Show simple item record

dc.contributor.authorBergan, Morten André
dc.contributor.authorAanes, Karl Jan
dc.coverage.spatialNord-Norge, Saltdalen_US
dc.date.accessioned2022-03-02T10:18:15Z
dc.date.available2022-03-02T10:18:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4878-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982382
dc.description.abstractBergan, M.A & Aanes, K.J. 2022. Ungfiskundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune i 2021. Resipientvurderinger ved bruk av laksefisk som kvalitetselement på vannmiljøtilstand. NINA rapport 2091. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2021 er det gjennomført undersøkelser av ungfisk og søk etter rømt oppdrettslaks (ungfisk) i Vikelva ved Rognan i Saltdal kommune. Undersøkelsene er en del av årlig overvåkingsprogram for vassdraget, og ble gjennomført ved hjelp av bærbart elektrisk fiskeapparat, på både anadrom og ferskvannstasjonær strekning. Laksunger med opphav fra settefiskanlegget ble ikke fanget i 2021, til tross for relativt stor innsats og betydelig overfisket areal. Dette er det første året uten fangst av rømte laksunger, og er et svært positivt resultat sammenlignet med de siste årene, som har hatt fangster på flere titalls rømtfisk hvert år (siden 2017). For antatt vill årsyngel av laks eller eldre laksunger ble heller ikke dette funnet i anadrom strekning av Vikelva i 2021. Resultatene konkluderer derfor med at vill-laks ikke har hatt vellykket gyting i nedre, anadrom del av Vikelva i 2020. Sjøørretbestanden har alle forventede aldersklasser av ungfisk, men tetthetene i 2021 er svært lave sammenlignet med enkelte tidligere år. Lave tettheter av årsyngel indikerer sviktende gyte-bestand eller dårlig respons på gytingen i 2020. Fåtallige individer av eldre ørretunger viser også lav ungfiskproduksjon i elva i 2021. Årsaken til dette resultatet kan være sammensatt, og kan ikke dokumenteres eller fastsettes med sikkerhet i våre data. Det har nylig gått små jord-/leirras i anadrom strekning, som kan bidra til noe av forklaringen på lave ungfisktettheter, samt at foregående vinter i området var uvanlig langvarig kald og tørr, med barfrost. Dette kan ha gitt uvanlig lav vannføring og bunnfryste gyteområder og/eller oppvekstområder. Slike forhold kan føre til svake årsklasser og lavere fiskeproduksjon i enkeltår i vassdrag. Den ferskvannstasjonære elvestrekningen ligger ovenfor et parti med fosser og stryk som i dag stopper for oppgang av sjøvandrende laksefisk. Den omfatter en nærmere to kilometer lang strekning med i utgangspunktet svært gode livsbetingelser for å holde en livskraftig og tallrik bestand av elvelevende ørret. I dette elveavsnittet ble det funnet alle forventede aldersklasser av ørret, inkludert innslag av årsyngel. Resultatet viser at det har skjedd vellykket gyting og overlevelse av årsyngel ørret nedstrøms settefiskanlegget hos Salten Smolt AS også høsten 2020. Ungfisktetthetene på elvepartiet i 2021 er imidlertid svært lave, og under vår forventning sammenlignet med året før. Vi knytter ikke mangel på tilslag av årsyngel ørret til menneskeskapt belastning, dvs. endringer i utslippsomfang og økt belastning fra Salten Smolt AS. Det vurderes at foregående vinter og klimaforhold har ført til dårlig overlevelse av rogn etter gytinga høsten 2020, samtidig som den elvestasjonære gytebestanden av ørret i elva fortsatt er lav. Ungfiskmaterialet fra 2021 avdekker en relativt sett tallrik årsklasse av antatt ettåringer av ørretunger, noe som viser god overlevelse for denne årsklassen, og støtter klimatiske forhold som årsak til svikt i årsyngelklassen det siste året. Dette er ørretunger som har hatt muligheter til å vandre til dypere overvintringsområder vinteren 2020/2021, mens rogn ble deponert på grunnere strykområder under gytingen påfølgende høst. Tross lave tettheter av ungfisk ørret høsten 2021, har forekomsten av årsyngel ørret økt sammenlignet med 2019 og årene før, og påvises nå over et større parti av elva enn tidligere. Dette gir grunn til å fastsette utviklingen i ørretbestanden som positiv, og knyttes til tiltak og sanering av et kjent miljøskadelig utslipp til elva etter 2017/18. Resultatene for ungfisk, som også er sammenholdt med data på bunndyr og vannkvalitet for 2021, gjør at vi konkluderer med at det ikke har skjedd utslipp av giftige kjemikalier etter forrige kjente utslippsepisode høsten 2017. Resultatet fra 2021 er en bekreftelse på at ørretbestanden er i stadig vekst og reetablering, selv om dette tar noe tid, noe som er påpekt tidligere. Det vil fortsatt ta noen år før ørretbestanden er fullstendig reetablert i dette elvepartiet av Vikelva, og det vil kunne forekomme år med sviktende gytebestand og svak rekruttering som følge av elvas tidligere belastningshistorikk, og som følge av manglende årsklasser og tidligere hull i rekrutteringen av fisk. Videre vil klimatiske forhold, som i 2021, kunne ha innvirkning på reetableringen av ørret. Dersom forekomst av årsyngel ørret ikke stabiliseres eller øker ved de gode gyteområdene opp mot anlegget i årene som kommer, vil det være grunn til å vurdere grundigere dagens utslippsforhold, nedslamming og begroing nedstrøms utslippspunktet. En videre overvåking av Vikelva bør fortsette og fortsatt inkludere ungfisktellinger, både i anadrom og ferskvannstasjonær strekning av vassdraget. Med resultatene fra 2017- 2021 som bakteppe, blir det fortsatt viktig å følge med på utviklingen for de stedegne fiskebestandene i hele vassdraget i årene som kommer, og samtidig forsikre seg om at den positive statusen for 2021 med hensyn til rømt fisk opprettholdes. Samtidig vil dataene gi verdifulle tidsserier og kunnskap for denne typen vassdrag som er i en reetableringsfase etter at langvarige, miljøskadelig utslipp har opphørt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2091
dc.subjectørreten_US
dc.subjectsjøørreten_US
dc.subjectungfisken_US
dc.subjectelven_US
dc.subjectforurensningen_US
dc.subjecteutrofieringen_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectvannforskriften_US
dc.subjecttrouten_US
dc.subjectriveren_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectpollutionen_US
dc.subjecteutrophicationen_US
dc.subjectWater Frame Directiveen_US
dc.titleUngfiskundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune i 2021. Resipientvurderinger ved bruk av laksefisk som kvalitetselement for vannmiljøtilstanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber38en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2045]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record