Show simple item record

dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorRikstad, Anton
dc.contributor.authorSivertsgård, Rolf
dc.date.accessioned2022-01-11T13:06:11Z
dc.date.available2022-01-11T13:06:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4844-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2836918
dc.description.abstractHolthe, E., Rikstad, A. & Sivertsgård, R. 2022. Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2021. NINA Rapport 2060. Norsk institutt for naturforskning. I 2020 og 2021 har det blitt det gjennomført ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget i Steinkjer kommune i regi av NINA. I Ogna ble undersøkelsene gjennomført på 14 stasjoner (samlet areal om lag 1 300 m2). Åtte av stasjonene er lokalisert nedstrøms Støafossen, mens seks er lokalisert oppstrøms Støafossen. I tillegg ble det i 2021 gjennomført undersøkelser på tre stasjoner i Byaelva og én stasjon i Steinkjerelva. De estimerte ungfisktetthetene i Ogna er lave sammenliknet med hva som kan forventes i normalt produktive og lite berørte vassdrag i regionen. Gjennomsnittlig tetthet av laksyngel i Ogna i 2021 var 33 individer per 100 m2, noe som er betydelig høyere enn det som ble funnet i 2020 (ni individer per 100 m2). Det ble funnet årsyngel av laks på alle stasjoner i 2021, mens det i 2020 ble funnet årsyngel på ti av stasjonene. Estimert tetthet av eldre laksunger (13 individer per 100 m2 i 2021) var imidlertid omtrent på samme nivå som i 2020. I likhet med foregående år ble det i 2021 funnet vesentlig høyere tettheter av laksunger i Byaelva enn i Ogna. Gjennomsnittlig tetthet av laksyngel på de tre undersøkte stasjonene i Byaelva var 224 individer per 100 m2. Dette er en noe høyere verdier enn det som ble funnet i 2020, da tetthetene ble beregnet til 197 individer per 100 m2. I Byaelva ble gjennomsnittlig tetthet av eldre laksunger på de tre undersøkte stasjonene beregnet til 30 individer per 100 m2. Tetthetene av ørretunger var lave både i Ogna og Byaelva. I Ogna var det en stor nedgang i registrert tetthet av alle årsklasser av aure fra 2020 til 2021, mens registrerte tettheter av aureunger i Byaelva var på omtrent samme nivå i 2020 og 2021. Det kan være flere årsaker til store tetthetsforskjeller av laksunger i de to avsnittene av Steinkjervassdraget. Vassdragsavsnittene er forskjellige med hensyn til vannføring, oppvandringsmuligheter og vannkvalitet. Mens Byaelva er reguleringspåvirket og mangler naturlige vandringshindre, er Ogna uregulert med flere vandringshindre påvirket av vannføringsforhold. Lange perioder med lave vannføringer og høye vanntemperaturer, kan ha en negativ påvirkning på ungfisksamfunnet i Ogna. Det er begrenset kunnskap om vannkvaliteten i ulike deler av Steinkjervassdraget. I 2018 ble det gjennomført vannkvalitetsundersøkelser på to stasjoner i Ogna, og konklusjonen var svært god økologisk tilstand og god samlet biologisk tilstand. Imidlertid gir slike begrensete undersøkelser i tid og rom bare et øyeblikksbilde av situasjonen i vassdraget, og det anbefales at det gjøres en grundig vannkvalitetsundersøkelse med flere målinger gjennom året. Vannkvalitet, vannføring og vanntemperatur kan både hver for seg og samlet, påvirke produksjonsevnen for laks og ørret negativt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2060
dc.titleUngfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber22en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record