Show simple item record

dc.contributor.authorvan Dijk, Jiska
dc.contributor.authorRød-Eriksen, Lars
dc.contributor.authorHamre, Øyvind
dc.contributor.authorMay, Roel
dc.date.accessioned2021-02-19T10:18:42Z
dc.date.available2021-02-19T10:18:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4719-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2729157
dc.description.abstractvan Dijk, J., Rød-Eriksen, L., Hamre, Ø, & May, R. 2021. Kartlegging av oterfallvilt, oppdatering av otertetthetsindeks, og kartlegging av oterforekomst i Norge 2016–2020. NINA Rapport 1942. Norsk institutt for naturforskning. Mål Oterfallviltregisteret er Norges offisielle overvåkingssystem for oter, der informasjon om alle funn av døde otre registreres. Hensikten med oterfallviltprosjektet er å bearbeide oter-materialet som samles inn, og er dermed en videreføring av tidsserien som startet i 1987. Denne rapporten oppdaterer tidsserien med oterfallviltmaterialet som ble mottatt i perioden 2016–2020. I tillegg inneholder rapporten demografisk statistikk, resultater fra analyser av otertetthetsindeksen for 2020, samt resultater fra kartlegging av oterforekomst i ulike deler av Norge. Resultatene fra analysene knyttet til otertetthetsindeks ble benyttet i rapportering til Bern-konvensjonen (2019), oppdatering av Naturindeks (2020), og til oppdatering av Norsk rødliste for arter (2021). Oversikt over materialet som ble journalført i 2020 1. NINA mottok materiale fra 38 otre i 2020, og disse døde i perioden 2018–2020. Totalt er det nå registrert informasjon om 5247 otre som døde i vill tilstand i perioden 1970–2020. 2. Materialet registrert i 2020 kom fra kystfylker fra Vestland til Nordland. I tillegg kom to otre fra Innlandet og Viken. 3. I 2020-materialet der det var opplysninger om kjønn, var det 10 hanner og 13 hunner. For 15 individer var kjønn ikke oppgitt. 22 otre ble klassifisert som voksne individer, 14 var ungdyr, mens 2 var ukjent. 4. Av individene med kjent dødsårsak, hadde 13 blitt påkjørt, 7 druknet, mens 6 var lovlig avlivet (skutt). 12 individer hadde ukjent eller annen dødsårsak. Oppdatering av tidsserier mht. antall otre per fylke Siden midten av 1990-tallet har andelen otre innsendt fra Vestlandet økt, mens andelen inn-sendte otre fra Nord-Norge har avtatt omtrent tilsvarende. Midt-Norges andel har vært relativt uendret. Nesten alle innsendte otre kommer fra kyst- og fjordstrøk. Dette er fremdeles gjeldende selv om årets rapportering er oppdatert i tråd med nye fylkesinndelinger. Tetthetsindeks For å finne ut om det er sannsynlig at det er oter i de kommunene som ikke er registrert i oter-fallviltregisteret, er forekomsten av oter i Norge modellert basert på eksisterende data i oter-fallviltregisteret samt miljøparametere i kommunene. Tetthetsindeksen er basert på antall otre registrert i oterfallviltregisteret, hjorteviltregisteret og artsobservasjoner.no i perioden 1987–2020, og det er utarbeidet tetthetsindeks for hver kommune i ulike femårsintervaller. Der det er usannsynlig at alle døde otre blir registrert, blir de samlede funnene i femårsintervallene kombinert med miljøparametere i kommunene der de ble funnet for å kontrollere for tilgjenge-lig habitat. Tetthetsindeksen indikerer at bestanden har vært relativt stabil frem til 2010, med en påfølgende svak økning. Oterforekomsten er høyest i kystkommunene samt på Østlandet. Verifisering av oterforekomst Der Oterfallviltregisteret og tetthetsindeksen er avhengig av registreringsinnsatsen er det viktig å verifisere fordelingen av registreringer med hensyn til faktisk oterforekomst. Metodikken for å kartlegge oterforekomster som brukes til å overvåke bestandsendringer, ble videreutviklet i 2014 og utprøvd høsten 2015 ved å besøke bruer og rør under veistrekninger i utvalgte LUCAS-ruter (9x9 km hver). Metodikken ble brukt til å kartlegge et større geografisk område i 2016 (Trøndelag og Østlandet; 32 ruter), 2018 (Trøndelag; 26 ruter) og 2019 (Øst-Finnmark; 13 ruter). Fra de totalt 296 bruene og rørene som ble undersøkt innenfor LUCAS-rutene i perioden, viste 18% tegn til oter mens 82% var uten otertegn.en_US
dc.description.abstractvan Dijk, J., Rød-Eriksen, L., Hamre, Ø., & May, R. 2021. Registration of deceased otters, update of the otter population density index, and monitoring of otter occurrence in Norway 2016–2020. NINA Report 1942. Norwegian Institute for Nature Research. Aim The Otter Registry is the official surveillance system for Eurasian otters in Norway where information on all reported dead otters are registered. This report gives an overview of the data collected on otter skulls and carcasses, received by NINA between 2016 and 2020. The project is a continuation of the long-term data collection on dead otter material in Norway, which started in 1987. Demographic statistics are updated with the material received between 2016–2020, whereas the index for population density was calculated for the different years between 1987–2020. The calculations for the population density index are used for reporting to the Bern Convention (2019), for the updated Nature Index project (2020), and the Norwegian red list (2021). Material received in 2020 1. In 2020 we received material from 38 otters, which had died in the period 2018–2020. The entire database consists of 5247 wild otters that died between 1970 and 2020. 2. The otters registered in 2020 originated from the coastal counties of Vestland (south-west) to Nordland (north). In addition, two otters were from Innlandet and Viken counties. 3. From the otters registered in 2020 which included information on sex, 10 were males and 13 females. For 15 individuals, sex was not reported. 22 otters were classified as adults, 14 were sub-adults, and 2 unknowns. 4. Of the individuals with a known cause of death, 13 were killed by vehicles, 7 drowned, and 6 were legally culled, whereas 12 individuals died by other factors. Statistics per county Since the mid 1990’s the number of otters received from south-west Norway increased while the number of otters received from northern Norway has decreased. In central Norway, the number has remained the same. Most otters were found along the coast and along fjords. This is still the case, although the report has been updated to reflect new (per 2020) county assemblages. Otter Density index To determine the likelihood of otter presence in the municipalities not registered in the Otter Registry, the incidence of otters in Norway has been modelled based on existing data in the Otter Registry. This data is combined with environmental parameters from the municipalities they were found, to control for suitable habitat. The population density index is based on the number of otters recorded in the Otter Registry, the cervid registry (“Hjorteviltregisteret”) and the national Species Observations System (“Artsobservasjoner.no”) in 1987–2020 and registered within five-year time frames. The population density index has been relatively stable up to and including 2010, with a slight increase in proceeding years. The occurrence of otters is relatively higher in coastal and south-eastern municipalities, compared to inland (freshwater) municipalities. Verification of otter presence As the Otter Registry and the population density index both depend on the registration effort, it is important to verify the distribution of registrations with respect to actual otter presence. The bridge-survey method for verifying otter presence, which is commonly used to monitor changes in otter populations, was further developed for Norway in 2014 and tested during autumn 2015. The methodology was utilized to identify otter presence within a larger geo-graphical area in 2016 (Trøndelag county and south-eastern Norway; 32 LUCAS cells (9x9 km)), 2018 (Trøndelag county; 26 LUCAS cells) and 2019 (eastern Finnmark; 13 LUCAS cells). From the 296 bridges and pipes surveyed, 18 % confirmed otter presence, whereas 82% showed no signs of otters.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1942
dc.subjectOteren_US
dc.subjectLutra lutraen_US
dc.subjectOvervåkingsrapporten_US
dc.subjectTetthetsindeksen_US
dc.subjectOtteren_US
dc.subjectMonitoringen_US
dc.subjectDensity indexen_US
dc.titleKartlegging av oterfallvilt, oppdatering av otertetthetsindeks, og kartlegging av oterforekomst i Norge 2016–2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber28en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2323]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record