Show simple item record

dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorBerger, Hans Mack
dc.coverage.spatialLevangerelva, Levanger kommuneen_US
dc.date.accessioned2021-12-01T11:00:44Z
dc.date.available2021-12-01T11:00:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4806-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2832326
dc.description.abstractHolthe, E. & Berger, H.M. 2021. Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2021. NINA Rapport 2025. Norsk institutt for naturforskning. Ungfiskundersøkelsene i 2021 viste moderate tettheter av laksefisk i vassdraget (se avsnitt 3.2 for vurderinger av tetthetsestimat). Samlet tetthet av laksefisk (ørret- og lakseunger) ble beregnet til 85,5 individer per 100 m2. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel av laks ble estimert til 49,7 individer per 100 m2, mens for eldre laksunger ble gjennomsnittlig tetthet beregnet til 19,4 individer per 100 m2. Samlet tetthet av laks vurderes derfor også som moderat. For årsyngel og eldre ørretunger ble tetthetene beregnet til henholdsvis 11,7 og 5,0 individer per 100m2. Samlet tetthet av ørretunger vurderes som lav. I tillegg til ungfiskundersøkelsen i 2021, er det gjennomført ungfiskundersøkelser i elva i 2004 (Lund 2006), i 2015 (Berger & Ambjørndalen 2017) og i 2017 (Dahlen Lund 2018). I 2004 (Lund 2006) ble det funnet gjennomsnittlige tettheter av årsyngel av laks på 76 individer per 100 m2, mens for eldre laksunger ble den gjennomsnittlige tettheten beregnet til 42 individer pr 100 m2. Dette indikerer at det var høye tettheter av laks i vassdraget i 2004 basert på forventningsverdier av vanlig fisketetthet av laks og ørret gitt i Johnsen mfl. (2010). Tettheten av årsyngel og eldre ørretunger var henholdsvis 30 og 4 individer pr 100 m2. Samlet tetthet av årsyngel av laksefisk i vassdraget betegnes derfor som god i 2004. I 2015 fant Berger og Ambjørndalen (2017) høye tettheter av årsyngel av laks, gjennomsnittlig 150 individer pr 100 m2, på ti stasjoner i Levangerelva. På to av stasjonene var tettheten av årsyngel på over 300 individer per 100 m2. Derimot var tettheten av eldre laksunger samme år lave, kun 17 individer pr 100 m2. For ørret var tetthetene av årsyngel og eldre ørretunger på henholdsvis 36 og 2 per pr 100 m2, noe som tilsvarer lave tettheter. Samlet tetthet av laksefisk i vassdraget var i 2015 god. Undersøkelsene Dahlen Lund (2018) utførte i 2017 viste også moderate tettheter av laksunger. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel var på 36,4 individer pr 100 m2, mens gjennomsnittlig tetthet for eldre laksunger var på hele 53,4 individer per 100 m2. Av ørretunger var tetthetene lave, henholdsvis 12,6 og 4,4 individer per 100 m2 for årsyngel og eldre ørretunger. Stasjonene som ble brukt av Dahlen Lund, tilsvarer stasjon 5 - 9 i denne rapporten, og samsvarer også med stasjoner brukt av Lund (2006) og Berger og Ambjørndalen (2017). I tillegg hadde Dahlen Lund én stasjon ved Munkeby. Samlet tetthet av laksefisk ved undersøkelsene i 2017 var moderat. Tetthetene som ble funnet i 2021 er samlet sett lavere sammenliknet med undersøkelsene gjort i 2004 og 2015. Sammenliknet med undersøkelsen i 2017 er det en økning i tetthet av årsyngel av laks, mens det kun er undersøkelsen gjort i 2015 som har en lavere tetthet av eldre laksunger. For ørretunger er tetthetene som ble funnet i 2021 de laveste som er funnet i de fire undersøkel-sesårene, både for årsyngel og for eldre ørretunger. Også sammenliknet med tilsvarende lakseførende vassdrag i Trondheimsfjorden (Børsaelva og Vigda) er tetthetene av både laks- og ør-retunger lave i Levangerelva.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2025
dc.subjectUngfiskundersøkelseren_US
dc.subjectLaksen_US
dc.subjectSjøørreten_US
dc.subjectElektrisk fiskeen_US
dc.titleUngfiskundersøkelser i Levangerelva 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber18en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record