Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Børge
dc.contributor.authorHanssen, Sveinn A.
dc.contributor.authorGabrielsen, Geir W.
dc.contributor.authorLoonen, Maarten J.J.E.
dc.coverage.spatialArktis, Spitsbergenen_US
dc.date.accessioned2021-09-02T08:14:54Z
dc.date.available2021-09-02T08:14:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4802-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772411
dc.description.abstractMoe, B., Hanssen, S.A., Gabrielsen, G.W. & Loonen, M.J.J.E. 2021. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Oppsummering og vurdering av effekter i overvåkningsperioden 2013-2019. NINA Rapport 2021. Norsk institutt for naturforskning. Kartverket har drevet geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på Svalbard siden 1994. Et nytt og oppdatert geodesianlegg er bygd ved Brandallaguna, inkludert ny vei mellom anlegget og flyplassen i Ny-Ålesund. Veien og geodesianlegget er etablert i et område som er verdifullt for fuglelivet. I tillatelsen for etablering av det nye anlegget har Sysselmannen på Svalbard satt vilkår om overvåkningsprogram som følger effekter av inngrepet på hekkende tyvjo og vadefugl, samt fugl i Brandallaguna og vannene ved Knudsenheia. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har designet overvåkningsprogrammet på oppdrag fra Kartverket for å innfri dette vilkåret. Overvåkningsprogrammet inkluderer kontrollområder for å se resultatene i lys av naturlig variasjon og effekten av tiltaket. Overvåkningen har blitt gjennomført i førfase, anleggsfase og driftsfase i perioden 2013-2019, og resultatene er rapportert årlig. Formålet med denne rapporten er å oppsummere resultatene for hele overvåkningsperioden og bruke dataene fra alle årene til å vurdere de mulige effektene av tiltaket. Hovedfunnet i denne rapporten er at det ikke er noen statistisk signifikante effekter av anlegget og inngrepet, etter 7 år med overvåkning. Det betyr at utviklingen i det berørte området har vært tilnærmet lik utviklingen i kontrollområdene fra førfasen til anlegg/driftsfasen. Overvåkningen viser at det har vært en nedgang i antall hekkende tyvjo og vadere i det berørte området ved Brandal. Men det har det også vært i kontrollområdene, og vi konkluderer med at nedgangen skyldes naturlig variasjon og regner det ikke som en negativ effekt av anlegget. Et annet hovedfunn er at Brandallaguna fortsatt framstår som et veldig viktig fugleområde i Kongsfjorden. Den har et høyt antall arter og til dels høye antall av forekomster hvert år. Fuglene benytter Brandallaguna til å søke etter næring, finne beskyttelse, drikke, hvile- og vaske seg, samt til å hekke. Overvåkningen har styrket kunnskapsgrunnlaget for dette området. Denne overvåkningen kan ha overføringsverdi til andre områder som blir berørt av utbygging på Svalbard og i Arktis, og være et bidrag til generell kunnskap om effekter og samspill mellom naturlige og menneskeskapt påvirkningen_US
dc.description.abstractMoe, B., Hanssen, S.A., Gabrielsen, G.W. & Loonen, M.J.J.E. 2021. Monitoring of birds in connection with establishment of new geodetic observatory in Ny-Ålesund, Svalbard. Summary and assessment of effects during the monitoring period. NINA Report 2021. Norwegian Institute for Nature Research. Norwegian Mapping Authority (NMA) has operated a geodetic observatory at Ny-Ålesund in Svalbard since 1994. A new and modernized geodetic observatory has now been constructed at Brandallaguna, including a new road between the new facilities and the airport in Ny-Ålesund. The road and the geodetic observatory are established in an important bird area, and the permission from the Governor of Svalbard required a bird monitoring program for evaluating the potential effects of the intervention on nesting arctic skuas and waders, as well as birds at Brandallaguna and the lakes in the vicinity to Knudsenheia. Norwegian Institute for Nature Research (NINA) has designed this bird monitoring program on behalf of NMA to meet the term. The program includes control areas to evaluate the effects in light of natural variation and the effects of the intervention. The monitoring was performed during pre-phase, construction phase and operating phase during 2013-2019, and the results have been reported annually. The purpose of this report is to summarize the results for the entire monitoring period and use the data from all years to assess potential effects of the intervention. The main result is that we detect no statistical significant effects of the intervention after 7 years of monitoring. Hence, the status in the affected area has evolved apparently similarly to that of the control areas during the monitoring period from the pre-phase to the construction/operating phase. The monitoring demonstrates a decrease in the number of breeding arctic skuas and waders in the affected area at Brandal. However, the numbers have also decreased in the control areas, and we conclude that the negative trend is caused by natural variation and do not regard this as an effect of the new observatory. Another important result is that Brandallaguna still appears as a very important bird area in Kongsfjorden. It hosts a high number of species and have a relatively high abundance of birds every year. The birds use Brandallaguna to search for food, find protection, drink, rest, preen and wash, as well as breed. The monitoring has strengthened the knowledge basis for this area. This monitoring may have an applied value for other areas being affected by constructions in Svalbard and the Arctic, and may serve as a contribution to better knowledge about effects and interactions between nature and human activities.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2021
dc.subjectAnleggsarbeiden_US
dc.subjectforstyrrelseen_US
dc.subjectfuglen_US
dc.subjectgeodesien_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectbirdsen_US
dc.subjectconstructionen_US
dc.subjectdisturbanceen_US
dc.subjectgeodetic observatory monitoringen_US
dc.titleFugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Oppsummering og vurdering av effekter i overvåkningsperioden 2013-2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber28en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record