Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSælthun, Nils Roar
dc.contributor.authorBarton, David N.
dc.date.accessioned2021-01-15T10:10:47Z
dc.date.available2021-01-15T10:10:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4723-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2723217
dc.description.abstractSælthun, N.R & Barton, D.N. 2021. REO: Estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr (revidert utgave). NINA Rapport 1851b. Norsk institutt for naturforskning NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder foreslår overvannsebyr som alternativ for finansiering av overvannstiltak. Det har manglet en hydrologisk beregningsmetode som tar for seg hele arealet i en byggesone, som kan differensiere relativt overvannsansvar på eiendomsnivå, samtidig som den ikke krever kalibrering med lange hydrologiske tidsserier. Rapporten dokumenterer en hydrologisk modell for beregning av overvannsavrenning på årsbasis på eiendomsnivå, som beregningsgrunnlag for variabel del av kommunale overvannsgebyr. Modellen - REO - skal være enkel nok til at den kan implementeres i en online GIS-kart løsning basert på lett tilgjengelige arealdekke kart, og detaljert nok til å identifisere det relative ansvaret på eiendomsnivå for ‘overvannsproduksjon.’ R i REO indikerer at modellen er bygd rundt den rasjonale formel. Arealbrukstypene som er modellert er kompatible med tiltak i Oslo Kommunes metode for BlåGrønn Faktor. Modellen er implementert i et Excel-verktøy for estimering av overflateavrenning fra urbane felt, både flomtopp og totalavrenning. Modellen danner videre grunnlaget for beregning av overvannsgebyr i en online applikasjon: https://nina.earthengine.app/view/new-waterways. Overvannsgebyr-applikasjonen er et verktøy for utforsking av ulike scenarier for overvannsgebyr med Oslo som eksempel.en_US
dc.description.abstractSælthun, N.R. & Barton, D.N. 2021. REO: estimation of stormwater runoff in urban catchments. Basis for calculating landcover differentiated stormwater fees. NINA Report 1851. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian Official Report NOU 2015:16 Stormwater in cities and urban areas proposes stormwater fees as an alternative for financing stormwater management. Such an approach requires a hydrological estimation method that addresses the whole built area of a city, capable of differentiating the relative stormwater production at property level, while not requiring long hydrological time series for calibration. This report provides documenta-tion on such a model for stormwater runoff estimation at property level as a basis for a var-iable cost component of a municipal stormwater fee. The REO model for urban runoff aims to be simple enough for implementation in a GIS environment based on easily accessible landcover maps while being able to differentiate the relative annual stormwater production of a property. The R in REO indicates that it is build around the rational formula. Landcover classes are also compatible with Oslo Municipality’s Blue Green Factor. The model is implemented in Excel, providing both peak flow and annual runoff outputs. The model is also the basis for an online stormwater simulation application https://nina.earthengine.app/view/new-waterways . The NWW stormwater App is implemented in Google Earth Engine as a “sandbox” for testing different fee design scenarios using Oslo as an example.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1851b
dc.subjectavrenningen_US
dc.subjectovervannsavgiften_US
dc.subjecthydrologisk modellen_US
dc.subjectøkosystemtjenesteren_US
dc.subjectnaturgoderen_US
dc.subjectbynaturen_US
dc.subjectverdsettingen_US
dc.subjectrunoffen_US
dc.subjectstormwater feeen_US
dc.subjecthydrological modelen_US
dc.subjecturban ecosystem servicesen_US
dc.subjecturban natureen_US
dc.subjectvaluationen_US
dc.titleREO: Estimering av overflate-avrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr (revidert utgave)en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber33en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel