Show simple item record

dc.contributor.authorJokerud, Mari
dc.contributor.authorBargmann, Tessa
dc.contributor.authorVassvik, Linn
dc.contributor.authorBakkestuen, Vegar
dc.contributor.authorKyrkjeeide, Magni Olsen
dc.contributor.authorUggerud, Hilde Thelle
dc.date.accessioned2021-01-21T09:54:54Z
dc.date.available2021-01-21T09:54:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4711-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724068
dc.description.abstractJokerud, M., Bargmann, T., Vassvik L., Bakkestuen, V., Kyrkjeeide, M.O. & Uggerud, H.T. 2021. Miljøovervåkingsprogram for Nyhamna landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2020. NINA Rapport 1934. Norsk institutt for naturforskning. A/S Norske Shell sitt landanlegg i Nyhamna på øya Gossa i Aukra kommune mottar ubehandlet gass og lettolje (kondensat) fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Fra og med desember 2018 får Nyhamna også tilført ubehandlet gass fra Aasta Hansteen-feltet. Ved produksjon av salgs-gass og kondensat slipper landanlegget ut CO, CO2, NOx, CH4, NMVOC (inklusive BTEX), SO2 og mindre mengder tungmetaller etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Utslipp av nitrogen og svovelholdige gasser kan generelt påvirke terrestriske økosystemer ved forsuring og gjødsling av jordsmonn og vegetasjon. For å kunne dokumentere eventuelle effekter av utslipp til luft av forurensende stoffer, ble det i 2008 etablert en overvåking av vegetasjon, vann og jord i påvirkningsområdet fra Nyhamna landanlegg. Overvåkingen er videreført med noen justeringer i metodikk siden oppstart. Det ble i 2008 opprettet to overvåkingsområder, ett med relativt høy avsetning av nitrogen nord-øst for anlegget innenfor Gule-Stavikmyrane naturreservat i Fræna kommune (lokalitet Gulmyran), og ett sørvest for landanlegget på øya Gossa med mindre nitrogenavsetning (lokalitet Aukra, referanselokalitet). Etter analysen i 2016 anbefalte NINA å legge ned lokalitet Aukra, fordi den ikke lengre egnet seg som referanseområde på grunn av høyt beitetrykk fra hjortevilt, for nær beliggenhet til utslipp fra prosessanlegget på Nyhamna og lokal forurensing fra biltrafikk og nærliggende grøfting av myrområdet. I 2018 ble det derfor etablert en ny referanselokalitet innenfor Lomstjønna naturreservat på Harøya i Ålesund kommune. Kystlyngheiene på Gulmyran har en mer fuktig utforming enn ved Lomstjønna. Derfor ble det i 2020 opprettet to nye analysefelter av kystlynghei på Gulmyran med en tørrere utforming som ligner kystlyngheia på Lomstjønna, og ett av de tidligere analysefeltene ble lagt ned. Innen hvert område utføres en integrert overvåking av vegetasjonens artssammensetning og kjemisk innhold i planter, humusjord og jordvann i tre ulike næringsfattige vegetasjonstyper: 1) kystlynghei, 2) tuemyr og 3) fastmattemyr, begge de to siste på nedbørsmyr. Disse vegetasjonstypene anses å ha lave tålegrenser for forurensing og er følsomme for forsuring og eutrofiering. I tillegg ble det utført optiske målinger av plantenes grønnhet (NDVI), som gir en indikasjon på helsetilstanden til vegetasjonen. Her rapporteres resultater fra vegetasjonsundersøkelsen, og de kjemiske målingene av plantevev, jord og jordvann på Gulmyran og Lomstjønna i 2020, samt en vurdering av endring av målte parametere over tid. Generelt viser analysene at både de terrestriske og akvatiske økosystemer er i relativt god til-stand på begge lokaliteter. Vegetasjonsanalysene viser at vegetasjonen i alle tre naturtyper har en ganske lik artssammensetning på Lomstjønna og Gulmyran. Utvalget av de nye kystlyngheifeltene på Gulmyran har således vært vellykket. Det er heller ingen store endringer i vegetasjonen over tid, men graminiden torvull har økt i mengde på myrfeltene på Gulmyran. Dette kan være en begynnende eutrofiering av vegetasjonen på grunn av økt nitrogenavsetning. Analysen av plantekjemien viser også at endringene over analyseårene er relativt små. Innholdet av både makro-næringsstoffer og sporelementer i plantevevsprøver er også sammenlignbare mellom lokalitetene. Innholdet av tungmetaller i plantevevsprøvene fra Gulmyran har hatt en generell nedgang. I likhet med analysene gjort på plantevevet viser de kjemiske analysene av jordvann og humusjord fra 2008 til 2020 små endringer i de overvåkede parametere på lokaliteten Gulmyran. Selv om det har vært en signifikant nedgang i pH i både jord og jordvann over analyseårene, er pH verdiene tilsvarende på Lomstjønna, og utviklingen er lik på begge lokalitetene. Utviklingen i nitrogeninnholdet i jord og jordvann er også nokså lik på begge lokalitetene, og er foreløpig ikke forårsaket av nitrogenutslipp fra landanlegget. Konsentrasjonen av tungmetallene i både jord og jordvann er relativt små, og alle signifikante endringer på Gulmyran mellom 2008 og 2020 viser tilbakegang av elementene. Det er likevel noe bekymringsfullt at innholdet av alle tungmetallene har økt i humusjord fra Gulmyran fra 2018 til 2020. Foreløpig er det liten grunn til å tro at endringer i de fleste av parameterne skyldes utslipp fra Nyhamna landanlegg. Likevel er det viktig at man fortsetter innsamling av eksisterende parametere for bedre å vurdere utviklingen på Gulmyran i forhold til den nyopprettede referanselokaliteten, særlig gjelder dette den videre utviklingen av tungmetaller og økningen de to siste årene.en_US
dc.description.abstractJokerud, M., Bargmann, T., Vassvik L., Bakkestuen, V., Kyrkjeeide, M.O. & Uggerud, H.T. 2021. The environmental monitoring program for the Nyhamna Onshore Processing Plant – Nyhamna, Gossa. Monitoring of vegetation and soil – changes in chemical parameters from 2008 to 2020. NINA Report 1934. Norwegian Institute for Nature Research. Shell has an onshore processing plant in Aukra municipality which receives unprocessed gas and condensate from the Ormen Lange field in the Norwegian Sea. Starting in December 2018, Nyhamna also receives unprocessed gas from the Aasta Hansteen field. During processing of sales gas and condensate, the plant emits CO, CO2, NOx, CH4, NMVOC (including BTEX), SO2 and small amounts of heavy metals, as specified in the discharge permit issued by the Norwegian Environment Agency. Emissions of nitrogen and sulphur containing gasses may affect terrestrial ecosystems through acidification and fertilization of soil and vegetation. To document the effects of emissions to air on terrestrial ecosystems, a monitoring program for vegetation, groundwater and soil was established in 2008. Monitoring has continued with some adjustments to methodology since the start of the program. Two monitoring sites were established in 2008, one with a relatively high deposition of nitrogen north of the processing plant within the Gule-Stavmyrane nature reserve in Fræna municipality (Gulmyran) and one south of the plant with lower nitrogen deposition on the island Gossa (Aukra, reference site). After analyses in 2016, NINA recommended that the Aukra site be shut down as it was no longer suitable as a reference site due to relative high grazing impact from deer, close proximity to emissions from the processing plant on Nyhamna, and local pollution from traffic and nearby ditching of bogs. A new reference site within the Lomstjønna nature reserve on Harøya in Ålesund municipality was therefore established in 2018. As the heaths on Gulmyran are generally wetter than on Lomstjønna, we established two new plots in a drier heath-type on Gulmyran, and one of the earlier Gulmyran plots was discontinued. Within each site, an integrated monitoring of species composition of the vegetation and chemical content in plants, soil and groundwater is carried out in three nutrient-poor vegetation types: 1) dry oligotrophic Calluna vulgaris dominated heathland, 2) hummocks and 3) wet oligotrophic lawns, both on raised bogs. These vegetation types are considered to have low critical loads for air pollution, and are sensitive to acidification and eutrophication. In addition, optical measure-ments of greenness (NDVI) were done, to give an indication of plant vitality at the study sites. This report presents results from the vegetation analysis, the chemical analyses of soil, ground-water and plant matter from Gulmyran and Lomstjønna in 2020, as well as evaluates changes in the measured parameters over time. In general, our analyses show that both the terrestrial and aquatic ecosystems are in relatively good condition on both sites. The vegetation analyses show that all three vegetation types have a similar species composition between sites. The selection of the new heathland plots on Gulmyran has thus been successful. There are no major changes in the vegetation over time, but Eriophorum vaginatum has increased in the hummock plots on Gulmyran. This may be an indication of eutrophication due to increased nitrogen deposition. The analyses of plant chemistry also show that changes over time are relatively small, and that the content of both macro-nutrients and trace elements in plant tissue samples is comparable between sites. The heavy metal content in plant tissue samples from Gulmyran has generally declined. In accordance with the analyses performed on the plant tissue, the chemical analyses of groundwater and soil from 2008 to 2020 show small changes in the monitored parameters at the Gulmyran site. Although there has been a significant decrease in pH in both soil and groundwater over time, the pH values are similar at Lomstjønna, and the trend is the same at both sites. Changes in nitrogen content in soil and groundwater is also similar at both sites, and is therefore unlikely to be caused by nitrogen emissions from the processing plant at this time. Heavy metal concentrations in soil and groundwater are relatively small, and all significant changes on Gulmyran between 2008 and 2020 show a reduction in these elements. Nevertheless, it is somewhat worrying that the content of all heavy metals has increased in soil at Gulmyran from 2018 to 2020. At this point, there is little reason to believe that changes in most of the parameters are due to emissions from the Nyhamna onshore facility. Nevertheless, it is important to continue collecting data in order to assess the changes at Gulmyran in relation to the newly established reference site, particularly in regard to heavy metal concentrations and the increase over the last two years.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1934
dc.subjectOljeindustrien_US
dc.subjectprosessanleggen_US
dc.subjectmiljøovervåkingen_US
dc.subjectLuftforurensingen_US
dc.subjectnitrogengjødslingen_US
dc.subjecteutrofieringen_US
dc.subjectforsuringen_US
dc.subjectVegetasjonen_US
dc.subjectartssammensetningen_US
dc.subjectnedbørsmyren_US
dc.subjectkystlyngheien_US
dc.subjectPlantekjemien_US
dc.subjectjordanalyseren_US
dc.subjectjordvannanalyseren_US
dc.subjecttungmetalleren_US
dc.subjectgjenanalyseren_US
dc.subjectOil industryen_US
dc.subjectprocess planten_US
dc.subjectenvironmental monitoringen_US
dc.subjectAir pollutionen_US
dc.subjectnitrogen fertilizationen_US
dc.subjecteutrophicationen_US
dc.subjectacidificationen_US
dc.subjectVegetationen_US
dc.subjectspecies compositionen_US
dc.subjectbogsen_US
dc.subjectheathlanden_US
dc.subjectPlant chemistryen_US
dc.subjectsoil analysesen_US
dc.subjectground water analysesen_US
dc.subjectheavy metalsen_US
dc.subjectre-analysesen_US
dc.titleMiljøovervåkingsprogram for Nyhamna landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2020.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber49en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record