Show simple item record

dc.contributor.authorEikland, Knut Andreas
dc.contributor.authorLungrin, Elina
dc.coverage.spatialRana kommune, Tverråga, Revelågaen_US
dc.date.accessioned2021-12-13T12:48:40Z
dc.date.available2021-12-13T12:48:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4860-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833995
dc.description.abstractEikland, KA. & Lungrin, E. 2021. Undersøkelser av bunndyr i Tverråga. NINA Rapport 2075. Norsk institutt for naturforskning. I Tverråga, tilløpselv til Ranaelva og resipient for avrenning fra Mo industripark, ble det i juni og september 2021 samlet inn ti sparkeprøver på fem stasjoner, to oppstrøms mulig påvirkning, og tre nedstrøms kjente punktkilder. Til sammen ble det undersøkt drøyt 25000 organismer. Det ble funnet 12, 15 og 15 arter av henholdsvis døgn-, stein- og vårfluer. Ingen av artene som ble registrert er rødlistet. Økologisk tilstandsklassifisering indikerer at økologisk tilstand for bunndyr i vassdraget er god. Generelt er bunndyrsamfunnet mer artsrik oppstrøms den påvirkede delen av Tverråga, enn nedstrøms. Det reflekteres både i flere arter, samt en høyere andel påvirkningsfølsomme arter, som også gjenspeiles i ASPT-indeksen. Én stasjon (stasjon 2), som ligger nedstrøms påvirkningspunktene, er klassifisert til moderat tilstand, men det er ikke mulig å vurdere om det skyldes påvirkning eller om det først og fremst skyldes et suboptimalt substrat for prøvetaking av bunndyr. Resultatene stemmer godt overens med tilsvarende undersøkelser av det samme stasjonsnettet i 2015. I oppdraget ønskes det om mulig en vurdering av om utslipp fra industriområdet kan føre til at miljømålene for vannforekomsten ikke nås, det vil si om Tverråga vil opprettholde god økologisk tilstand. Med utgangspunkt i våre undersøkelser av bunndyr i 2015 og 2020 kan det ikke påvises skader eller påvirkning fra tilsig eller utslipp i Tverråga med indekser beskrevet i klassifiserings-veilederen. BMWP-indeksen er generelt noe lavere enn det som vanligvis er regnet som god tilstand ved enkelte stasjoner. Årsaken til det er sammensatt og uklar. Mest sannsynlig forklares de lavere verdiene dels av tilgjengelig substrat og habitat for bunndyr i nedre deler av Tverråga, og dels av annen mulig påvirkning. Vurderingen av liten eller ingen negativ påvirkning tas derfor med flere forbehold: 1) Resultatene baserer seg på to prøvetidspunkter fra to enkeltår med seks års intervall. Eventuelle støt-utslipp (kortvarige utslipp) i perioder med økt avrenning, vil ikke nødvendigvis bli fanget opp av en sjelden prøvetaking, siden bunndyrsamfunnet over tid vil kunne rekoloniseres fra ovenforliggende, upåvirkede deler av elva. 2) Tilstandsvurderingen er gjort på grunnlag av tre stasjoner i nedre deler hvor særlig en stasjon er suboptimal for prøvetaking av bunndyr grunnet fint substrat og lav vann- hastighet. De stilleflytende delene av elva renner imidlertid gjennom de viktige problemområdene. En grundigere undersøkelse av disse delene av elva vil eksempelvis kunne inkludere grabbprøver.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2075
dc.subjectResipientundersøkelseen_US
dc.subjectBunndyr i ferskvannen_US
dc.subjectØkologisk tilstanden_US
dc.subjectMonitoringen_US
dc.subjectFreshwater benthic invertebratesen_US
dc.subjectEcological statusen_US
dc.titleUndersøkelser av bunndyr i Tverråga. Vurdering av konsekvenser ved avrenning fra Mo industriparken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber25en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2314]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record