Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.coverage.spatialNorge, Troms & Finnmark fylke, Hammerfest kommuneen_US
dc.date.accessioned2021-02-11T11:05:58Z
dc.date.available2021-02-11T11:05:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4644-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727399
dc.description.abstractJacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W. 2021. Nett-tilknytning for elektrifisering av Hammerfest LNG-anlegg. Konsekvensutredning for deltema naturmiljø. NINA Rapport 1873. Norsk institutt for naturforskning. På oppdrag for Equinor har Norsk institutt for naturforskning (NINA) utredet konsekvenser av to alternativer for kraftfremføring til Melkøya, en 132 kV kraftledningstrasé og en kraftkabel i tunell, med hensyn til naturmiljø i området fra Hyggevann til Melkøya, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark fylke. Bakgrunnen er at Equinor vurderer å elektrifisere Hammerfest LNG-anlegg (flytende naturgass) på Melkøya med kraft fra nettet, og i den forbindelse må det føres strøm fra Hyggevann transformatorstasjon til Melkøya. NINA har befart den omtrent 7 km lange traseen inkludert 27 lokaliteter for masteplassering, samt to alternative baseområder til bruk i anleggs-perioden. Resultatene viser at tiltaksområdet har et begrenset antall arter med hensyn til fauna (terrestriske virveldyr). De få rødliste- eller ansvarsarter som forekommer tillegges ikke betydelig vekt ettersom de er vanlige i Finnmark. Rødlisteartene det gjelder er fjellrype, lirype, tyvjo, fiskemåse og bergirisk som alle er i kategorien nær truet (NT), samt oter som er vurdert som sårbar (VU). Vegetasjonen i planområdet består i stor grad av to naturtyper som er vurdert å være nær truet (NT) i Rødliste for naturtyper, men som likevel er alminnelige i Finnmark ifølge nye studier av vegetasjonen i Finnmark. Dette gjelder naturtypene (a) fjellhei, leside og tundra og (b) rabbe. I tillegg ble det registrert et lite areal av naturtypen fuglefjell-eng og fugletopp, som i Rødliste for naturtyper er vurdert å være Sårbar (VU). Ingen av de registrerte artene av karplanter, moser, sopp og lav registrert i planområdet er truet eller nær truet. Et fåtall arter er vurdert å være lokalt sjeldne. De planlagte inngrepene vil lede til redusert areal av inngrepsfrie naturområder (INON) på Kvaløya. En samlet verdisetting for naturmiljøet i kraftlinjealternativet er satt til «Noe» med en konsekvensgrad som «Noe forringet». Det er gitt en vurdering av mulige skadereduserende tiltak i henhold til tiltakshierarkiet; begrense, avbøte, restaurere og kompensere. De viktigste tiltakene er merking av kraftlinjene i to områder som er viktige trekkorridorer for fugl (Fuglenesdalen og Melkøysundet) og generell begrensing av arealbruk. I tillegg er det anbefalt å justere plassering av enkelte master for å redusere skade på naturtypen som er sårbar (VU) og noen våtmarker. Installasjon av master vil nødvendigvis skade vegetasjon. Skadeomfang kan reduseres dersom jordsmonn og vegetasjon fjernes forsiktig og benyttes til revegeteringsformål i etterkant av inngrepene. De foreslåtte avbøtende tiltakene vil lede til en mildere konsekvensgrad, men vil fortsatt være innenfor kategorien «Forringet». En samlet verdisetting for naturmiljøet i tunellalternativet er satt til «Uten betydning» med konsekvensgrad «Ubetydelig endring».en_US
dc.description.abstractJacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W. 2021. Technical power construction for the electrification of Hammerfest LNG-facility. Potential impacts on biodiversity. NINA Report 1873. Norwe-gian Institute for Nature Research. NINA was contracted by Equinor to assess the impacts on the natural environment of two options for a planned electrification of Equinor’s LNG-facilities at Melkøya (Hammerfest Municipality, Troms and Finnmark county, Norway). The two options assessed are a 132 kV power line on the northern part of the island Kvaløya, and a tunneled power cable, both options starting from Hyggevann transformer station. The planned power line is ca. 7 km long and includes 27 locations for masts and two options for base stations to be used during installation. The results reported here show that the influence area has a limited number of faunal species. A few of these species are on the national Red List for threatened species or on the national list of liability species. Nevertheless, these species are abundant in Finnmark, and therefore their red list and liability status cannot be given much weight in our valuation of habitat value. The Red List species are rock ptarmigan, willow grouse, arctic skua, common gull and twite, which are all considered as Near Threatened (NT), and Eurasian otter that is Vulnerable (VU). The directly impacted influ-ence area is to a large degree covered by two habitat types that are Near Threatened (NT) in Norway. Nevertheless, recent vegetation studies from Finnmark show that these habitat types are abundant in Finnmark. These two habitat types are known as (a) Arctic-alpine heath and lee side and (b) Exposed ridge. In addition, a small area of the habitat type Bird-cliff meadow, which is red-listed as Vulnerable (VU) in Norway, was recorded. None of the species of vascular plants, bryophytes, fungi or lichens recorded in the directly impacted influence area appear in the Norwegian Red List for threatened species, viz. they are all considered as being of Least Concern (LC). A few of the recorded vascular plant species are considered as locally rare, i.e. rare on the island of Kvaløya. The power line, if constructed, will reduce the INON area (area without any major technical installations) at this part of Kvaløya. The overall value of the natural environment for the power line alternative is assessed to be of modest (= local) value (“Noe verdi” in Norwe-gian). The impacts of the planned installation are given a degree of consistency as modestly deteriorated (“Noe forringet” in Norwegian). An evaluation of alleviating measures suggest that the most important measures is clear marking of the power lines in two specific areas that are important transport corridors for birds, i.e. Fuglenesdalen and Melkøysundet; and limiting physi-cal area use. In addition, adjustments of the locations of some of the planned masts are recom-mended to avoid damage to the VU habitat type and to wetlands. Where power line masts will be constructed, vegetation will be damaged. The degree of damage can be reduced if soil layer and vegetation is removed carefully and later used for revegetation purposes. These alleviating efforts will milden the negative impacts, but still be within the category “modestly deteriorated”. The overall value of the natural environment for the tunneled power cable alternative is assessed to be insignificant; hence with an insignificant impact.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1873
dc.subjectNaturmangfolden_US
dc.subjectnaturtyperen_US
dc.subjectvegetasjonen_US
dc.subjectFugleren_US
dc.subjectpattedyren_US
dc.subjectKraftlinjeen_US
dc.subjectKonsekvensutredningen_US
dc.subjectBiodiversityen_US
dc.subjectVegetationen_US
dc.subjectHabitat typesen_US
dc.subjectBirdsen_US
dc.subjectmammalsen_US
dc.subjectPowerlineen_US
dc.subjectImpact assessmenten_US
dc.titleNett-tilknytning for elektrifisering av Hammerfest LNG-anlegg. Konsekvensutredning for deltema naturmiljøen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber42en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2326]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record