Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorBengtson, Roald
dc.contributor.authorDahle, Amund
dc.coverage.spatialHalden, Hvaler, Bamble, Risør, Tvedestrand og Arendal kommuner, Norgeen_US
dc.date.accessioned2021-04-23T11:08:26Z
dc.date.available2021-04-23T11:08:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4762-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2739335
dc.description.abstractEndrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2021. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020. NINA Rapport 1984. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne og truede dagsommerfugler. Ifølge Norsk rødliste for arter 2015, er klippeblåvinge vurdert som kritisk truet (CR). Dette skyldes at man har hatt en kraftig tilbakegang i artens utbredelsesområde i Norge, og at nyere kartlegging av gamle og andre potensielle lokaliteter ikke har resultert i noen nye forekomster av sommerfuglen – med unntak av én ny lokalitet i Sponvika ved Svinesund i Halden kommune i 2017. Arten er også en prioritert art etter naturmangfoldloven. Rapporten oppsummerer funn av klippeblåvinge ved Torpbukta, Monolittbruddet, Hov, Nokkedal, og Sponvika i Halden kommune i 2020. Det ble også gjort søk etter arten på flere lokaliteter i Halden, Hvaler, Bamble, Risør, Tvedestrand og Arendal kommuner i 2020, men ingen tegn til arten ble funnet på disse lokalitetene. Ved området Torpbukta og omegn i Halden ble det i 2020 funnet 83 egg og 13 larver av klippeblåvinge. Dette er rekordlavt for alle årene overvåkingen har foregått. Langs Hovsveien ble det funnet 31 egg og 10 larver, mens det ved Nokkedal ble funnet 19 egg og 11 larver. Vi påviste 17 egg og seks larver av klippeblåvinge ved Monolittbruddet (inkludert Sveen). I Sponvika påviste vi 42 egg og 15 larver. Der ble det for øvrig funnet klippeblåvinge over et større område enn tidligere år. Totalt ble det funnet 194 egg og 55 larver av klippeblåvinge i Halden i 2020 mot 406 egg og seks larver i 2019. Også i 2020 talte vi opp smørbukkplanter og egg av klippeblåvinge innenfor to 25 m2-ruter. Vi ser at antall planter varierer en del over år, mens antall egg har gått ned frem til 2015 og variert noe etter det. Vi mener for øvrig at disse tellingene i rutene uansett ikke gir et godt bilde av situasjonen i området som helhet. I 2020 ble det samlet inn totalt 55 individer av maur på larver av klippeblåvinge (20 prøver totalt). To av artene var ikke tidligere registrert; rovmaur Formica sanguinea ble påvist ved Nokkedal, mens glatt skogmaur Formica polyctena ble funnet ved Monolittbruddet. Vi har til nå derfor påvist 13 arter av maur (fem slekter) på larver av klippeblåvinge, i tillegg til én art på/ved egg av klippeblåvinge. Dette gjelder da totalt for prosjektet i Halden og Tvedestrand i perioden 2010–2020. Klimadata (temperatur og nedbør) vil trolig kunne forklare mye av variasjonene vi ser i forekomster i eggantall. Likevel finner vi kun tendenser til at sommertemperaturen er korrelert med eggantall. Også vinterfuktigheten ser muligens ut til å kunne påvirke overlevelsen, men dette er diskutabelt. Vi anbefaler en videre oppfølging av overvåkingen av klippeblåvinge i Halden kommune, og spesielt for området Torpbukta–«Steinbruddet [N]» som er totalkartlagt årlig fra og med 2012.en_US
dc.description.abstractEndrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2021. Mapping of the Chequered Blue Butterfly Scolitantides orion in Norway 2020. NINA Report 1984. Norwegian Institute for Nature Research. The Chequered Blue Scolitantides orion is one of the rarest and most threatened butterflies in Norway. According to The 2015 Norwegian Red List for Species, the Chequered Blue is considered critically endangered (CR) in Norway. This is because a sharp decline in the species’ range in Norway has been observed, and that new surveys of old and other potential sites have not resulted in the discovery of new localities for the butterfly – except a new locality detected in Sponvika at Svinesund in Halden municipality in Østfold in Viken county in 2017. The species is a prioritized species according to the Norwegian Nature Diversity Act. This report summarizes results of the Chequered Blue survey at Torpbukta, Monolittbruddet, Hov, Nokkedal, and Sponvika in Halden municiality in 2020. The species was also searched for on other localities in Halden, Hvaler, Bamble, Risør, Tvedestrand and Arendal municipalities in 2020, but no sign of the species where found at these localities. In the area of Torpbukta and the surrounding area in Halden municipality, 83 eggs and 13 larvae of the Chequered Blue were found in 2020, which is all time low compared to recent years. Also 31 eggs and 10 larvae, were found along Hovsveien, while at Nokkedal a total of 19 eggs and 11 larvae were found. We found 17 eggs and six larvae of the Chequered Blue at the Monolith quarry (including Sveen), and in Sponvika we found 42 eggs and 15 larvae. In Sponvika, the Chequered Blue where found over a larger area than in previous years. A total of 194 eggs and 55 larvae of the Chequered Blue were found in Halden municipality in 2020, compared to 406 eggs and six larvae in 2019. We have also counted the number of hostplants (Hylotelephium maximum) and eggs of the Chequered Blue within two 25 m2-areas for 2020. Overall, we see that the number of plants varies a lot over the years, while the number of eggs decreased until 2015, and has had some variation since then. However, we believe that these countings does not give a good picture of the situation in the area as a whole. In 2020, a total of 55 individuals of ants were collected on larvae of the Chequered Blue (20 samples in total). Two of the species were not previously registered; Formica sanguinea was found at Nokkedal and Formica polyctena was found at the Monolith quarry. We have so far detected 13 species of ants (five genera) on larvae of the Chequered Blue, in addition to one species on/at an egg. This is total to the project in Halden and Tvedestrand in the period 2010–2020. Climate data (temperature and precipitation) are likely to explain much of the variations we see in fluctuations in egg counts. Nevertheless, we only find tendencies that the summer temperature is correlated with the number of eggs found. The winter humidity also seems to be able to affect survival, but this is debatable. We recommend a follow-up of the monitoring of the Chequered Blue in Halden municipality, especially for the area Torpbukta–«Steinbruddet [N]», which has been surveyed every year from 2012.en_US
dc.language.isoduten_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1984
dc.subjectKlippeblåvingeen_US
dc.subjectScolitantides orionen_US
dc.subjectUtbredelseen_US
dc.subjectkartleggingen_US
dc.subjectChequered Blue Butterflyen_US
dc.subjectDistributionen_US
dc.subjectmappingen_US
dc.titleKartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2276]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel