Show simple item record

dc.contributor.authorDervo, Børre K.
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.contributor.authorMjelde, Marit
dc.contributor.authorNygård, Magnus
dc.coverage.spatialViken, Leira-Nitelvaen_US
dc.date.accessioned2020-12-21T09:13:01Z
dc.date.available2020-12-21T09:13:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4696-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720500
dc.description.abstractDervo, B.K., Often, A., Mjelde M. & Nygård, M. 2020. Tilstandsvurdering av kroksjøene på Breen i Vannområde Leira-Nitelva. NINA Rapport 1921. Norsk institutt for naturforskning. Prosjektet har omfattet en tilstandsvurdering av de to kroksjøene ved Breen bru i Nannestad kommune i Vannområde Leira-Nitelva. Flyfoto fra «Norge i bilder» (norgeibilder.no) viser at kroksjøene på Breen allerede på 1970-tallet var relativt gjengrodde. Senkningen av Leira på 1980-tallet og etablering av vei etter bygging av E16 på begynnelsen av 2000-tallet, førte til hydrologiske endringer i kroksjøene og ytterligere gjengroing. Det ble ikke observert vannplanter i noen av kroksjøene. Andelen åpen flomfastmark har økt på bekostning av sumpvegetasjonen. Begge lokalitetene er preget av høyt innhold av næringssalter. Den østre kroksjøen er i tillegg påvirket av saltavrenning fra E16. Det ble ikke funnet rødlistede plantearter i noen av kroksjøene. Ask (VU) ble riktignok funnet i skogen rundt kroksjøene. Flomskogsmark (T30) er imidlertid i den norske rødlisten for naturtyper vurdert som sårbar (VU). Også den kalkrike helofyttsumpa (L4-3) har status som sårbar (VU). Landformen kroksjøer er i den samme rødlisten vurdert som nær truet (NT). Med bakgrunn i at suksesjonen har kommet svært langt i de to kroksjøen på Breen, vil vi ikke anbefale at det forsøkes å gjenskape vannspeilet i kroksjøene i sin helhet, slik lokalitetene var etter dannelsen. Kroksjøene har vært igjennom en naturlig utvikling og er i sin siste livsfase. Som ferskvannslokaliteter er de i utgangspunktet historie. På grunn av senkningen av Leira opp- og nedstrøms Breen bru vil det også ha liten effekt å åpne veifyllingen på landbruksveien mot Leira. En slik åpning av veifyllingen vil kunne føre til raskere uttørking og gjengroing av den vestre kroksjøen. Dette vil kun være aktuelt hvis Leira restaureres i sin helhet i dette området. I så fall må også faren for flom på jordene som ligger inntil Leira i dette området vurderes.en_US
dc.description.abstractDervo, B.K., Often, A., Mjelde M. & Nygård, M. 2020. Condition assessment of the oxbow lakes at Breen in the Leira-Nitelva Water Area. NINA Report 1921. Norwegian Institute for Natural Research. This project has included an assessment of the status of the two oxbow lakes at Breen bridge in Nannestad municipality in the Leira-Nitelva water area. Aerial photos from "Norway in pictures" (norgeibilder.no) show that the oxbow lakes in Breen was already relatively overgrown in the 1970s. Physical changes in the river Leira in the 1980s and construction of the E16 in the early 2000s, led to hydrological changes in the oxbow lakes and further overgrowth. No aquatic plants were observed in any of the oxbow lakes. Both localities are characterized by a high content of nutrients. The eastern oxbow lake is also affected by road salt from E16. No red-listed plant species were found in any of the oxbow lakes. Ash (VU) was admittedly found in the forest around the oxbow lakes. Flomskogsmark (T30) is, however, in the Norwegian red list for habitat types considered vulnerable (VU). The calcareous helofytt sump (L4-3) also has the status of vulnerable (VU). The landform oxbow lakes are in the same red list assessed as near threatened (NT). Given that the succession has come a long way in the two oxbow lakes in Breen, we would not recommend to restore the water level in the oxbow lakes.. The oxbow lakes have undergone a natural development and are in its last succession phase.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1921
dc.subjectKroksjøeren_US
dc.subjectTilstandsvurderingen_US
dc.subjectOxbow lakesen_US
dc.subjectCondition assessmenten_US
dc.titleTilstandsvurdering av kroksjøene på Breen i Vannområde Leira-Nitelvaen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2276]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record