tettheten av årsyngel og eldre ørretunger var henholdsvis 30 og 4 individer pr 100 m2. Samlet tetthet av årsyngel av laksefisk (laks og ørretunger) i vassdraget betegnes derfor som god i 2004. I 2015 fant Berger og Ambjørndalen (2017) høye tettheter av årsyngel av laks, gjennomsnittlig 150 individer pr 100 m2, på ti stasjoner i Levangerelva. På to av stasjonene var tettheten av årsyngel på over 300 individer per 100 m2. Derimot var tettheten av eldre laksunger samme år lave, kun 17 individer pr 100 m2. For ørret var tetthetene av årsyngel og eldre ørretunger på henholdsvis 36 og 2 per pr 100 m2, noe som tilsvarer lave tettheter. Samlet tetthet av årsyngel av laksefisk (laks og ørretunger) i vassdraget var i 2015 god, mens tettheten av eldre laks og ørretunger var lav. Undersøkelsene Dahlen Lund (2018) utførte i 2017 viste moderate tettheter av laksunger. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel var på 36,4 individer pr 100 m2, mens gjennomsnittlig tetthet for eldre laksunger var på hele 53,4 individer per 100 m2. Tettheten av ørretunger var lave, hen-holdsvis 12,6 og 4,4 individer per 100 m2 for årsyngel og eldre ørretunger. Stasjonene som ble brukt av Dahlen Lund, tilsvarer stasjon 5 - 9 i undersøkelsene gjennomført i 2022, og samsvarer også med stasjoner brukt av Lund (2006) og Berger og Ambjørndalen (2017). I tillegg hadde Dahlen Lund én stasjon ved Munkeby. Samlet tetthet av laksefisk ved undersøkelsene i 2017 var moderat. Tetthetene av laksunger som ble funnet i 2022 er samlet sett lavere enn tidligere undersøkelser, mens tettheten av eldre laksunger er høyere enn undersøkelsene i 2015 og 2021. Det er tetthetene av årsyngel av laks som trekker den gjennomsnittlige tettheten ned. For ørretunger er tetthetene som ble funnet i 2021 og 2022 lave. Tetthetene i 2022 er lavere enn i 2021 og det er også her tettheten av årsyngel som er mest endret siden 2021. Også sammenliknet med tilsvarende lakseførende vassdrag i Trondheimsfjorden (Børsaelva og Vigda) er tetthetene av både laks- og ørretunger lave i Levangerelva.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2182
dc.subjectungfiskundersøkelseren_US
dc.subjectlaksen_US
dc.subjectsjøørreten_US
dc.subjectelektrisk fiskeen_US
dc.titleUngfiskundersøkelser i Levangerelva 2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber21en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2280]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record