Show simple item record

dc.contributor.authorBærum, Kim Magnus
dc.contributor.authorBlumentrath, Stefan
dc.contributor.authorFossøy, Frode
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorMagnussen, Kristin
dc.contributor.authorNavrud, Ståle
dc.contributor.authorWestberg, Nina B.
dc.contributor.authorRød, Maria E.
dc.date.accessioned2020-12-10T15:06:46Z
dc.date.available2020-12-10T15:06:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4699-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2716994
dc.description.abstractBærum, K.M., Blumentrath, S., Fossøy, F., Hesthagen, T., Bremset, G., Magnussen, K., Navrud, S., Westberg, N.B. & Rød, M.E. 2020. Utredning av tiltaksplaner mot fremmede ferskvannsarter i Norge. En faglig gjennomgang av tiltak og spredningsrisiko sett i sammenheng med nyttekostnadsanalyser for tre områder og fire fremmede fiskearter. NINA Rapport 1924. Norsk institutt for naturforskning Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Samtidig har ferskvannssystemer en noe dyster førsteplass, nemlig å huse flest antall truede arter i verden sett i forhold til alle andre økosystemer. Det er derfor veldig viktig at man tar grep for å redusere den negative påvirkningen fra spredning av fremmede arter i ferskvann. Dette er viktig både for naturmangfoldet i seg selv, men også på grunn av det potensielle store tapet av naturgoder for mennesker som fremmede arter kan forårsake. Denne rapporten legger frem forslag til tiltaksplaner for å begrense fremmede skadelige ferskvannsfisk i tre områder. Tiltaksplanene er knyttet til tre målsettinger definert av Miljødirektoratet: 1) Forhindre spredning av ørekyte vest for vannskillet på Hardangervidda, 2) forhindre at gjedde og suter etablerer seg oppstrøms for Hogga sluse i Telemarkskanalen og 3) fjerne all solabbor fra norsk natur og begrense sannsynligheten for reintroduksjon. Forutsetningen for tiltaksplanene baserer seg på tidligere studier og utredninger for artene i nevnte områder, men et viktig nytt element i denne rapporten er risikovurderinger basert på økologiske analyser i kombinasjon med samfunnsøkonomiske analyser. Denne kombinasjonen muliggjør mer helhetlige vurderinger for valg av tiltaksplan mot fremmede skadelige fiskearter. Vurderingene er basert på en kombinasjon av kvalitativ lokal fiskeøkologisk informasjon, prediksjon fra statistiske modeller som beskriver sannsynlighet for utsetting av en fremmed fisk, mulighet for den fremmede fiskearten å bevege seg i vassdraget (konnektivitet) og økonomiske nyttekostnadsanalyser. Simuleringer som beskriver risiko for introduksjoner 50 år frem i tid basert på konkrete tiltak (f.eks. fiskesperrer og rotenonbehandling), blir sammenlignet med et nullalternativ (ingen nye tiltak) for å vurdere effekten av tiltakene på sikt. For hver av de tre målsetningene konkluderer vi med hvilken av tiltaksplanene som vil gi størst sannsynlighet for god effekt, basert på risikovurderingen. Vi underbygger dette med beregninger, kart og figurer som viser forskjellene mellom tiltaksplanene. I alle områdene ga nullalternativet (ingen nye tiltak) vesentlig økning i antall vann vi antar vil få introduksjon av de undersøkte ikke stedegne artene, 50 år frem i tid. Alle tiltaksplanene ga imidlertid redusert risiko for mange av disse vannene, slik at det sannsynliggjør gode langtidseffekter av tiltak som rotenon og fiskesperrer. For å sikre måloppnåelse på sikt er nok likevel det viktigste tiltaket å spre informasjon om de negative effektene av å sette ut fisk, og bedre håndheving av lovverk mot ulovlig utsetting.en_US
dc.description.abstractBærum, K.M., Blumentrath, S., Fossøy, F., Hesthagen, T., Bremset, G., Magnussen, K., Navrud, S., Wetberg, N.B. & Rød, M.E. 2020. Assessments of mitigation efforts to prevent alien freshwater species in Norway. An ecological and socio-economic risk assessment of mitigation efforts to prevent the spread of four alien species at three specific locations in Norway. NINA Report 1924. Norwegian Institute for Nature Research. The spread of alien species is one of the major threats to the biodiversity in Norway. Concurrently, freshwater systems have the highest number of threatened species globally, compared to all other ecosystems. It is thus vitally important to mitigate the negative effect and spread of alien freshwater species. This is not only important for the biodiversity, but also due to the potential loss of ecosystem services important for humans, as provided by the biodiversity. This technical paper provides suggestions for mitigation effort plans to counter act the spread of alien freshwater species in Norway. The mitigation efforts are specific for three concrete management goals: 1) Prevent the spread of European minnow at Hardangervidda, 2) Prevent the spread of northern pike and tench in Telemarkskanalen, and 3) remove pumkinseed from Norway and prevent further spread of the species. The basis for the mitigation effort plans is previous studies and observations, while the new focus in this paper a holistic risk assessment for all mitigation plans based on both ecological and socio-economic analyses. The assessment are the joint product of qualitative fish knowledge, quantitative models on introduction risk and spread, as well as economic cost-benefit analyses. Based on the model framework, we simulate risk of introduction and spread, and what that means economically in a 50-year timeframe. We compare the results of the specific risk from the mitigation plan to the results from a zero-alternative (no mitigation) simulation scenario to judge the long-term effect of the mitigation efforts. The results and conclusions are provided and based on text, calculations, figures and maps. For all locations, the zero-alternative gave significantly increase in introduction risk for multiple lakes during a 50-year scenario. However, all mitigation plans reduced this risk for many of the lakes, indicating a good effect for most of the mitigation efforts. The most important mitigation measure in the long term is probably to inform on the negative effects of alien fish introductions, as well as enforcing laws against illegal introductions.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1924
dc.subjectFremmed fisken_US
dc.subjectRisiko for spredningen_US
dc.subjectTiltaksplaneren_US
dc.subjectSamfunnsøkonomisk analyseen_US
dc.subjectGjeddeen_US
dc.subjectØrekyten_US
dc.subjectRødgjellet solabboren_US
dc.subjectSuteren_US
dc.subjectInvasive fish speciesen_US
dc.subjectIntroduction risken_US
dc.subjectMitigation measuresen_US
dc.subjectSocio-economic analysisen_US
dc.subjectNorthern pikeen_US
dc.subjectEuropean minnowen_US
dc.subjectPumpkinseeden_US
dc.subjectTenchen_US
dc.titleUtredning av tiltaksplaner mot fremmede ferskvannsarter i Norge. En faglig gjennomgang av tiltak og spredningsrisiko sett i sammenheng med nyttekostnadsanalyser for tre områder og fire fremmede fiskearter.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber92en_US
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1880|2020en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2279]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record