Show simple item record

dc.contributor.authorSvenning, Martin
dc.contributor.authorLangeland, Knut
dc.contributor.authorKanstad-Hanssen, Øyvind
dc.coverage.spatialMålselvvassdraget, Målselv kommune, Troms fylkeen_US
dc.date.accessioned2021-07-02T08:08:28Z
dc.date.available2021-07-02T08:08:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4780-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763033
dc.description.abstractSvenning, M-A. & Kanstad-Hanssen, Ø. 2021. Fiskefaglige undersøkelser i Divielva og Målselva i 2019 og 2020. NINA rapport 2002. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet har pålagt Troms Kraft Produksjon AS og Statkraft Energi AS å gjennomføre en undersøkelse/utredning etter miljødesignmetodikken for å kartlegge reguleringseffektene på anadrom strekning i Divielva og avdekke eventuelle flaskehalser for produksjonen av anadrom laksefisk i Divielva. Pålegget omfattet også ungfiskundersøkelser i Målselva. Registreringene av skjul, beskrivelser av bunnsubstrat, klassifisering av mesohabitat og tilgang og romlig fordeling av gyteområder, samt vurderingene av sammenhengen mellom vannføring og vanndekt areal, viste at Divielva tilbyr både gode gyteforhold og gode oppveksthabitater for ungfisk av laks (og ørret). De registrerte tetthetene av ungfisk og antatt årlig forekomst av gytefisk sammenfaller med disse funnene, og sammenlignet med mange andre nord-norske elver er ung-fisktetthetene relativt høye i Divielva. Vi fant imidlertid lavere tetthet av laksunger nedenfor enn ovenfor kraftverksutløpet, og vi fant også indikasjoner på at laksunger nedstrøms kraftverksut-løpet vokser dårligere enn laksunger som ble fanget ovenfor den regulerte strekningen i Divielva, og også dårligere enn laksunger fanget i Målselva. Driften av Dividalen kraftverk medfører at ‘varmt’ bunnvann fra Devddesjávri utgjør en stor andel av vintervannføringen i Divielva nedstrøms kraftverksutløpet. Dette medfører at elva sjelden, og kun i korte perioder, islegges i løpet av vinteren. Basert på undersøkelser og resultater fra Alta-elva antar vi at manglende isdekke langs store deler av Divielva (nedstrøms kraftverksutløpet), trolig fører til lavere årlig tilvekst og økt vinterdødelighet hos laksungene. Vi anser derfor mang-lende isdekke som en flaskehals for fiskeproduksjonen i Divielva, noe som medfører at produk-sjonspotensialet for den regulerte elvestrekningen ikke utnyttes optimalt. Selv om manglende isdekke trolig er en avgjørende flaskehals for ungfiskproduksjonen, ser vi ingen umiddelbare tiltak som kan bidra til å avbøte de negative effektene. I andre regulerte elver der manglende islegging har vært et problem, har dette i stor grad vært knyttet til store variasjo-ner i vannføring. Et mulig tiltak har da vært å holde stabil vannføring under perioder med sterk kulde for å sikre etablering av isdekke. Årsaken til manglende isdekke i Divielva skyldes imidlertid ikke store variasjoner i vannføring, men at stabilt varmt utløpsvann varmer opp elvevannet og hindrer isdannelse nedstrøms kraftverksutløpet. Omfanget av problemet har ikke blitt kartlagt gjennom denne undersøkelsen, og derfor har vi heller ikke kunnet sammenholde driften av kraft-verket med isleggingen i elva. Vi forslår at det utføres en flerårig kartlegging av isforholdene langs den lakseførende og regu-lerte strekningen i Divielva, slik at dette kan gi grunnlag for å påvise hvordan driftstilpasninger av kraftverket kan bidra til større grad av islegging i elva.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2002
dc.subjectNINA Rapporten_US
dc.subjectMålselvvassdrageten_US
dc.subjectDivielvaen_US
dc.subjectTroms fylkeen_US
dc.subjectMålselv kommuneen_US
dc.subjectMålselva og Divielvaen_US
dc.subjectanadrom laksefisken_US
dc.subjectkonsekvensutredningen_US
dc.subjectovervåkingsrapporten_US
dc.subjectetterundersøkelseen_US
dc.titleFiskefaglige undersøkelser i Divielva og Målselva i 2019 og 2020en_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480en_US
dc.source.pagenumber41en_US
dc.relation.projectTroms Kraft Produksjon ASen_US
dc.relation.projectStatkraft Energi ASen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2314]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record