Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorFlåten, Magne
dc.coverage.spatialTønsberg kommune, Norgeen_US
dc.date.accessioned2022-04-25T09:06:04Z
dc.date.available2022-04-25T09:06:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4907-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992441
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2022. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2021. NINA Rapport 2119. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den ansett å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori «kritisk truet» (CR) i Norsk rødliste for arter 2021, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den listet på vedlegg til EUs habitatdirektiv, i vedlegg II i Bernkonvensjonen og vurdert som «nær truet» (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for eremitt ble publisert av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) i 2011, og eremitt ble i egen forskrift av 20. mai 2011 vedtatt som prioritert art, med hjemmel i naturmangfoldloven. Denne rapporten beskriver resultatene av eremitt-undersøkelsene i 2021, og som ble definert gjennom to deloppdrag; A) Overvåking (Tønsberg gamle kirkegård) og B) Utsetting (eikehagen ved Berg, Tønsberg). På Tønsberg gamle kirkegård fant vi i 2021 spor etter yngling av eremitt i 22 trær (ekskrementer eller larver). Det ble ikke påvist spor etter eremitt i noen nye trær i 2021, men vi gjenfant ekskrementer av eremitt i et tre hvor den ikke var påvist på 10 år. Antall trær på kirkegården med påvist yngling i perioden 2009–2021 er dermed fremdeles 25 – alle i ask (Fraxinus excelsior). På grunn av lite vedvarende frost i Tønsberg i vinteren 2021/2022 ble det ikke utviklet vintersprekker i trærne som kunne undersøkes. Det ble samlet inn ett voksent individ (én hann), og fire larver fra Tønsberg gamle kirkegård 2.–4. august 2021. Alle fem individene ble satt ut 4. august 2021 i det samme eiketreet i eikehagen ved Søndre Berg som ved tidligere utsettinger (2017–2020). I forkant av utsettingen ble ingen voksne individer eller larver observert i eiketreet. Vi anbefaler en fortsatt overvåking av populasjonen på Tønsberg gamle kirkegård. Vi anbefaler også ytterligere utsetting av individer og søk etter arten på den nye lokaliteten ved Søndre Berg i 2022.en_US
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2022. Mapping and monitoring of the Hermit Beetle Osmoderma eremita in Norway 2021. NINA Report 2119. Norwegian Institute for Nature Research. The Hermit Beetle Osmoderma eremita is a large, brown beetle in the family Scarabaeidae. It lives in old, hollow trees and is considered endangered in many parts of Europe. In Norway, it was thought to be extinct until it was rediscovered in Tønsberg municipality in Vestfold county in 2008. It is listed as critically endangered (CR) in the Norwegian Red List for species in 2021 and is protected by law in Norway. In addition, it is listed in Appendix II and IV of the EU Habitat Directive, on the Appendix II in the Bern Convention, and is considered Near Threatened (NT) on the Global Red List. An Action Plan for the Hermit Beetle was published by The Norwegian Environment Agency in 2011. On 20th May 2011, the Hermit Beetle was pronounced a «Prioritized Species» according to the «Biodiversity Act» in Norway. This report describes the results of a project on the Hermit Beetle in Norway in 2021. The project was divided into two subprojects; A) Monitoring (Tønsberg old cemetery in Tønsberg municipality) and B) Introduction (at the oak forest at Berg, Tønsberg municipality). After searching the trees on Tønsberg old cemetery in 2021, evicence of breeding (excrement or larva) of the Hermit Beetle were found in 22 trees. No trace was detected in any new trees in 2021, but we found excrement of the Hermit Beetle in a tree where it had not been detected any traces of the species in the last 10 years. It is therefore still proven to be breeding in 25 trees in total during 2009–2021 – all in ash (Fraxinus excelsior). Due to lack of persistent frost in Tønsberg in the winter of 2021–2022, no winter cracks were developed in the trees that could be investigated. One adult individual (a male) were collected, as well as four larvae, from Tønsberg old cemetery on 2.–4. August 2021. The five individuals were introduced to the same oak tree at Søndre Berg on August 4. 2021 as the previous individuals (2017–2020). No adult individuals or larvae were observed in the oaktree prior to the release. We recommend further monitoring of the population at Tønsberg old cemetery, as well as a continuation of the release of additional beetle individuals at the new location at Søndre Berg, including search for traces of the Hermite beetle there in 2022.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2119
dc.subjecteremitten_US
dc.subjectOsmoderma eremitaen_US
dc.subjecthule træren_US
dc.subjectutbredelseen_US
dc.subjectkartleggingen_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectutsetting/flyttingen_US
dc.subjecthollow treesen_US
dc.subjecthermit beetleen_US
dc.subjectOsmoderma eremitaen_US
dc.subjectdistributionen_US
dc.subjectmappingen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectintroduction/relocatingen_US
dc.titleKartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber37en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2326]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel