Show simple item record

dc.contributor.authorAarrestad, Per Arild
dc.contributor.authorBakkestuen, Vegar
dc.contributor.authorBreistøl, Arild
dc.coverage.spatialNorge, Møre og Romsdal, Aureen_US
dc.date.accessioned2021-11-25T14:18:22Z
dc.date.available2021-11-25T14:18:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831518
dc.description.abstractAarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Breistøl, A. 2021. Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Tjeldbergodden - Linnorm reservoar. NINA Rapport 2042. Norsk institutt for naturforskning. A/S Norske Shell ønsker å etablere en ny kabeltrasé for strømkabler på land samt et nytt frekvensomformeranlegg (substasjon) rett utenfor metanolanlegget på Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal fylke. Vi har utredet hvilke konsekvenser to utbyggingsalternativer, kabeltrasé 1 og 2, har på naturmangfold. Begge alternativene har felles lokalitet for substasjon. Fokus i oppdraget har vært viktige naturtyper, rødlistearter og økologiske funksjonsområder for fugl. Rapporten er basert på tilgjengelig kunnskap og nye felt-befaringer. Vurderinger av naturmangfoldverdi, påvirkninger og konsekvenser er utført ved hjelp av Miljødirektoratets veileder for Konsekvensutredninger for klima og miljø - tema naturmangfold, M-1941. Kabeltrasé 1 går fra substasjon ved Saglia i øst og følger inngjerdingen på sørsiden av industri-anlegget i vestlig retning til havet ved Stongnesflesa/Tjeldberget. Kabelen legges her hovedsakelig i grøft langs eksisterende veger. Traséen påvirker sårbare naturtyper som helofyttsump ved Kvernavatnet, samt ombrotofe myrer (NT) og spredte forekomster av kystlynghei (EN) i vest. Kabeltrasé 2, som er den korteste, går fra substasjonen i nordlig retning mot havet og legges hovedsakelig i fjell. Her finnes fattig barskog, løvskog og et granplantefelt. Det ble ikke funnet rødlistede eller andre forvaltningsrelaterte plantearter som kan bli påvirket av utbyggingen i det kartlagte området. Tre rødlistede fugler ble observert. Til sammen er ni rødlistede fugler og dyr registrert fra området: vannrikse (VU), fiskemåke (NT), gulspurv (NT), gjøk (NT), hønsehauk (NT), sivspurv (NT), stær (NT), hare (NT) og oter (VU). Naturmangfoldverdiene er hovedsakelig knyttet til arealer rundt Kvernavatnet, samt ombrotrofe myrer og mindre områder med kystlynghei langs kabeltrasé 1. Ved en eventuell utbygging etter alternativ 1 kan disse arealene få henholdsvis “betydelig miljøskade” og “noe miljøskader”. For alternativ 1 gir dette en samlet konsekvensgrad på “middels negativ konsekvens”. Arealene langs kabeltrasé 2 har “ubetydelig verdi”. Områdene vil likevel bli “forringet” ved en eventuell utbygning, men samlet er konsekvensgraden vurdert til “ubetydelig konsekvens”. Al-ternativ 2 vil således føre til langt mindre negative konsekvenser for naturmangfold enn alternativ 1. Usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget er vurdert, og skadereduserende tiltak i anleggsfase og driftsfase er anbefalt.en_US
dc.description.abstractAarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Breistøl, A. 2021. Consequences for biodiversity in connection with a new cable route on Tjeldbergodden - Linnorm reservoir. NINA Report 2042. Norwegian Institute for Nature Research. A/S Norske Shell wants to establish a new cable route for power cables on land as well as a new frequency converter plant (substation) just outside the methanol plant at Tjeldbergodden in Aure municipality in Møre & Romsdal county. We have studied the consequences of two alternative cable routes, Cable route 1 and 2, on biodiversity. Both alternatives have a common location for the substation. The focus of the assignment has been important habitat types, red-listed species and ecological functional areas for birds. The report is based on available knowledge and new field inspections. Assessments of biodiversity values, impacts and consequences have been carried out with the use of the Norwegian Environment Agency's guide for Impact Assessments of Climate and Environment, subject area Biodiversity, M-1941. Cable route 1 runs from the substation at Saglia in the east and follows the fence on the south side of the industrial plant in a westerly direction to the sea at Stongnesflesa/Tjeldberget. The cable will be laid mainly in a ditch along existing roads. The route affects vulnerable habitat types such as helophyte swamps at Kvernavatnet, as well as ombrotrophic bogs (NT-near threatened habitat type) and scattered areas of coastal heathland (EN-endangered habitat type) in the west. Cable route 2, which is the shortest, runs from the substation in a northern direction towards the sea and will require raised drilling through bedrock. This area consists mainly of poor coniferous forest, deciduous forest and a spruce plantation. No red-listed or other management-related plant species were found in areas affected by the construction plans. Three red-listed birds were observed during the new field inspection. A total of nine red-listed birds and animals have so far been registered in the area: Water Rail (VU), Mew Gull (NT), Yellowhammer (NT), Common Cuckoo (NT), Northern Goshawk (NT), Reed Bunting (NT), European Starling (NT), hare (NT), and otter (VU). The biodiversity values are mainly associated with areas around Kvernavatnet, as well as om-brotrophic bogs and smaller areas of coastal heathland along Cable route 1. Using alternative 1, these areas may be subject to "significant environmental damage" and "some environmental damage", respectively. For alternative 1, this results in an overall degree of consequence of "medium negative consequence". The areas along cable route 2 have "insignificant values" of biodiversity. While the areas will still be "degraded" in the event of a development, the overall degree of impact is assessed to be of "insignificant consequence". Alternative 2 will thus lead to far less negative consequences for biodiversity than alternative1. The uncertainty of the knowledge base has been assessed, and damage reduction measures during the construction phase and operational phase are recommended.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2042
dc.subjectA/S Norske Shell, oljeindustrien_US
dc.subjectNaturtyperen_US
dc.subjectrødlistede naturtyperen_US
dc.subjectrødlistede arteren_US
dc.subjectKarplanteren_US
dc.subjectfuglen_US
dc.subjectNaturtypekartleggingen_US
dc.subjectKonsekvensanalyseren_US
dc.subjectoil industryen_US
dc.subjectNature typesen_US
dc.subjecthabitatsen_US
dc.subjectred listed habitatsen_US
dc.subjectred listed speciesen_US
dc.subjectVascular plantsen_US
dc.subjectbirdsen_US
dc.subjectHabitat mappingen_US
dc.subjectImpact assessmentsen_US
dc.titleKonsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Tjeldbergodden. Linnorm reseroaren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber39en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record