Show simple item record

dc.contributor.authorMyrvold, Knut Marius
dc.contributor.authorLungrin, Elina
dc.contributor.authorØkelsrud, Asle
dc.coverage.spatialInnlandet (Hedmark), Mjøsaen_US
dc.date.accessioned2022-08-01T08:19:03Z
dc.date.available2022-08-01T08:19:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4804-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009484
dc.description.abstractMyrvold, K.M., Lungrin, E. & Økelsrud, A. 2022. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Måsåbekken og Brenneribekken 2021: Oppfølgende undersøkelser i forbindelse med InterCity-utbyggingen på strekningen Kleverud-Hamar. NINA Rapport 2161. Norsk institutt for naturforskning Denne rapporten er et ledd i utviklingen av et kunnskapsgrunnlag for vurderingen av InterCity-utbyggingen mellom Kleverud og Hamar. Her presenteres resultatene fra elfiskeundersøkelser i Måsåbekken, samt sediment- og bunndyrundersøkelser i Måsåbekken og Brenneribekken i 2021. Det ble kun påvist ørret i Måsåbekken i 2021. Tetthetene av ørret var i samme størrelsesorden som i 2019 og 2020, og tetthetene i det nye elveløpet ved brua til nye Tangen stasjon tyder på at fisken har tatt området i bruk. Det ble ikke påvist steinsmett, gjedde, harr eller ørekyt i 2021. Disse artene opptrådte imidlertid i lavt antall i 2019 og var fraværende i 2020. Bunndyrdiversiteten i 2021 var noe høyere enn i undersøkelsene i 2019, men fortsatt lavere sammenlignet med andre elver i området. Mange av de registrerte bunndyrartene er forholdsvis forurensningstolerante og dermed oppnådde Måsåbekken og Brenneribekken bare svært dårlig til moderat økologisk tilstand. Konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter i sedimenter fra Måsåbekken tilsvarer tilstandsklasser god eller svært god. I Brenneribekken var det forhøyede konsentrasjoner av bl.a. sink og nikkel, tilsvarende tilstandsklasse moderat. Det er sannsynlig at dette skyldes naturlig forhøyede bakgrunnsnivåer som følge av områdets geologi. Økologisk risiko forbundet med de undersøkte sedimentene anses som lav, i begge bekkene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2161
dc.subjectfisken_US
dc.subjectferskvannen_US
dc.subjectkartleggingen_US
dc.subjectfunksjonsområderen_US
dc.subjectutbyggingen_US
dc.subjectinfrastrukturen_US
dc.subjectjernbaneen_US
dc.subjectørreten_US
dc.titleFerskvannsbiologiske undersøkelser i Måsåbekken og Brenneri-bekken 2021: Oppfølgende undersøkelser i forbindelse med InterCity-utbyggingen på strekningen Kleverud-Hamaren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber26en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record