Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.coverage.spatialTønsberg kommune, Vestfold og Telemark fylke, Norgeen_US
dc.date.accessioned2021-05-18T12:27:49Z
dc.date.available2021-05-18T12:27:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4748-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755492
dc.description.abstractEndrestøl, A. 2021. Eremittens hule – Habitatforsterkende tiltak og videoovervåking av eremitt Osmoderma eremita 2014–2020. NINA Rapport 1970. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider som lever i gamle, hule løvtrær. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori «kritisk truet» (CR) i Norsk rødliste for arter 2015, og er en prioritert art (fredet) i Norge. Eremitt er vurdert som truet i store deler av Europa, og står som «nær truet» (NT) på global rødliste. I tillegg er den listet på vedlegg til EUs habitatdirektiv og i vedlegg II i Bernkonvensjonen. Handlingsplanen for eremitt ble publisert av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) i 2011, og eremitt ble i egen forskrift av 20. mai 2011 vedtatt som prioritert art med hjemmel i naturmangfoldloven. Denne rapporten beskriver habitatforsterkende tiltak og videoovervåking av eremitt på Tønsberg gamle kirkegård i perioden 2014–2020, og videoovervåking i eikehagen ved Søndre Berg i 2020. I 2014 ble et habitatforsterkende tiltak i form av en uthulet eikestokk montert på en ledig plass i askealléen på Tønsberg gamle kirkegård. Denne ble senere fylt med eikemuld. Håpet var at denne etter hvert skulle koloniseres med eremitt. For å undersøke dette ble det satt i gang kontinuerlig videoovervåking inni eikestokken i billens svermetid. Eikestokken ble videovervåket i perioden 2015 til 2019 på Tønsberg gamle kirkegård. Det har vært testet ulikt videoutstyr, og det har vært betydelige tekniske problemer med overvåkingen. I 2020 var det problemer med strømtilførselen utenfra, slik at det ikke var mulig å få overvåket eikestokken da. Samtidig ble det satt igang videoovervåking i et hult eiketre i eikehagen ved Søndre Berg hvor det er satt ut eremitt årlig i perioden 2017–2020. En annen erfaring er at videoanalysen tar mye tid, og at dette er en utfordring når man får mye datamateriale. I 2020 ble det for første gang gjort opptak av etablerte, voksne eremittindivider med video. Dette ble gjort ved Søndre Berg i forkant av årets utsetting, noe som betyr at vi for første gang dokumenterte at eremitt har overlevd utsettingen som larve, utviklet seg til voksen, og etablert seg der. Vi dokumenterte samtidig parring, og hvor lenge voksne biller var i aktivitet utover høsten. Om eremitten finnes i eikestokken er uklart. I 2016 og 2017 ble det satt én hunn og én hann ned i treet, og begge årene har de raskt gravd seg ned og forsvunnet «sporløst». Vi har ikke kunnet se spor etter eremitt der de påfølgende årene. Vi anbefaler en videreføring av videoovervåkingen som et ledd i å få mer kunnskaper om denne kritisk truede billens liv og levnet.en_US
dc.description.abstractEndrestøl, A. 2021. The Hermits cave – Habitat Enhancement Measures and Video Surveillance of the Hermit Beetle Osmoderma eremita 2014–2020. NINA Report 1970. Norwegian Institute for Nature Research. The Hermit Beetle Osmoderma eremita is a large, brown beetle in the family Scarabaeidae that lives in old, hollow trees. In Norway, it was thought to be extinct until it was rediscovered in Tønsberg municipality in Vestfold and Telemark county in 2008. It is listed as critically endangered (CR) in the Norwegian Red List for species in 2015 and is protected by law in Norway. The Hermit Beetle is also considered endangered in many parts of Europe and is considered Near Threatened (NT) on the Global Red List. In addition, it is listed in Appendix II and IV of the EU Habitat Directive and on the Appendix II in the Bern Convention. An Action Plan for the Hermit Beetle was published by The Norwegian Environment Agency in 2011. On 20th May 2011, the Hermit Beetle was pronounced a «Prioritized Species» according to the «Biodiversity Act» in Norway. This report describes a habitat-enhancing measure and video surveillance of the Hermit Beetle at Tønsberg old cemetery in the period 2014–2020, and video surveillance in the oak forest at Søndre Berg in 2020. In 2014, a habitat-enhancing measure in the form of a hollowed-out oak log was installed in a vacant space in the ash alley at Tønsberg old cemetery. This was later filled with oak debris. The hope was that this would eventually be colonized with the Hermit Beetle. To investigate this, continuous video surveillance during the swaring period of the beetle, was initiated inside this oak log. The log was video-monitored in the period 2015 to 2019 at Tønsberg old cemetery. Different video equipment have been tested, and there have been significant technical problems with the monitoring. In 2020, there were problems with the power supply at Tønsberg cemetary, so that it was impossible to monitor the oak log then. At the same time, video surveillance of an hollow oak tree was started in the oak forest at Søndre Berg, where the Hermit Beetle have been introduced in the period 2017–2020. Another challenge in this prosject is that video analysis takes a lot of time, and that this is a problem when you get a lot of data material. In 2020, individuals of established imagines of the Hermit Beetle was recorded for the first time with video surveillance in this project. This was done at Søndre Berg prior to this years release of supplementary individuals, which means that we have documented for the first time that the Hermit Beetle have survived the release as larvae, and established itselves as imagines there. We also documented mating, and for how long imagines of the Hermit Beetle were in activity during the autumn. Whether the Hermit Beetle is found in the oak log at Tønsberg old cemetary is still a unknown. For two consecutive years (2016 og 2017), one female and one male have been put into the log, and both years they have quickly dug themselves down and disappeared «without a trace». We have not been able to see traces of the Hermits Beetle there in the following years. We recommend a continuation of the video surveillance as part of gaining more knowledge about this critically endangered beetle´s life and remains.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1970
dc.subjectEremitten_US
dc.subjectOsmoderma eremitaen_US
dc.subjectHabitatforsterkende tiltaken_US
dc.subjectHule træren_US
dc.subjectVideoovervåkingen_US
dc.subjectHermit beetleen_US
dc.subjectHabitat enhancing measuresen_US
dc.subjectHollow treesen_US
dc.subjectVideo monitoringen_US
dc.titleEremittens hule – Habitatforsterkende tiltak og videoovervåking av eremitt Osmoderma eremita 2014–2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber49en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2049]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record