Show simple item record

dc.contributor.authorBratli, Harald
dc.contributor.authorSvalheim, Ellen
dc.contributor.authorStabbetorp, Odd Egil
dc.contributor.authorWesenberg, Jan
dc.date.accessioned2015-07-10T11:16:08Z
dc.date.accessioned2015-09-01T09:05:38Z
dc.date.available2015-07-10T11:16:08Z
dc.date.available2015-09-01T09:05:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNINA rapport. 206 s. Norsk institutt for naturforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2742-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298332
dc.description.abstractNaturbaselokaliteter med de utvalgte naturtypene slåttemark, lauveng og slåttemyr i Buskerud er gjennomgått og kartlagt. En oversikt over lokaliteter med slåttemark ble utarbeidet av Fyl-kesmannen. Lista omfattet 122 slåttemarklokaliteter fordelt på 28 med verdi A, 74 med verdi B og 20 med verdi C, fordelt på 19 kommuner. I tillegg ønsket Fylkesmannen en revisjon av tre Naturbaselokaliteter med lauveng, to lokaliteter med naturbeitemark, og én lokalitet med rik-myr, totalt 128 Naturbase-lokaliteter. Til sammen ble 111 av disse lokalitetene fra Naturbase oppsøkt i felt. I tillegg ble to lokaliteter fra Naturbase som lå i tilknytning til slåttemarker, revi-dert i felt. Dessuten ble 29 nye lokaliteter kartlagt, slik at det totalt ble gjennomført kartlegging av 142 lokaliteter. Opprinnelig omfattet lokalitetslista 122 lokaliteter av typen slåttemark fordelt på 28 lokaliteter med verdi A, 74 med verdi B og 20 med verdi C. Etter revidering av lokaliteter i felt foreslås det å ta ut 19 lokaliteter fra Naturbase. Årsaken er først og fremst endringer i jordbruksdriften, en-ten opphør av bruk til slåttemark med påfølgende gjengroing eller omlegging til fritidsbruk uten ordinær slått. Noen lokaliteter er også mer intensivt drevet med gjødsling. 85 slåttemarkslokaliteter ble revidert i felt. Til sammen 24 av disse ble omklassifisert til andre naturtyper, 22 til naturbeitemark, de to øvrige til småbiotoper og annen viktig naturtype, mens én opprinnelig naturbeitemark ble overført til slåttemark. Av de reviderte slåttemarklokalitetene som ble beholdt som slåttemark, har vi endret verdi på 60,3 % av lokalitetene. Både oppgrade-ring og nedjustering av verdi ble foretatt, men de tydeligste endringene var en økning i antall C-lokaliteter fra 8 til 27 og en reduksjon av B-lokaliteter fra 39 til 19. Nitten nye lokaliteter med slåttemark ble også kartlagt. Etter denne revisjonen er det nå 99 lo-kaliteter med slåttemark i Naturbase i Buskerud. Av disse har 25 lokaliteter verdi A og 40 har verdi B, det vil si at det er 65 som potensielt omfattes av handlingsplan for slåttemark. Lokalite-tene er fordelt på 18 kommuner, med lavest antall i lavereliggende mer intensivt drevne jord-bruksstrøk. Dessuten er i denne rapporten fire lokaliteter med slåttemyr omtalt. Det er fortsatt udekket behov for kartlegging av slåttemark i fylket. Norge, Buskerud, kartlegging, slåttemark, semi-naturlig eng, natur-typekartlegging, skjøtsel, karplanter, Norway, Buskerud, biodiversity survey, hay meadow, management, vascular plantsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1120
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1120.pdf
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectBuskerudnb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectslåttemarknb_NO
dc.subjectsemi-naturlig engnb_NO
dc.subjectnaturtypekartleggingnb_NO
dc.subjectskjøtselnb_NO
dc.subjectkarplanternb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectbiodiversitynb_NO
dc.subjectbiodiversity surveynb_NO
dc.subjecthay meadownb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.subjectvascular plantsnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleKartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-07-10T11:16:08Z
dc.source.pagenumber206 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1253399
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.description.localcode©Norsk institutt for naturforskning (NINA). Kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record