Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Thomas Correll
dc.contributor.authorLungrin, Elina
dc.contributor.authorBodin, Christian Lucien
dc.contributor.authorEikland, Knut Andreas
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.contributor.authorHindar, Atle
dc.contributor.authorSaksgård, Randi
dc.contributor.authorSchneider, Susanne
dc.contributor.authorSkancke, Liv Bente
dc.contributor.authorSkjelbred, Birger
dc.contributor.authorVelle, Gaute
dc.coverage.spatialNorge, Atna- og Vikedalvassdrageneen_US
dc.date.accessioned2022-06-23T09:00:02Z
dc.date.available2022-06-23T09:00:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4943-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000200
dc.description.abstractJensen, T.C., Lungrin, E., Bodin, C.L., Eikland, K.A., Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B., Velle, G. 2022. Lange tidsserier i Atna- og Vikedal-svassdragene - Resultater 2021. NINA Rapport 2151. Norsk institutt for naturforskning. Målet med prosjektet ”Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdragene” er å følge de biologiske samfunnene i de to vassdragene over tid for bl.a. å kunne dokumentere, og om mulig forstå de naturlige variasjonene og eventuelle endringer som kan relateres til menneskelige aktiviteter. Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, NIVA og NORCE LFI. Rapporten gir en kort gjennomgang av arbeidet som ble utført i 2021. En mer grundig presentasjon av resultatene har vært gjort med års mellomrom, første gang i 2004 og sist i 2010. I 2021 var det undersøkelser av begroingsalger og bunndyr i Atnaelva. Som tidligere økte antallet begroingsalger og bunndyr (døgn- vår- og steinfluer, såkalte EPT-taksa) nedover i vassdraget, noe som er vanlig for vassdrag uten menneskelig påvirkning. EPT-taksa dominerer bunndyrsamfunnet i Atnaelva som tidligere. Sammensetningen av begroingsalger tyder på lite tilføring av næringssalter og forurensning til Atnaelva. Temperaturen i Atnsjøen var lav med en svakt utviklet termoklin. Gjennom hele sommerperioden ble det registrert høy oksygenmetning på dypet noe som indikerer lav produktivitet/nedbrytning. Dette underbygger Atnsjøens oligotrofe karakter. Planteplanktonbiomassen nådde et maksimum i juli og var dominert av svelgflagellater og gullalger som indikerer god til svært god økologisk tilstand. Dyreplankton hadde en topp i tetthet i september og sammensetning av arter er typisk for næringsfattige forhold. Aure og røye utgjorde størstedelen av fangsten fra garnfisket. Steinsmett og ørekyte utgjorde bare en lav andel av den totale fangsten. I Vikedalsvassdraget viste de vannkjemiske målingene god tilstand i 2021, uten tegn til forsuringsepisoder. Sammensetningen av begroingsalger tydet likevel på at noen områder (bekk fra Røyravatnet) er noe forsuringspåvirket. Bunndyrundersøkelsene viser at ukalkede deler av Vikedalsvassdraget fortsatt er moderat forsuringsskadet, men at tilstanden er nært miljømålet. Tilstedeværelsen av relativt høye antall forsuringssensitive arter gir en indikasjon på at den økologisk tilstanden i vassdraget kan ha stabilisert seg på et bedre nivå etter tidligere å være kraftig påvirket av forsuring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2151
dc.subjectferskvannen_US
dc.subjectvannkjemien_US
dc.subjectplanteplanktonen_US
dc.subjectbegroingsalgeren_US
dc.subjectdyreplanktonen_US
dc.subjectbunndyren_US
dc.subjectfisken_US
dc.subjectfreshwateren_US
dc.subjectwaterchemistryen_US
dc.subjectphytoplanktonen_US
dc.subjectepiphytic algaeen_US
dc.subjectzoo-planktonen_US
dc.subjectbentic macro-invertebratesen_US
dc.subjectfishen_US
dc.titleLange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdragene - Resultater 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber38en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2307]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record