Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.coverage.spatialSøndre Berg, Tønsberg kommune, Norgeen_US
dc.date.accessioned2022-02-11T14:51:36Z
dc.date.available2022-02-11T14:51:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4859-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2978540
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Often, A. 2022. Eikehagen ved Søndre Berg i Tønsberg kommune. NINA Rapport 2074. Norsk institutt for naturforskning. Eikehagen ved Søndre Berg i Tønsberg kommune er et nasjonalt verdifullt område, både hva gjelder kultur- og naturhistorie. Eikehagen inneholder blant annet 20 gravhauger fra jernalderen (19 rundhauger og 1 rundrøys). Eikehagen ved Søndre Berg er sannsynligvis nasjonalt sett en av de mest verdifulle lokalitetene for den utvalgte naturtypen «hule eiker». Eikehagen ved Søndre Berg ble tidlig betraktet som en potensiell lokalitet for eremitt Osmoderma eremita etter at denne ble gjenfunnet i Norge i 2008. Enten som en faktisk lokalitet, historisk eller som potensiell utsettingslokalitet. Eremitt er en stor, brunsvart bille i familien skarabider, som lever i gamle, hule løvtrær. Arten er vurdert som truet i store deler av Europa. Det er søkt etter eremitt på lokaliteten fra 2012 til 2017, men uten at den er påvist. I 2017 ble det besluttet å introdusere eremitt til Søndre Berg. Individer er siden satt ut der årlig, og arten er nå trolig etablert der. Den vil forhåpentligvis også kunne spre seg til andre trær på lokaliteten. For å presist kunne beskrive skjøtselstiltak for hvert enkelt tre og artens eventuelle spredning, var det nødvendig å merke alle trærne, samt å kartlegge trærne basert på standardisert eikeovervåking. Dermed kan man også følge utviklingen av disse eiketrærne over tid. Totalt ble det merket og kartlagt 99 levende sommereik (Quercus robur) ved Søndre Berg. I tillegg ble det koordinatfestet 82 ask (hvorav tre var antatt døde eller døende), 10 osp, sju seljer, to svartor, én spisslønn, fem døde stående eik, og tre stående døde grantrær. Totalt ble det kartlagt 86 trær med 200 cm i omkrets eller mer, samt tre trær over 95 cm i omkrets og hule, noe som gir hele 89 eiketrær som faller innenfor forskriften om «hule eiker» som utvalgt naturtype, og som da gis A-verdi i denne undersøkelse. Totalt 41 trær ble ansett som hule. 59 av trærne anses som vitale - for de resterende 29 trærne var i underkant av 50 % av kronen ansett som vital. Kartlegging av eikehagen ved Søndre Berg har bekreftet tidligere undersøkelsers konklusjoner om at dette er en svært verdifull lokalitet. Det anbefales at de enkelte eiketrærne følges opp med nødvendig skjøtsel for å hindre brekkasje og vindfall, og at lokaliteten sikres rekruttering av eik via inngjerding av småtrær for å hindre at de beites.en_US
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Often, A. 2022. The oak forest at Søndre Berg in Tønsberg municipality. NINA Report 2074. Norwegian Institute for Nature Research. The oak forest at Søndre Berg in Tønsberg municipality is an area of national value, both regarding its cultural and natural history. The oak forest contains, among other things, 20 burial mounds from the Iron Age. The oak forest at Søndre Berg is probably one of the most valuable localities for the selected nature type «hollow oaks» nationally. The oak forest at Søndre Berg was quickly considered a potential locality for the Hermit beetle Osmoderma eremita after the species was rediscovered in Norway in 2008. Either as an actual locality, historical locality or as a potential introduction site. The Hermit beelte is a large, brownish-black beetle in the scarab family, which lives in old, hollow deciduous trees. The species is considered endangered in large parts of Europe. The oak forest at Søndre Berg has been surveyed in regards to the Hermit beetle in the period 2012-2017, without it being detected. In 2017, it was decided to introduce the Hermit beetle to Søndre Berg. Additional individuals have been released there annually since then, and the species is now probably established on the site. It will hopefully spread to other trees there. To be able to accurately describe management measures for individual trees and the species' possible expansion, there was a need to register and permanently mark all the trees. Based on this, it was decided to mark all the oaks, as well as to survey these trees based on a standardized oak monitoring scheme. This will also allow for monitoring the development of these oaks over time. A total of 99 living common oaks (Quercus robur) were marked and mapped at Søndre Berg. In addition, 82 ash trees were mapped (three of which were assumed to be dead or dying), 10 aspens, seven willows, two alders, one maples, five dead standing oaks, and three dead standing Norway spruce. A total of 86 trees were 200 cm in circumference or more, and three trees were over 95 cm in circumference and hollow, which gives a total of 89 oaks that fall within the definition given in the regulation for the selected nature type «hollow oaks», and therefore given an A-value in this survey. A total of 41 trees were considered hollow. 59 of the trees were considered vital - the remaining 29 trees were considered to have less than 50 % vital crowns. The survey of the oak forest at Søndre Berg has confirmed previous studies concluding that this is a very valuable locality. It is recommended that the individual oaks are followed up with necessary management measures to prevent breakage and windfall, and that the site is ensured recruitment of oaks through fencing of small trees to prevent them from being grazed.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2074
dc.subjecthul eiken_US
dc.subjecteremitten_US
dc.subjectOsmoderma eremitaen_US
dc.subjectutbredelseen_US
dc.subjectkartleggingen_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectutsetting/flyttingen_US
dc.subjecthollow oaken_US
dc.subjecthermit beetleen_US
dc.subjectdistributionen_US
dc.subjectmappingen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectintroduction/relocatingen_US
dc.titleEikehagen ved Søndre Berg i Tønsberg kommuneen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber122en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2329]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record