Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorFlåten, Magne
dc.coverage.spatialTønsberg kommune, Norgeen_US
dc.date.accessioned2022-04-19T12:24:27Z
dc.date.available2022-04-19T12:24:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4742-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2991327
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2021. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2020. NINA Rapport 1963. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den ansett å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori «kritisk truet» (CR) i Norsk rødliste for arter 2021, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den listet på vedlegg til EUs habitatdirektiv, i vedlegg II i Bernkonvensjonen og vurdert som «nær truet» (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for eremitt ble publisert av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) i 2011, og eremitt ble i egen forskrift av 20. mai 2011 vedtatt som prioritert art, med hjemmel i naturmangfoldloven. Denne rapporten beskriver resultatene av eremitt-undersøkelsene i 2020, og som ble definert gjennom to deloppdrag; A) Overvåking (Tønsberg gamle kirkegård) og B) Utsetting (eikehagen ved Berg, Tønsberg). På Tønsberg gamle kirkegård fant vi i 2020 spor etter yngling av eremitt i 21 trær (ekskrementer eller larver), hvorav ett tre var «nytt» av året. Dette treet står helt sør i askealleen. Antall trær på kirkegården med påvist yngling i perioden 2009–2020 er dermed 25 – alle ask (Fraxinus excelsior). Vintersprekkene; langsgående sprekker som åpner seg i veden under sterk kulde, var i sesongen 2020–2021 nokså bra utviklet på grunn av noen kalde dager i februar. Sprekkene ble undersøkt, men det ble ikke påvist larver i dem. Det ble samlet inn to voksne individer (en hann og en hunn) og fem larver fra Tønsberg gamle kirkegård 5.–7. august 2020. Alle sju individene ble satt ut 7. august i det samme eiketreet i eikehagen ved Berg fengsel som ved tre tidligere utsettinger (2017–2019). I forkant av utsettingen ble ingen voksne individer eller larver observert i eiketreet. Vi anbefaler en fortsatt årlig overvåking av populasjonen på Tønsberg gamle kirkegård. Vi anbefaler også ytterligere utsetting av individer og søk etter arten på den nye lokaliteten ved Berg i 2021.en_US
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2021. Mapping and monitoring of the Hermit Beetle Osmoderma eremita in Norway 2020. NINA Report 1963. Norwegian Institute for Nature Research. The Hermit Beetle Osmoderma eremita is a large, brown beetle in the family Scarabaeidae. It lives in old, hollow trees and is considered endangered in many parts of Europe. In Norway, it was thought to be extinct until it was rediscovered in Tønsberg municipality in Vestfold county in 2008. It is listed as critically endangered (CR) in the Norwegian Red List for species in 2021 and is protected by law in Norway. In addition, it is listed in Appendix II and IV of the EU Habitat Directive, on the Appendix II in the Bern Convention, and is considered Near Threatened (NT) on the Global Red List. An Action Plan for the Hermit Beetle was published by The Norwegian Environment Agency in 2011. On 20th May 2011, the Hermit Beetle was pronounced a «Prioritized Species» according to the «Biodiversity Act» in Norway. This report describes the results of a project on the Hermit Beetle in Norway in 2020. The project was divided into two subprojects; A) Monitoring (Tønsberg old cemetery in Tønsberg municipality) and B) Introduction (at the oak forest at Berg, Tønsberg municipality). After searching the trees on Tønsberg old cemetery in 2020, evicence of breeding (excrement or larva) of the Hermit Beetle were found in 21 trees, one of which was «new». This «new» tree was at the far south end of the ash alley. It is therefore proven to be breeding in 25 trees in total during 2009–2020 – all in ash (Fraxinus excelsior). The wintercracks; longitudinal cracks that opens in the wood under periods of strong cold, were relatively good developed in the winter season 2020–2021 because of some cold days in February. The cracks were investigated, but no traces of the Hermit Beetle were found. Two adult individuals (one male and one female) were collected, as well as five larvae, from Tønsberg old cemetery on 5.–7. August 2020. The seven individuals were introduced to the same oak tree at Berg penitentiary on 7 th August as the previous introductions (2017–2019). No adult individuals or larvae were observed at Berg prior to the release. We recommend further to continue an annual monitoring of the population at Tønsberg old cemetery, as well as a continuation of the release of additional beetle individuals at the new location at Berg, including search for traces of the Hermite beetle there.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1963
dc.subjectEremitten_US
dc.subjectOsmoderma eremitaen_US
dc.subjectHule træren_US
dc.subjectUtbredelseen_US
dc.subjectkartleggingen_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectutsetting/flyttingen_US
dc.subjectHollow treesen_US
dc.subjectHermit beetleen_US
dc.subjectDistributionen_US
dc.subjectmappingen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectintroduction/relocatingen_US
dc.titleKartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber37en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel