Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2015-06-02T07:10:42Z
dc.date.accessioned2015-06-03T12:31:49Z
dc.date.available2015-06-02T07:10:42Z
dc.date.available2015-06-03T12:31:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNINA rapport. 63 p. Norsk institutt for naturforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2792-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284540
dc.description.abstractElvemusling finnes i Begna innenfor Vannområde Valdres på strekningen fra Bagn til innløpet i Sperillen; en strekning på 40-45 km. På grunn av lav rekruttering kan ikke bestanden karakteriseres som levedyktig, og tiltak for å styrke rekrutteringen er nødvendig hvis man ønsker å opprettholde en levedyktig bestand i Begna. Det er ikke påvist elvemusling i noen av sidebekkene til Begna på denne strek-ningen, men elvemusling finnes i den delen av Begna som ligger i Buskerud fylke (Ådalselva). Aktivitetene i nedbørfeltet til Begna har endret seg over tid, og tømmerfløting som tidligere endret både elveløp og vannkvalitet forekommer ikke lenger. I moderne tid har vannkraftreguleringene i vassdraget gitt de største endringene med hensyn til hydrologisk regime og endring i miljøbetingel-sene for vannlevende organismer. Det kan likevel være vanskelig å identifisere hvilken enkelt-faktor som har hatt størst negativ betydning for elvemuslingbestanden i Begna, men faktorer som vi antar har virket negativt har vært: - Forandringer i hydrologisk regime på grunn av vassdragsregulering - Fysiske inngrep i og langs elveløpet (forbygninger) - Ødelagt habitat i deler av vassdraget (elvekraftverk) - Eutrofiering; noe høye verdier av nitrogen og fosfor - Lav tetthet av ørretunger (som vertsfisk for muslinglarvene) - Innføring av fremmede arter (gjedde) - Tømmerfløting (fram til 1968) Mer usikkert er effekten av stedvis manglende eller svakt utviklet kantsone og lokal (?) forurensning (periodevis høye verdier av kobber). I handlingsplanen for elvemusling i Norge er målet for arbeidet med forvaltning av elvemusling i et langsiktig perspektiv at den skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge. Alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes eller forbedres. For Begna vil det bety at forholdene må forbedres slik at rekrutteringen styrkes for at bestanden kan øke i antall på lang sikt. Tiltak som kan være aktuelle for å gjenskape gode oppvekstsvilkår for elvemusling kan være: - Arbeide videre med å redusere næringstilførselen. Mengde total fosfor og nitrogen ligger periodevis over det som man tror er grenseverdien for god rekruttering hos elvemusling - Kartlegge årsaken til periodevis høye verdier av kobber - Opprettholde en god minstevannføring - Styrke ørretbestanden i hele vassdraget, men spesielt nedenfor Eidsfoss - Forsterke muslingbestanden ved kunstig infeksjon av ørretunger og/eller oppdrett og utsetting av unge muslinger fra kultiveringsanlegg - Flytting av muslinger innad i vassdraget - Etablering av kantsoner som gir bedre skygge og filtrerer jord- og leirpartikler og næringssalter fra overflateavrenning - Ta større hensyn til elvemusling, og sette krav til konsekvensutredninger i alle saker som berører de delene av Begna som har elvemusling - Informasjon - god formidlingsstrategi og kommunikasjon med sentrale brukergrupper - Oppfølging og tiltaksovervåking En bestand av elvemusling som opprettholder naturlig rekruttering i Begna vil være det synlige beviset på god vannkvalitet og god økologisk status. elvemusling, tiltaksplan, Begna, freshwater pearl mussel, management plan, River Begnanb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1167
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1167.pdf
dc.subjectElvemuslingnb_NO
dc.subjecttiltaksplannb_NO
dc.subjectBegnanb_NO
dc.subjectFreshwater pearl musselnb_NO
dc.subjectmanagement plannb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleTiltaksanalyse for elvemusling i Begna. Hvilke kritiske faktorer finnes og hva kan vi gjøre for å sikre arten i Begnanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-06-02T07:10:42Z
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber63 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1245410
dc.relation.projectAndre: Vannområde Valdresnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record