Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorNilsen, Erlend B.
dc.date.accessioned2022-06-08T13:08:03Z
dc.date.available2022-06-08T13:08:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4948-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997953
dc.description.abstractBrøseth, H., Odden, J. & Nilsen, E. B. 2022. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022. - NINA Rapport 2155. Norsk institutt for naturforskning. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, viltkamerabilder og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning, der registreringene i all hovedsak blir gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I 2022 er det estimert 58,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer en bestand på omkring 343 dyr (95 % konfidensintervall (CI) = 284–403) i Norge. Dette er bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2022 og før reproduksjonssesongen, og er en nedgang fra i fjor. Gaupebestanden ligger under det fastsatte nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger. Fire av sju forvaltningsregioner med mål om yngling av gaupe ligger på eller over bestandsmålet før jakt i 2022. Dette er regionene 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), 3 (Oppland), 5 (Hedmark) og 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag). Regionene 4 (Oslo, Akershus og Østfold), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger under de regionale bestandsmålene. Når man beregner gjennomsnittlig antall familiegrupper siste tre år ligger regionene 2, 3 og 6 over det regionale bestandsmålet. Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid. Basert på antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr (≥ 1 år) og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være omkring 63 (75 % CI = 55–78) familiegrupper før jakt på landsbasis i 2023.en_US
dc.description.abstractBrøseth, H., Odden, J. & Nilsen, E. B. 2022. Number of family groups, population estimate and population development of lynx in Norway for 2022. - NINA Report 2155. Norwegian Institute for Nature Research The national monitoring program for large carnivores follows the Norwegian lynx population through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups from snow tracking, observations and dead kittens. The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed groups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In 2022 a total of 58,5 family groups were documented, which correspond to a total population size of approximately 343 (confidence interval (CI) = 284–403) lynx in Norway. This is the estimate of population size prior to hunting in 2022, and is a decline since last year. The lynx population is below the national management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004. Region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud and Vestfold), 3 (Oppland), 5 (Hedmark) and 6 (Møre and Romsdal and Trøndelag) is at or above the regional management goal in 2020. When looking at the average number of family groups the last three years, only region 2, 3 and 6 have achieved their regional management goal. Based on a prognosis model we predict that the population will be at 63 family groups (75 % CI = 55–78) before hunting starts in 2023.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2155
dc.subjectgaupeen_US
dc.subjectLynx lynxen_US
dc.subjectantall familiegrupperen_US
dc.subjectnasjonalt overvåkingsprogramen_US
dc.subjectbestandsutviklingen_US
dc.subjectEurasian lynxen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectpopulation trendsen_US
dc.titleAntall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record