Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.contributor.authorMagerøy, Jon H.
dc.contributor.authorGosselin, Marie-Pierre
dc.contributor.authorFossøy, Frode
dc.coverage.spatialTrøndelag, Ørland kommune, Oldelvaen_US
dc.date.accessioned2022-02-28T10:51:50Z
dc.date.available2022-02-28T10:51:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4891-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2981655
dc.description.abstractLarsen, B.M., Magerøy, J.H., Gosselin, M.-P. & Fossøy, F. 2022. Status og tiltaksutredning for elvemusling i Oldvassdraget (Ørland kommune), Trøndelag. NINA Rapport 2103. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingen i Oldvassdraget finnes på hele den 1,8 km lange elvestrekningen nedenfor Hyllfossen. I tillegg er det, basert på miljøDNA-prøver, sannsynliggjort at det også skal finnes elvemusling i Melvasselva, Sandtjønnelva og Tomasvasselva. Ved vadesøk ble det påvist to levende elvemuslinger i Melvasselva, men også én musling i Nyvassdalselva. Elvemusling har hatt en mye større utbredelse i Oldvassdraget tidligere, og funn av skall i Kvennavasselva, Blåvasselva, Sandtjønnelva, Melvasselva og Nyvassdalselva (hele anadrom strekning ovenfor Hyllfossen) har bekreftet dette. Bestanden nedenfor Hyllfossen er fortsatt relativt stor (estimert til mer enn hundre tusen individer), men rekrutteringen er for lav til å opprettholde bestanden på lang sikt (få muslinger mindre enn 90 mm). De voksne muslingene reproduserer som normalt, men de små muslingene, som kan leve nedgravd i grusen i de første 6-10 årene, har for dårlige oppvekstforhold i substratet (jfr. resultatet av redoksmålingene). Andelen muslinger mindre enn henholdsvis 20 og 50 mm utgjorde bare 0,2 og 2,2 % av alle muslinger som ble undersøkt. Selv om laks er dominerende fiskeart i Oldelva, ble det ikke funnet muslinglarver verken på ett- eller toårige laksunger i 2018 og 2020, og bestanden av elvemusling betegnes derfor som en ren «ørretmusling». Endringer i nedbørfeltet til Oldvassdraget i form av grøfting av myrer, hogst, nydyrking, jorderosjon og næringstilførsel har vært med på å endre vannkvaliteten og habitatkvaliteten så mye at bestanden av elvemusling kan stå i fare for å bli ytterligere redusert og forsvinne helt om ikke tiltak settes inn. Sagbruk og kverndrift, reguleringer og vannuttak (drikkevann og fiskeoppdrett) har også spilt inn. I en periode på 80 år (fram til 1960-tallet) har tømmerfløting og tilhørende damanlegg på utløpet av alle de større innsjøene, også gitt utfordringer både for fisk og muslinger. For Oldelva må forholdene forbedres slik at de voksne muslingene kan overleve og at den naturlige rekrutteringen kan ta seg opp igjen. Tiltak må derfor settes i verk for å bedre vannkvaliteten. Dette innebærer at tilførslene av næringssalter (fosfor og nitrogen) må holdes stabilt lave og mengden av finpartikulært materiale må reduseres samtidig som kalsium-innholdet og pH må heves. I tillegg må bestanden av sjøørret/ørret styrkes. Tiltak for å gjenskape gode oppvekstsvilkår for elvemusling, som beskrives i rapporten, kan være: • Innsamling av vannprøver for å gi et bedre datagrunnlag om vannkvaliteten • Reduksjon i mengden suspenderte partikler (turbiditet) • Myrrestaurering og plugging av grøfter • Utrede kalkingstiltak • Redusere avrenning og forurensning fra spredte avløp og holde stabil lav næringstilførsel • Inngjerding av beitedyr og opprettholde brede kantsoner langs elva • Sanere søppelfyllinger som ligger nær vassdraget • Styrke ørretbestanden • Oppdrett og utsetting av muslinger • Økt hensyn til elvemusling • Informasjon • Oppfølging og tiltakskontrollen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2103
dc.subjectelvemuslingen_US
dc.subjectstatus (utbredelse, tetthet og lengdefordeling)en_US
dc.subjectvertsfisken_US
dc.subjecttiltaksplanen_US
dc.subjectfreshwater pearl musselen_US
dc.subjectstatus (distribution, density, and shell length)en_US
dc.subjecthost fishen_US
dc.subjectmanagement planen_US
dc.titleStatus og tiltaksutredning for elvemusling i Oldvassdraget (Ørland kommune), Trøndelagen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber62en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record