Show simple item record

dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorBakkestuen, Vegar
dc.contributor.authorBergan, Morten André
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorHavn, Torgeir Børresen
dc.contributor.authorJensås, Jan Gunnar
dc.contributor.authorKrogdahl, Rune
dc.contributor.authorLykkja, Odd
dc.coverage.spatialOrklaen_US
dc.date.accessioned2021-12-17T09:54:32Z
dc.date.available2021-12-17T09:54:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4554-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2834863
dc.description.abstractSolem, Ø., Holthe, E., Bakkestuen, V., Bergan, M.A., Ulvan, E.M., Berg, M., T.B., Havn, Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Lykkja, O. 2021. Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdragtil Orkla. Sluttrapport for undersøkelser i perioden 2017-2019. NINA Rapport 1797. Norsk instituttfor naturforskning. I perioden 2017-2019 er det gjennomført problemkartlegging og ungfiskundersøkelser i 87 bekker og sidevassdrag tilhørende Orkla. Denne rapporten gir en vurdering av vassdragenes økologiske tilstand, med beregninger av tapt areal og redusert produksjonsevne for sjøørret (og laks) i 62 av sidevassdragene. En detaljert oppsummerende gjennomgang av hvert enkelt av de 87 vassdragene som er undersøkt i perioden er publisert i tidligere NINA-rapport. Resultatene fra undersøkelsene i Orkla gir et samlet arealtap beregnet til 22,3 % av det opprinnelige, grunnet menneskeskapte inngrep og endringer i de undersøkte sidevassdragene til Orkla. For vannmiljøet i flere av sidevassdragene viser dagens kunnskapsgrunnlag at summen av belastninger har redusert vann- og habitatkvaliteten mye, i tillegg til det konkrete tapet av areal. Samvirket mellom inngrep, endringer og i noen tilfeller vannkraftregulering synes omfattende, og vil i stor grad påvirke produksjonsevnen for laks og sjøørret i sidevassdragene til Orkla. Basert på denne sumvurderingen har vi beregnet at produksjonsevnen for laksefisk på gjenværende areal kun er 51,2 % av opprinnelig produksjonsevne. På bakgrunn av ungfiskundersøkelser i hovedelva Orkla framstår i dag små og mellomstore tilløpsvassdrag til Orkla som meget viktige for å opprettholde en livskraftig bestand av sjøørret i Orklavassdraget. Den betydningen sidevassdragene har for sjøørretbestanden, sammen med dagens trusselbilde både i sjø og ferskvann, kan derfor ikke understrekes sterkt nok. Med forholdsvis enkle og effektive tiltak er det et stort potensial for å gjenvinne mye av dagens tapte areal, og samtidig øke produksjonskapasiteten for sjøørret og laks. Tiltakene omfatter blant annet gjenoppretting av vandringsveier, forbedring av vann-/habitatkvalitet og etablering av sik-ker helårsvannføring i flere av sidevassdragene til Orkla. Gjenoppretting av vandringsveier og restaurering av gyte- og oppvekstområder for laksefisk i sidevassdragene synes her å være nøkkeltiltak for å øke produksjonsevnen. Dette er samtidig kostnadseffektive tiltak. Samtidig vil de mest påvirkede og inngrepsbelastede vassdragene kreve en større restaureringsinnsats. Det bør derfor nå settes fokus på tiltaksrettede prosjekter i sidevassdragene i Orklavassdraget, med utarbeiding av konkrete og prioriterte tiltaksplaner, med formål å gjenvinne tapt areal og øke produksjonsevnen i de mest berørte sidevassdragene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1797
dc.subjectSidebekkeren_US
dc.subjectSjøørreten_US
dc.subjectLaksen_US
dc.subjectUngfisken_US
dc.subjectHydromorfologiske inngrepen_US
dc.subjectForurensningen_US
dc.subjectVannøkologien_US
dc.subjectOvervåkingen_US
dc.subjectMiljøtilstanden_US
dc.subjectTapt arealen_US
dc.subjectTiltaken_US
dc.subjectProduksjonspotensialen_US
dc.titleTapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdrag til Orkla. Sluttrapport for undersøkelser i perioden 2017-2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber40en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record