Show simple item record

dc.contributor.authorÅström, Sandra
dc.contributor.authorÅström, Jens
dc.contributor.authorBøhn, Kristoffer
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorStaverløkk, Arnstein
dc.contributor.authorDahle, Sondre
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.date.accessioned2022-05-25T07:47:15Z
dc.date.available2022-05-25T07:47:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4919-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996117
dc.description.abstractÅström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Dahle, S. & Ødegaard, F. 2022. Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2021. NINA Rapport 2131. Norsk institutt for naturforskning. Siden 2009 har Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Inventeringene foretas i gressmark og åpen skogsmark i lavlandet av frivillige registranter som rekrutteres og organiseres gjennom Sabima. Som for årene 2013-2020 ble overvåkingen av dagsommerfugler og humler i 2021 utført i tre regioner: region Øst (tidligere fylkene Vestfold og Østfold), region Sør (tidligere fylket Vest-Agder og Rogaland), og region Trøndelag. NINA har mottatt alle dataene fra feltsesongen 2021 fra de frivillige via Sabima. Oppsummert har samarbeidet mellom de frivillige registrantene, Sabima og NINA fungert veldig bra og vært gunstig for prosjektet. Prosjektet leverer data for indikatorene dagsommerfugler og humler i hovedøkosystemene åpent lavland og skog til Naturindeks for Norge, som ledes av Miljødirektoratet. I 2015 ble det laget en separat nettside for prosjektet med en egen innsynsløsning som beskriver de innsamlete dataene i detalj (http://view.nina.no/humle_sommerf/). Der kan de frivillige registrantene og allmenheten finne informasjon om hvilke registreringer som er gjort siden starten av prosjektet. De innsamlete dataene for 2009-2021 er benyttet til å beregne artsgruppenes samfunnsindeks, som er indikatorene som blir brukt i Naturindeks. Dataene er også analysert med konvensjonelle statistiske metoder. Generelt sett ser trenden i perioden bra ut for dagsommerfugler, men med blandede resultater for humler. Dagsommerfugler viser en samlet oppadgående tidstrend i alle tre regioner, selv om det er på ulike nivåer i de forskjellige regionene. Nivåene for de forskjellige bestandsmålene av dagsommerfugler er høyest i region Øst. Humler viser en oppadgående tidstrend i region Sør, mens regionene Øst og Trøndelag viser nedadgående trender for humler. Generelt ligger nivåene for de forskjellige bestandsmålene av humler høyest i region Trøndelag. Enkelte av disse resultatene blir først tydelige når det settes i sammenheng med det registrerte blomsterdekket på transektene. Blomsterdekke viser en økning i Trøndelag, mens det har avtatt over tid i regionene Sør og Øst. Blomsterdekke viste seg altså å være en viktig faktor for både dagsommerfugler og humler, og forklarer mye av variasjonen i alle analysene. Likevel er det viktig å bemerke at inkluderingen av blomsterdekke i analysene også viser at det finnes andre ukjente faktorer som påvirker trendene hos både dagsommerfugler og humler i regionene. Overvåkingen av humler og dagsommerfugler vil bli utvidet til å inkludere region Vest i 2022, og muligens region Nord i 2023. Det er gledelig at prosjektet skal utvides til flere regioner slik at det blir mulig å studere utviklingen av dagsommerfugler og humler i en større del av landet.en_US
dc.description.abstractÅström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Dahle, S. & Ødegaard, F. 2022. National monitoring of butterflies and bumblebees in Norway. Summary of the activity in 2021. NINA Report 2131. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) has, on behalf of the Norwegian Environment Agency, conducted area representative surveys of butterflies and bumblebees since 2009. The surveys are performed by citizen scientists in grassland and open woodland in the lower parts of Norway (i.e. excluding alpine areas), and is coordinated by The Norwegian Biodiversity Network (Sabima). As in the years 2013-2020, the surveys in 2021 were located in three regions: region Øst (eastern Norway; former counties Vestfold and Østfold), region Sør (southern Norway; former county Vest-Agder and Rogaland), and region Trøndelag (central Norway). The utilization of citizen scientists has been working well, and the collaboration between NINA and Sabima has been beneficial to the project. NINA has received all survey data from the project in 2021 through Sabima. The project delivers data to the Nature index for Norway (led by the Norwegian Environment Agency) for the indicators butterflies and bumblebees in open lowland and woodland. In 2015, a separate web page was created as an information channel for communicating the data from the project in detail. At this site (http://view.nina.no/humle_sommerf/), the citizen scientists and the public can find information about all data collected since the start of the project. Community indices for the years 2009-2021 were calculated from the collected data. The data were also analysed with conventional statistical methods. In general, the trend for this period looks good for butterflies, but with mixed results for bumblebees. Butterflies show an overall upward time trend in all three regions, even though it is at different levels in the different regions. The levels for the various measurements of butterflies are highest in region Øst. Bumblebees show an upward time trend in region Sør, while region Øst and Trøndelag show downward trends for bumblebees. In general, the levels for the various measurements of bumblebees are highest in the Trøndelag region. Some of these results only become evident when the registered flower cover on the transects has been taken into account in the analyses. Flower cover shows an increase in Trøndelag, while it has decreased over time in the Sør and Øst regions. Flower cover thus proved to be an important factor for both butterflies and bumblebees, and explains much of the variation in all the analyses. Nevertheless, it is important to note that the inclusion of flower cover in the analyses also shows that there are other unknown factors that drive the trends in both butterflies and bumblebees in the regions. The monitoring of bumblebees and butterflies will be expanded to include region Vest in 2022, and possibly region Nord in 2023. It is very positive that the project will be extended to more regions so that it will be possible to study the development of butterflies and bumblebees in a larger part of Norway.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2131
dc.subjectNaturindeks for Norgeen_US
dc.subjectindikatoren_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectdagsommerfugleren_US
dc.subjecthumleren_US
dc.subjectåpent lavlanden_US
dc.subjectskogen_US
dc.subjectsamfunnsindeksen_US
dc.subjectNature Index for Norwayen_US
dc.subjectindicatoren_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectbutterfliesen_US
dc.subjectbumblebeesen_US
dc.subjectopen lowlanden_US
dc.subjectwoodlanden_US
dc.subjectcommunity indexen_US
dc.subject2021en_US
dc.titleNasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber40en_US
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-2295|2022en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2329]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record