Show simple item record

dc.contributor.authorTveraa, Torkild
dc.contributor.authorStien, Audun
dc.contributor.authorLangeland, Knut
dc.contributor.authorStien, Jennifer
dc.contributor.authorTillman, Ann Mikaela
dc.date.accessioned2022-09-07T07:44:07Z
dc.date.available2022-09-07T07:44:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016175
dc.description.abstractTveraa, T., Stien, A., Langeland, K., Stien, J. & Tillman, A.M. 2022. Kalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjon. NINA Rapport 2037. Norsk institutt for naturforskning Klimaendringene griper stadig mer inn i vår hverdag, og effektene på plante- og dyreliv blir stadig mer omfattede. Mange typiske nordlige arter er på retrett, mens nye arter kommer inn fra sør. Samtidig ser vi at variasjon i klimatiske forhold påvirker overlevelse og reproduksjon hos mange arter. Forskning utført både nasjonalt og internasjonalt har gitt oss viktig kunnskap om hvordan variasjon i vær- og beiteforhold påvirker overlevelse og reproduksjon. For klauvdyr som er avhengig av å finne mat på bakken påvirkes mattilgangen, og derigjennom sannsynligheten for å produsere kalv, av hvor tilgjengelig maten er vinterstid og kvaliteten og mengden mat som er tilgjengelig gjennom sommeren. Mye snø, eller kompakt snø på grunn av mildvær og regn kan i stor grad redusere mattilgangen vinterstid. En lang vinter/sen vår er med på å redusere mattilgangen gjennom sommeren. Tilgang på rikelig med mat gjennom sommeren er nødvendig for å bygge opp ressurser til å fostre opp en kalv og samtidig sikre nok kroppsreserver til å overleve neste vinter. Er det høye tettheter er det flere munner å mette og det blir mindre mat på hver, vektene blir lavere og dette har konsekvenser for hvor mange simler som blir drektige og som får kalv. Vi har undersøkt hvilke forhold som påvirker andelen simler som blir drektige og andelen som produserer kalv i reindriften i Norge basert på individdata fra 15 ulike reinflokker hvor vi har fulgt et utvalg av individmerkede simler i alt fra 1 til 17 år. Totalt omfatter materialet nesten 6400 observasjoner av individmerkede simler for å fastslå om de har lyktes med å produsere kalv. I tillegg er det gjort drøyt 3800 observasjoner av drektighet ved bruk av ultralyd. For å forstå hva som forårsaker variasjonen i drektighet og kalvetilgang har vi systematisert informasjon om beitekvalitet gjennom sommeren og vinteren, samt tetthet av rein på sommerog vinterbeitene. Det er stor variasjon mellom de ulike flokkene i snøforhold, hvor tidlig det blir grønt om våren og hvor stor planteproduksjon det er på sommerbeitene. I tidligere studier er det vist at drektighetsraten hos simlene er nøye relatert til simlevektene og det er også vist at gjennomsnittlig slaktevekt på kalvene om høsten og vinteren forklarer hvor stor andel av simlene som er drektige om vinteren/våren. I tillegg er det vist at snøforhold vinterstid, tidspunkt for vår og planteproduksjonen om sommeren er med på å forklare hvor stor andel av simlene som blir sett med kalv. Hvor stor andel av simlene som produserer kalv påvirkes dermed både av hvor stor andel av simlene som blir drektige under parringen om høsten og hvordan beiteforholdene er gjennom den påfølgende vinteren og sommeren. Hvordan miljøforholdene påvirker andelen simler som produserer kalv har imidlertid ikke vært inkludert i modellene som beregner andelen simler som får kalv. Andelen simler som får kalv har tidligere blitt beregnet ved å ta utgangspunkt i kjente drektighetsrater og en antagelse om at det naturlige tapet etter fødsel er på 6 %. Vi har videreutviklet modellapparatet slik at naturlig tidlig-dødelighet av kalver beregnes med utgangspunkt i snøforholdene vinterstid, hvor tidlig det blir vår og hvor mye mat som er tilgjengelig på sommerbeitene. Denne modellen forklarte mellom 37 og 90% av variasjonen i kalvetilgang i studieflokkene. Modellen gir ny kunnskap om hvordan reindriften påvirkes av beiteog miljøforhold, og hvor stor andel av simleflokken som kan forventes å produsere kalv under ulike beiteforhold.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2037
dc.subjectdrektigheten_US
dc.subjectkalvetilgangen_US
dc.subjectslaktevekten_US
dc.subjectreintettheten_US
dc.subjecttidspunkt for våren_US
dc.subjectprimærproduksjonen_US
dc.subjectsnøforholden_US
dc.subjectisingen_US
dc.subjectreinsdyren_US
dc.subjectRangifer tarandusen_US
dc.subjectreindriften_US
dc.titleKalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjonen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber34en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record