Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorBengtson, Roald
dc.contributor.authorDahle, Amund
dc.coverage.spatialHalden, Hvaler, Bamble, Risør, Tvedestrand og Arendal kommuner, Norgeen_US
dc.date.accessioned2022-03-08T09:40:38Z
dc.date.available2022-03-08T09:40:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4901-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983688
dc.description.abstractEndrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2022. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2021. NINA Rapport 2113. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne og truede dagsommerfugler. Ifølge Norsk rødliste for arter 2021, er klippeblåvinge fortsatt vurdert som kritisk truet (CR). Dette skyldes at man har hatt en kraftig tilbakegang i artens utbredelsesområde i Norge, og at nyere kartlegging av gamle og andre potensielle lokaliteter ikke har resultert i noen nye forekomster av sommerfuglen – med unntak av én ny lokalitet i Sponvika ved Svinesund i Halden kommune i 2017. Arten er også en prioritert art etter naturmangfoldloven. Rapporten oppsummerer funn av klippeblåvinge ved Torpbukta, Monolittbruddet, Hov, Nokkedal, og Sponvika i Halden kommune i 2021. Det ble også gjort søk etter arten på flere lokaliteter i Risør og Tvedestrand kommuner i 2021, men ingen tegn til arten ble funnet på disse lokalitetene. Ved området Torpbukta og omegn i Halden ble det i 2021 funnet 65 egg og to larver av klippeblåvinge. Dette er rekordlavt for alle årene overvåkingen har foregått. Langs Hovsveien ble det funnet 62 egg og to larver. Ved Nokkedal ble det funnet hele 130 egg og tre larver. Det har aldri vært påvist flere individer på denne lille lokaliteten. Vi påviste 44 egg og ingen larver av klippeblåvinge ved Monolittbruddet (inkludert Sveen). I Sponvika påviste vi 101 egg og 14 larver. Også i Sponvika er dette det høyeste antallet egg registrert siden arten ble oppdaget der i 2017. Totalt ble det funnet 402 egg og 21 larver av klippeblåvinge i Halden i 2021, mot 194 egg og 56 larver i 2020. I 2021 ble det samlet inn totalt 32 individer av maur på larver av klippeblåvinge (åtte prøver totalt). Alle prøvene inneholdt maurarten(e) Lasius platythorax/niger, og representerte derfor ikke noe nytt i forhold til tidligere år. Vi har til nå derfor fortsatt påvist 13 arter av maur (fem slekter) på larver av klippeblåvinge, i tillegg til én art på/ved egg av klippeblåvinge. Dette gjelder da totalt for prosjektet i Halden og Tvedestrand i perioden 2010–2021, men ingen tegn til klippeblåvinge i Tvedestrand etter 2012. I tillegg rapporteres blant annet mulige skjøtselstiltak i Sponvika og Hov, og resultater av tungmetallanalyser av smørbukk gjort i et parallelt prosjekt. Vi anbefaler en videre oppfølging av overvåkingen av klippeblåvinge i Halden kommune, og spesielt for området Torpbukta–«Steinbruddet [N]» som er kartlagt årlig siden 2008.en_US
dc.description.abstractEndrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2022. Mapping of the Chequered Blue Butterfly Scolitantides orion in Norway 2021. NINA Report 2113. Norwegian Institute for Nature Research. The Chequered Blue Scolitantides orion is one of the rarest and most threatened butterflies in Norway. According to The 2021 Norwegian Red List for Species, the Chequered Blue is still considered critically endangered (CR) in Norway. This is because a sharp decline in the species’ range in Norway has been observed, and that new surveys of old and other potential sites have not resulted in the discovery of new localities for the butterfly – except a new locality detected in Sponvika at Svinesund in Halden municipality in Østfold in 2017. The species is a prioritized species according to the Norwegian Nature Diversity Act. This report summarizes results of the Chequered Blue survey at Torpbukta, Monolittbruddet, Hov, Nokkedal, and Sponvika in Halden municipality in 2021. The species was also searched for on other localities in Risør and Tvedestrand municipalities in 2021, but no sign of the species where found at these localities. In the area of Torpbukta and the surrounding area in Halden municipality, 65 eggs and two larvae of the Chequered Blue were found in 2021, which is all time low compared to recent years. Also 62 eggs and two larvae, were found along Hovsveien. At Nokkedal a total of as much as 130 eggs and three larvae were found. So many individuals have never been detected at this small site. We found 44 eggs and no larvae of the Chequered Blue at the Monolith quarry (including Sveen), and in Sponvika we found 101 eggs and 14 larvae. Also for Sponvika, this is the highest number of eggs registered since the species was discovered there in 2017. A total of 402 eggs and 21 larvae of the Chequered Blue were found in Halden municipality in 2021, compared to 194 eggs and 56 larvae in 2020. In 2021, a total of 32 individuals of ants were collected on larvae of the Chequered Blue (eight samples in total). All samples contained the ant species Lasius platythorax/niger, and therefore did not represent anything new compared to previous years. We have so far still detected 13 species of ants (in five genera) on larvae of the Chequered Blue, in addition to one species on/at an egg. This is total to the project in Halden and Tvedestrand in the period 2010–2021, even though there have been no signs of the Chequered Blue in Tvedestrand after 2012. In addition, possible management measures are given for Sponvika and Hov, and results from a heavy metal analyzes of orpines done in a parallel project. We recommend a follow-up of the monitoring of the Chequered Blue in Halden municipality, especially for the area Torpbukta–«Steinbruddet [N]e, which has been surveyed every year from 2008.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2113
dc.subjectKlippeblåvingeen_US
dc.subjectScolitantides orionen_US
dc.subjectUtbredelseen_US
dc.subjectKartleggingen_US
dc.subjectChequered Blue Butterflyen_US
dc.subjectDistributionen_US
dc.subjectMappingen_US
dc.titleKartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber52en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel