Show simple item record

dc.contributor.authorBærum, Kim Magnus
dc.contributor.authorBlumentrath, Stefan
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.contributor.authorMagnussen, Kristin
dc.contributor.authorNavrud, Ståle
dc.date.accessioned2022-01-21T14:15:34Z
dc.date.available2022-01-21T14:15:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4851-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838761
dc.description.abstractBærum, K.M., Blumentrath, S., Hesthagen, T., Magnussen, K. & Navrud, S. 2022. Risikovurdering for spredning av fremmede ferskvannsfisk til vannregioner i Norge. NINA Rapport 2066. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede fiskearter kan ha stor negativ påvirkning i økosystemene hvor de blir introdusert. Denne negative effekten er forventet å øke ettersom temperaturen og antropogen påvirkning øker, og de stedegne artene mister sitt fortrinn i å være spesialtilpasset kalde og skrinne forhold. Hovedvektoren for fremmede fiskearter i ferskvann er mennesker, som av ulik motivasjon introduserer fiskeartene i nye vannforekomster. Unntaksvis skjer dette enten ved at fiskearten utilsiktet blir spredd som følge av feil identifisering, eller at arten for eksempel blir brukt som agn, men i de fleste tilfeller er det snakk om en bevisst introduksjon. Introduksjonene skjer fordi noen har ønske om å oppnå et gode med arten, ofte i form av å være en ønsket sportsfisk for en liten gruppe personer. Arter som blir introdusert kan både være arter som ikke har naturlig utbredelse i Norge, eller arter som er regionalt fremmede. Den siste gruppen er arter som flyttes ut fra sitt naturlige utbredelsesområde innenfor Norge. Siden det ofte er snakk om bevisste utsettinger med klare underliggende motivasjoner, så gir dette også noen generelle mønstre og trender i flere variabler som beskriver området rundt en vannforekomst. Ved å projisere disse mønstrene fremover i tid kan man sannsynliggjøre hvor nye introduksjoner forventes i fremtiden. I denne rapporten har vi analysert disse trendene for fem forskjellige artssammensetninger av fremmede fiskearter som er introdusert flere steder Norge: «Agnfisk», «Meitefisk» (sportsmeite), «Store predatorfisk», «Laksefisk» og «Eksotiske fisk». Gruppene er satt sammen fordi de antas å ha samsvarende motivasjoner for introduksjoner, og for å øke datagrunnlaget utover å vurdere enkeltarter for seg. Vi har konstruert statistiske modeller som lar oss predikere sannsynlige introduksjoner 50 år frem i tid innenfor disse artsgruppene, samtidig med at vi viser potensiell egenspredning fra disse introduksjonene. Samlet sett legger dette grunnlaget for risikovurdering for fremtidig spredning innenfor de spesifikke artsgruppene. Denne risikoen fremstilles i kart, som gir grunnlag for vurderinger av nærmere tiltak for å hindre spredning innenfor områder med ekstra høy risiko. Vi tar også for oss generelle kost-nytte-vurderinger for bekjempelse av fremmede fiskearter i ferskvann, der sosioøkonomiske perspektiver rundt disse artene vurderes.en_US
dc.description.abstractBærum, K.M., Blumentrath, S., Hesthagen, T., Magnussen, K. & Navrud, S. 2022. A risk assessment of spread of alien freshwater fish species to different water regions in Norway. NINA Report 2066. Norwegian Institute for Nature Research. Alien freshwater fishes might negatively affect the ecosystems in which they are introduced. The negative effect is expected to increase with temperature and anthropogenic impacts. The main reason for the spread of alien freshwater fishes in Norway is humans, who introduces alien species to new areas. The motivation for these introduction events varies, but is mainly related to sport fishing activities. The species usually introduced in Norway encompass both regionally invasive fishes, that are moved outside their natural distribution, as well as species considered nationally invasive (no natural distribution in Norway). As all these species usually are deliberately introduced into new locations there is usually also distinct patterns and trends in variables that describe where the introductions occur. By understanding and projecting these trends we are able to forecast where to expect new introduction events in the future. In this report we have analyzed multiple introduction events for five groups of invasive fishes, based on assumed motivations for the introductions: “Bait-fish”, “Angling”, “Big predators”, “Salmonids” and “Exotic fish”. The fish were also grouped into these categories in order to increase the sample size for investigating the trends in introduction events, as opposed to single species. Based on multiple variables describing the specific environment for 30.000 lakes in Norway, as well as recorded introduction events therein, we parameterized statistical models that show the likelihood of introduction events, as well as the spread from these across Norway. The risk of introduction is shown on maps, that serve as a knowledge base for evaluating site-specific mitigation measures. Additionally, we have also looked at general socio-economical aspects for the spread and management of invasive freshwater fish species, to add to the knowledge base for potential management decisions.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2066
dc.subjectFremmed fisken_US
dc.subjectRisiko for spredningen_US
dc.subjectTiltaken_US
dc.subjectSamfunnsøkonomisk analyseen_US
dc.subjectInvasive fish speciesen_US
dc.subjectIntroduction risken_US
dc.subjectMitigation measuresen_US
dc.subjectSocio-economic analysisen_US
dc.titleRisikovurdering for spredning av fremmede ferskvannsfisk til vannregioner i Norgeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber76en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record