Show simple item record

dc.contributor.authorJokerud, Mari
dc.coverage.spatialNorge, Hammerfest, Melkøya, Kvaløyaen_US
dc.date.accessioned2021-12-17T07:50:59Z
dc.date.available2021-12-17T07:50:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4863-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2834819
dc.description.abstractJokerud, M. 2021. Equinors miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av jord i forbindelse med en ukontrollert brann på landanlegget høsten 2020. NINA Rapport 2078. Norsk institutt for naturforskning Petroleumsanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest ble startet opp i 2007 og slipper ut karbondioksid (CO2), nitrogenoksider (NOx), metan (CH4), flyktige organiske forbindelser utenom metan (nmVOC), svoveldioksid (SO2) og hydrogensulfid (H2S) fra energiproduksjon og prosessanlegg. Utslipp av nitrogen og svovelholdige gasser kan generelt påvirke terrestriske økosystemer ved forsuring og gjødsling av jordsmonn og vegetasjon. Petroleumsanlegget på Melkøya tar imot naturgass fra feltene Snøhvit og Albatross i Barentshavet. Her prosesseres og nedkjøles naturgassen til flytende gass (LNG) for videre distribuering. Utslippene fra LNG-anlegget er beregnet til å ligge under gjeldene kritiske tålegrenseverdier for terrestriske naturtyper, men tålegrense-verdiene i arktisk/alpine naturtyper er imidlertid usikre. For å kunne dokumentere eventuelle effekter av utslipp til luft, ble det i 2006 (før utslipp) etablert et overvåkingsprogram for vegetasjon og jord i influensområdet fra LNG-anlegget på Melkøya. Grunnlagsundersøkelsen ble utført samme år, og det ble utført analyser i 2008, 2013 og 2018 etter samme metodikk som i 2006. To overvåkingsområder ble opprettet i 2006, ett med estimert relativt høy avsetning av nitrogen, nordøst på Kvaløya ved Forsøl og ett område med relativt lav avsetning sør på Kvaløya ved Stangnes. Områdene er samkjørt med Norsk institutt for luftforskning (NILU) sine overvåkingsstasjoner for luft- og nedbørskvalitet. Innen hvert område utføres det en integrert overvåking av vegetasjonens artssammensetning og kjemisk innhold av planter og jord i to atskilte naturtyper (næringsfattig kreklinghei og litt kalkfattig og svakt intermediær jordvannsmyr). Vegetasjonen overvåkes i permanent oppmerkede ruter (1m × 1m i arktisk hei og 0,5m × 0,5m på myr). I hver rute registreres mengde av karplanter, moser og lav, samt vegetasjonssjiktenes høyde og dekning. Lys reinlav/fjellreinlav (reinlav) og rusttorvmose analyseres for kjemisk innhold, Kjeldahl-nitrogen, tungmetallene bly (Pb), nikkel (Ni) og sink (Zn) og polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Jordprøver fra hver av naturtypene analyseres for pH, Kjeldahl-nitrogen, ekstraherbare kationer, utbyttingskapasitet, basemetning, Pb, Ni, Zn og PAH. De kjemiske analysene av planter og jord utføres av Norsk institutt for bioøkonomi og NILU. Høsten 2020 (28.9.2020) skjedde det en ukontrollert brann ved LNG-anlegget til Equinor på Melkøya i Hammerfest. Ved denne hendelsen ble det frigjort forurensende stoffer som kan ha blitt avsatt i nærområder til Melkøya. Equinor har i denne forbindelse bedt NINA om å samle inn jordprøver til kjemiske analyser fra lokalitet Forsøl i 2021 for å vurdere om utslippene ved hendelsen i september 2020 kan ha påvirket jordsmonnet her.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2078
dc.subjectLNG-anleggen_US
dc.subjectforurensingen_US
dc.subjectforsuringen_US
dc.subjectgjødslingen_US
dc.subjectnitrogenen_US
dc.subjectarktisken_US
dc.subjectalpin vegetasjonen_US
dc.subjectkreklingheien_US
dc.subjectmyren_US
dc.subjectjordkjemien_US
dc.subjectpolyaromatiske hydrokarboneren_US
dc.subjectLNG planten_US
dc.subjectpollutionen_US
dc.subjectacidificationen_US
dc.subjectfertilizationen_US
dc.subjectnitrogenen_US
dc.subjectarcticen_US
dc.subjectalpine vegetationen_US
dc.subjectmireen_US
dc.subjectsoil chemistryen_US
dc.subjectpolynuclear aromatic hydrocarbonsen_US
dc.titleEquinors miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av jord i forbindelse med en ukontrollert brann på landanlegget høsten 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber24en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record