Show simple item record

dc.contributor.authorAmbjørndalen, Vegard
dc.contributor.authorAronsen, Tonje
dc.contributor.authorNæsje, Tor F.
dc.coverage.spatialTrøndela, Møre og Romsdalen_US
dc.date.accessioned2021-06-03T07:22:36Z
dc.date.available2021-06-03T07:22:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4795-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2757477
dc.description.abstractAmbjørndalen, V., Aronsen, T. & Næsje T.F. & 2021. Overvåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag og Nordmøre etter rømminger fra lokalitetene Håbranden, Hofsøya, Omsøyholman og Edøya II høsten 2020. NINA Rapport 2015. Norsk institutt for naturforskning. På grunn av rømming av oppdrettslaks (27.08) og mistanke om rømming (13.09) fra Ocean Far-ming AS (Håbranden) og rømming fra Lerøy Midt AS (Hofsøya 16.08., Omsøyholman 22.08. og Edøya II 28.08.) høsten 2020, ble det igangsatt overvåkning i en rekke vassdrag og ved tre sjølokaliteter i Midt-Norge. Ved første rømming var gjennomsnittsstørrelsen på fisken fra lokalitet Håbranden 5,3 kg. Fra andre rømmingsepisode forelå det ingen informasjon om fiskens størrelse. Størrelsen på fisken som rømte fra lokalitetene Hofsøya, Omsøyholman og Edøya II var i snitt mellom 1 til 2,1 kilo. Variasjonen i størrelsen på fisken er ikke kjent, og det er forventet at gjennomsnittslengde og vekt vil variere og trolig overlappe mellom lokalitetene. Antall rømte laks fra rømmingen(e) ved Håbranden er ukjent, men det ble meldt inn gjenfangst av 39 individer fra selskapet. Antallet rømt fisk fra Lerøy Midt AS sine lokaliteter er foreløpig ukjent, men det er meldt om gjenfangst av 95 og 3 individer fra henholdsvis Omsøyholman og Edøya II. På grunnlag av de nevnte rømmingene påla Fiskeridirektoratet miljøovervåking i følgende 17 vassdrag: Teksdalselva, Oldenelva, Stordalselva, Norddalselva, Steinsdalselva, Namsen, Årgårdselva, Bogna, Oksdøla, Salvassdraget, Grytelva, Lakselva, Orkla, Gaula, Nidelva, Nordelva og Skauga. Det ble utarbeidet en overvåkningsplan for regionen og totalt ble det undersøkt og rapportert fra 35 vassdrag og tre overvåkningslokaliteter i sjøen. I forkant av pålegget fra Fiskeridirektoratet, hadde NINA planlagte aktiviteter i flere vassdrag, blant annet i forbindelse med det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks og bestandsovervåkning med lys eller drivtelling som metoder. Disse vassdragene og aktivitetene ble inkludert i overvåkningsplanen, ettersom den rømte oppdrettslaksen kunne ha vandret opp i vassdragene høsten 2020. Det ble også satt i gang høstfiske med stang, overvåkningsundersøkelser ved lysfiske, drivtelling og garn i vassdrag der det ikke var planlagte aktiviteter før rømmingene. Det ble videre mottatt data fra andre aktører (Skandinavisk Naturovervåkning og Ve-terinærinstituttet), herunder videoovervåkning, drivtelling og skjellprøver fra sport- og høstfiske. Den årlige sjøovervåkningen med kilenot og krokgarn i Trondheimsfjorden, Namsfjorden og i Vikna ble i tillegg utvidet og inkludert i de aktuelle undersøkelsene. I forbindelse med det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks som koordineres av Havforskningsinstituttet, hadde NINA ansvaret for innsamlingen av skjellprøver fra Aursunda, Bogna, Gaula, Orkla, Namsen, Nordfolla, Salvassdraget, Steinsdalselva, Teksdalselva, Surna og Årgårdsvassdraget. Undersøkelsene i disse vassdragene ble styrket ved forlengelse av høstfiske eller ekstra innsats i høstfiske eller lysfiske. I tillegg til de allerede pågående høstfiskeundersøkelsene ble ytterligere fire vassdrag inkludert i høstfiskeovervåkningen; Oldenelva, Skauga, Steinkjervassdraget og Verdalselva. Det ble totalt fanget 116 oppdrettslaks i de overvåkede elvene høsten 2020. Disse oppdrettslaksene var fordelt på 13 vassdrag. Fra høstfiske ble det totalt samlet inn 674 skjellprøver av laks, og den totale andelen av rømt oppdrettslaks i høstfiske var 9,2 % (62 av 674). Totalt ble det ved drivtelling, overvåkningsfiske, lysfiske og videoovervåkning observert eller fanget 29 antatt oppdrettslaks (basert på visuell klassifisering fra drivtelling og videoovervåkning og skjellanalyse fra overvåkningsfiske og lysfiske) fordelt på 11 vassdrag blant de overvåkede elvene i 2020. Det ble også fanget totalt 22 oppdrettslaks under uttaksfiske fordelt på fire vassdrag. Antall vintre i sjøen etter rømming kunne bestemmes med skjellanalyse for 90 av de 116 oppdrettslaksene fanget i elvene. Majoriteten av disse (80 av 90) ble vurdert som nyrømte. Med forbehold om at kun gjennomsnittsvekten til fisken i merdene er kjent, ikke størrelsesvariasjonen, kan 30 av de nyrømte individene stamme fra Håbranden og 35 fra Lerøy Midt AS basert på fiskenes fangsttidspunkt, lengde og vekt. Resterende individer ble vurdert til å sannsynligvis ikke stamme fra de kjente rømmingene på grunnlag av fangsttidspunkt, rømmingstidspunkt og størrelse (lengde og/eller vekt). Det ble fanget totalt 11 oppdrettslaks i den perioden av sportsfiskesesongen som var aktuell med hensyn til rømmingene fra følgende elver: Gaula (n = 3), Nordfolla (n = 1), Salsvassdraget (n = 5), Teksdalselva (n = 2). Basert på fangsttidspunkt, lengde og vekt kan det ikke utelukkes at to av de nyrømte individene stammet fra Håbranden og én av dem fra Lerøy Midt AS. Rømt oppdrettslaks ble også undersøkt ved kilenotfiske i Trondheimsfjorden og ved kilenot og krokgarnfiske i Namsfjorden og ved Kvaløya i Vikna kommune. Antall og andel oppdrettslaks fanget i sjø ble bestemt ved skjellanalyse etter dato for første registrerte rømming (Hofsøya 16.08.2020) og utgjorde 44,9 % av fangsten (22 oppdrettslaks av totalt 49 laks). I Namsenfjorden ble det fanget 5 oppdrettslaks av totalt 11 laks (45,5 % rømt oppdrettslaks). I Trondheimsfjorden ble det fanget 14 oppdrettslaks av totalt 21 laks (66,7 % rømt oppdrettslaks). I Vikna ble det fanget totalt 5 oppdrettslaks av totalt 21 laks, men på grunn av manglende skjellprøver fra sep-tember og oktober, ble kun 3 oppdrettslaks av totalt 17 laks verifisert med skjellanalyse (17,6 % rømt oppdrettslaks). Basert på skjellanalysen hadde 18 av 22 oppdrettslaks fanget i sjøovervåk-ningen (f.o.m. 16.08) rømt inneværende år. Disse individene var fordelt på Namsenfjorden (n = 3), Trondheimsfjorden (n = 14) og Vikna (n = 1). Totalt kan 8 av disse, basert på fangsttidspunkt, lengde og vekt, ha stammet fra rømmingene fra Håbranden, mens 8 nyrømte oppdrettslaks med mindre kroppsstørrelse kan ha stammet fra rømmingene til Lerøy Midt AS. Fordi lengde og vekt kan variere mye mellom individ fra de ulike rømmingslokalitetene, vil det være relativt stor usikkerhet knyttet til vurderingene av hvilken lokalitet den enkelte fisken har rømt fra. Størrelsesfordelingen og rømmingstidspunktet vil imidlertid kun gi en indikasjon på mulig opphav.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2015
dc.titleOvervåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag og Nordmøre etter rømminger fra lokalitetene Håbranden, Hofsøya, Omsøyholman og Edøya II høsten 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber42en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record