Show simple item record

dc.contributor.authorKleven, Oddmund
dc.contributor.authorAndersskog, Ida Pernille Øystese
dc.contributor.authorBrandsegg, Hege
dc.contributor.authorEriksen, LineBirkeland
dc.contributor.authorSpets, Merethe Hagen
dc.contributor.authorKönigsson, Helena
dc.contributor.authorSpong, Göran
dc.contributor.authorMilleret, Cyril
dc.contributor.authorDupont, Pierre
dc.contributor.authorBischof, Richard
dc.contributor.authorFlagstad, Øystein
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.date.accessioned2022-02-17T19:14:25Z
dc.date.available2022-02-17T19:14:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4899-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2979846
dc.description.abstractKleven, O., Andersskog, I. P. Ø., Brandsegg, H., Eriksen, L. B., Spets, M. H., Königsson, H., Spong, G., Milleret, C., Dupont, P., Bischof, R., Flagstad, Ø. & Brøseth, H. 2022. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2021. NINA Rapport 2111. Norsk institutt for naturforskning. Genetiske analyser er et viktig verktøy i rovviltovervåkingen i Skandinavia, og en betydelig mengde ekskrementer, hår og urin blir årlig analysert. Siden tidlig på 2000-tallet er det gjennomført rutinemessig innsamling og påfølgende DNA-analyser over store deler av jervens utbredelsesområde i Norge og Sverige. Individbestemmelse fra DNA-profilene til de innsamlede prøvene har gitt en bedre forståelse av bestandsstørrelse, populasjonsstruktur og utveksling mellom delbestander. I denne rapporten redegjør vi for antall individer identifisert fra DNA i Norge, Sverige og nordlige deler av Finland vinteren 2021. Vi presenterer også bestandsestimater for Norge og Sverige basert på en romlig fangst-gjenfangst modellering. Fra totalt 2446 fungerende prøver ble det påvist 737 individer i Norge, Sverige og Finland i 2021. Tilsvarende tall for forrige vinter var 707 påviste jerver fra 2234 prøver. Totalt var det 322 jerver som var registrert med en eller flere prøver i Norge i 2021, sammenlignet med 339 individer i 2020. Tilsvarende tall for Sverige var 421 individer i 2021 og 381 i 2020. På skandinavisk nivå i 2021 var hver av de registrerte jervene i gjennomsnitt representert med 3,3 prøver. Den geografiske representasjonen synes å være god for de fleste regioner og län med jerveforekomst i Skandinavia, med unntak av Norrbotten hvor innsamling av DNA-prøver ikke har vært like høyt prioritert de to siste årene. Basert på den romlige fangst-gjenfangst modelleringen ble bestanden av jerv i Skandinavia es-timert til å være mellom 1013 og 1126 individer i overvåkingssesongen 2021 (95% kredibelt intervall), hvorav 358 til 418 individer i Norge og 639 til 724 individer i Sverige. Sammenligner man bestandsestimatene med anslagene fra ynglehitellingene er overensstemmelsen god. God overensstemmelse mellom de to metodiske tilnærmingene er betryggende, og tyder på at vi har god oversikt over størrelse av jervebestanden i Skandinavia.en_US
dc.description.abstractKleven, O., Andersskog, I. P. Ø., Brandsegg, H., Eriksen, L. B., Spets, M. H., Königsson, H., Spong, G., Milleret, C., Dupont, P., Bischof, R., Flagstad, Ø. & Brøseth, H. 2022. DNA-based monitoring of the Scandinavian wolverine population 2021. NINA Report 2111. Norwegian Institute for Nature Research. Genetic analysis is an important tool for monitoring large carnivores in Scandinavia, where DNA analyses of scats, hair and urine are extensively used. Over the last decade, wolverine DNA samples have been routinely collected and analysed over large parts of the distribution range in Norway and Sweden. Identification of individuals from DNA profiles of the collected samples has provided an increased knowledge of population size, reproduction, population structure, and immigration. Here, we report the number of individuals identified in Norway, Sweden and northern Finland during the winter of 2021. In addition, we present population size estimates for Norway and Sweden based on spatial capture-mark-recapture models. From a total of 2446 DNA samples of sufficient genotyping quality, we identified 737 wolverines in Norway, Sweden, and Finland in 2021. The corresponding figure from last winter was 707 DNA-identified individuals from 2234 samples. In total, 322 wolverines were registered with one or more samples in Norway in 2021, compared to 339 individuals in 2020. The corresponding figure from Sweden is 421 individuals in 2021 and 381 in 2020. In Scandinavia, each of the identified wolverines was represented with an average of 3.3 samples. The geographic representation of samples seems to be good for most regions and counties with wolverine presence in Scandinavia. The only exception is the Norrbotten county, that dedicated less effort to DNA sampling during the last two years. Based on the spatial capture-recapture modelling approach, the Scandinavian wolverine population size was likely between 1013 and 1126 individuals (95% credible interval) in 2021, of which 358 to 418 were attributed to Norway and 639 to 724 individuals to Sweden. These population size estimates correspond well to the extrapolation of individuals from the monitoring of active natal dens. High agreement between the two methodological approaches is satisfactory, implying that we have robust estimates of the size of the Scandinavian wolverine population.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2111
dc.subjectJerven_US
dc.subjectGulo guloen_US
dc.subjectekskrementeren_US
dc.subjecthåren_US
dc.subjecturinen_US
dc.subjectDNAen_US
dc.subjectbestandsstørrelseen_US
dc.subjectromlig fangst-gjenfangsten_US
dc.subjectovervåkingsrapporten_US
dc.subjectWolverineen_US
dc.subjectscatsen_US
dc.subjecthairen_US
dc.subjecturineen_US
dc.subjectpopulation sizeen_US
dc.subjectspatial capture-mark-recaptureen_US
dc.subjectmonitoring reporten_US
dc.titleDNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber22en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2043]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record