Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Sveinn Are
dc.contributor.authorChristensen-Dalsgaard, Signe
dc.contributor.authorMoe, Børge
dc.contributor.authorLangset, Magdalene
dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Tycho
dc.coverage.spatialNorge, Skagerrak, Oslofjordenen_US
dc.date.accessioned2020-12-08T13:36:55Z
dc.date.available2020-12-08T13:36:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4694-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2712438
dc.description.abstractHanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B. Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2020. Vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Årsrapport 2020. NINA Rapport 1919. Norsk institutt for naturforskning. I mars 2020 varslet privatpersoner om døde og døende ærfugl i Larvik-området i Vestfold og Telemark fylke. Det kom raskt tilsvarende rapporter fra andre deler av kysten i Vestfold og Telemark, videre sørover i Agder samt i Østfold. I overkant av 100 ærfugler ble tatt vare på av lokalt personale fra Statens Naturoppsyn (SNO). NINA fikk ved hjelp av SNO tilgang på 104 individer for nærmere analyse og obduksjon ved NINA i Trondheim. Målet med disse analysene har vært å avdekke kondisjon og eventuelt fysiologiske avvik som kan indikere om avmagring var en direkte følge av matmangel eller utløst av andre årsaker. Vi ønsket i tillegg å analysere nivåer av tiamin (vitamin B1) i hjerne og lever på et utvalg av individene for å avdekke om tiamin-mangel kan være en bakenforliggende faktor. I tillegg har vi sammenfattet data fra flytellinger utført i hele det berørte området bortsett fra Vestfold i april 2020 samt data fra hekkeregistreringer/tellinger i indre Oslofjord, ytre Oslofjord og Agder. Av de innleverte ærfuglene er 90 individer obdusert per 30. november 2020, hvorav 70 voksne og 13 ungfugler. Voksne ærfugler (3K+ for hanner og 2K+ for hunner) dominerte materialet, med hhv 54 hanner og 16 hunner. Fuglene som ble brakt inn til NINA var generelt helt utmagret. Den gjennomsnittlige kondisjonsindeksen for ærfuglene var på 0.7 (n = 87, S.E. = 0.08), hvilket er i kategorien «dødelig avmagret». Resultatene fra tiaminundersøkelsene indikerer at tiaminnivåene hos ærfugl i Oslofjorden er foruroligende lave. Det ble totalt registrert 9350 ærfuglhanner under flytellingene i april 2020. Alle påvirkede områder unntatt Vestfold ble dekket. Fra 2019 til 2020 ble det registrert en økning i antall hanner i alle områder bortsett fra Vest-Agder. Data fra hekkeregistreringene/tellingene viser en liten til moderat nedgang i antall hekkende ærfugl i ytre Oslofjord og Agder, mens bestanden i indre Oslofjord øker i antall.en_US
dc.description.abstractHanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B., Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2020. Winter mortality of common eiders in the outer Oslofjord and Agder 2020. Year report 2020. NINA Report 1991. Norwegian Institute for Nature Research. During March 2020, reports of dead and dying eiders emerged, first in the Larvik area in Vestfold and Telemark county, then from other parts of the coast in Vestfold and Telemark, further south in Agder as well as in Østfold. More than 100 eiders were collected by local staff from the Norwegian Environment Agency. NINA received 104 individuals for further analysis and autopsy at NINA in Trondheim. All birds appeared to be heavily emaciated. The goal for these analyses has been to register body condition and any physiological abnormalities that may indicate whether emaciation was a direct consequence of food shortages or triggered by other causes. We also wanted to analyze levels of thiamine (vitamin B1) in the brain and liver on a subsample of individuals to determine whether thiamine deficiency can be an underlying factor. In addition, we have summarized data from aerial counts carried out throughout the affected area except Vestfold in April 2020, and data from population censuses during the breeding season in inner Oslofjord, outer Oslofjord and Agder county. Ninety individuals are autopsied as of November 30, 2020, of which 70 adults and 13 second-year birds. Adult eiders (3Y+ for males and 2Y+ for females) dominated the material, with 54 males and 16 females respectively. The birds that were brought to NINA were generally completely emaciated. The average condition index for the eiders was 0.7 (n = 87, S.E. = 0.08), which is in the "deadly emaciated" category. The preliminary results from the thiamine analysis indicate that thiamine levels in eiders in the Oslo fjord are worryingly low. A total of 9350 eider males were counted during the aerial surveys in April 2020. All affected areas except Vestfold were covered. From 2019 to 2020, an increase in the number of males was registered in all areas except Vest-Agder. Data from the breeding population censuses in-dicate a small to moderate reduction in population numbers from 2019 to 2020 in outer Oslofjord and Agder, while the population in inner Oslofjord seems to be increasing.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1919
dc.subjectærfuglen_US
dc.subjectSomateria mollissimaen_US
dc.subjectetterundersøkelseen_US
dc.subjectcommon eideren_US
dc.subjectfollow-up studiesen_US
dc.titleVinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Årsrapport 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber18en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2049]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record