Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMo, Tor Atle
dc.contributor.authorDavey, Marie
dc.contributor.authorFossøy, Frode
dc.coverage.spatialTyrifjorden, Neselva, Lysakerelva, Akerselvaen_US
dc.date.accessioned2021-12-06T13:57:05Z
dc.date.available2021-12-06T13:57:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4832-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2832987
dc.description.abstractMo, T.A., Davey, M. & Fossøy, F. 2021. Vurdering av uønsket overføring av organismer med utslipp av vann fra Holsfjorden til vassdrag i indre Oslofjord. NINA Rapport 2049. Norsk institutt for naturforskning. Fare for overføring av regionalt fremmede organismer til Akerselva, Lysakerelva og Neselva med vann fra Holsfjorden (en del av Tyrifjorden) ved utilsiktede utslipp fra drikkevannsanleggene på henholdsvis Kattås i Bærum og på Huseby i Oslo, ble undersøkt ved ulike miljø-DNA-metoder. Spesifikke DNA-metoder ble brukt for å belyse forekomst av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, krepsepestsoppen Aphanomyces astaci og vasspestplanten Elodea canadensis, mens brede DNA-metoder ble brukt for å belyse forekomst av furunkulosebakterien Aeromonas salmonicida og organismer i mange forskjellige taksonomiske grupper. G. salaris, A. astaci, E. canadensis og A. salmonicida ble ikke påvist i vannprøver fra Holsfjorden. Med unntak av G. salaris, er de tre andre navngitte organismene påvist i vassdrag som drenerer til indre Oslofjord. Det ble påvist mange organismer i Holsfjorden som ikke ble påvist i elvene, og omvendt. Disse forskjellene kan trolig forklares med forskjeller i leveområder for innsjølevende og elvelevende organismer. Det ble ikke påvist organismer i Holsfjorden som kan forventes å ha negativ effekt på livet i elvene, dersom en overføring skjer via et uheldig utslipp fra drikkevannsanleggene.en_US
dc.description.abstractMo, T.A., Davey, M. & Fossøy, F. 2021. Assessment of unwanted transfer of organisms with discharge of water from Holsfjorden to watercourses in the inner Oslofjord. NINA Report 2049. Norwegian Institute for Nature Research. The danger of transferring regionally foreign organisms to the Rivers Akerselva, Lysakerelva and Neselva with water from the Holsfjord (part of the Tyrifjord) in the event of unintentional discharges from the drinking water plants at Kattås in Bærum and at Huseby in Oslo, respectively, was investigated by various environmental DNA methods. Specific DNA methods were used to elucidate the presence of the salmon parasite Gyrodactylus salaris, the crayfish plague fungus Aphanomyces astaci and the water plague plant Elodea canadensis, while broad DNA methods were used to elucidate the occurrence of the furunculosis bacterium Aeromonas salmonicida and organisms in many different taxa. G. salaris, A. astaci, E. canadensis and A. salmonicida were not detected in water samples from Holsfjorden. With the exception of G. salaris, the other three named organisms have been detected in watercourses that drain into the inner Oslofjord. Many organisms were detected in the Holsfjord that were not detected in the rivers, and vice versa. These differences can probably be explained by differences in habitats for lake-dwelling and river-dwelling organisms. No organisms were detected in the Holsfjord that can be expected to have a negative effect on life in the rivers, if a transfer takes place via an unfortunate discharge from the drinking water facilities.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2049
dc.subjectvannbehandlingsanleggen_US
dc.subjectoverføring av arteren_US
dc.subjectmiljø-DNAen_US
dc.subjectwater treatment planten_US
dc.subjecttransmission of speciesen_US
dc.subjectenvironmental DNAen_US
dc.subjecteDNAen_US
dc.titleVurdering av uønsket overføring av organismer med utslipp av vann fra Holsfjorden til vassdrag i indre Oslofjorden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber44en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel