Show simple item record

dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.coverage.spatialNordland fylkeen_US
dc.date.accessioned2020-11-26T12:29:16Z
dc.date.available2020-11-26T12:29:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4674-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2689782
dc.description.abstractFollestad, A. 2020. Stokmarknes miljøhavn i Hadsel kommune - ny vurdering av effekter på fugl ved planlagt utfylling. NINA Rapport 1900. Norsk institutt for naturforskning. Hadsel kommune har planer for å etablere et nytt industriområde, kalt Stokmarknes miljøhavn, øst for Børøya industriområde, nær Stokmarknes i Hadsel kommune i Nordland. Fylkesmannen vurderte en konsekvensvurdering utarbeidet av kommunen selv som mangelfull som beslutningsgrunnlag for å kunne godkjenne forslaget om utfylling av et større område langs veien fra Børøya mot Hadselbroa. Denne rapporten gir en utfyllende vurdering av effektene på fugl av dette tiltaket. Planområdet for Stokmarknes miljøhavn synes å være mindre viktig for flere fuglearter. Ett unn-tak her er for Storskjæret, der det hekker både rødnebbterne og makrellterne. Makrellterne er vurdert som sterkt truet (EN) på den norske rødlista for fugler. Flere mulige avbøtende tiltak som kan redusere de negative effektene for artene som hekker på Storskjæret, som å bygge opp et nytt Storskjær utenfor området som skal fylles opp eller å etablere grønne tak, er diskutert. Erfaringene fra et grønt tak i Stokmarknes sentrum, med flere titalls hekkende par av makrellterne, synes i så måte lovende.en_US
dc.description.abstractFollestad, A. 2020. Stokmarknes environmental port Hadsel municipality – new assessment of effects on birds from a planned filling. NINA Report 1900. Norwegian Institute for Nature Research. Hadsel municipality plans to establish an industrial area at east of Børøya, near Stokmarknes. The first assessment from Hadsel municipality was not approved by the county governor to be a sufficient basis for them to approve the plans. NINA was contracted to do a new summary of birdlife in the planning area, and an assessment of the effects on birds in the planning area. The area for the planned industrial area have an overall low value for birds, except for Stor-skjæret where both arctic tern Sterna paradisaea and common tern Sterna hirundo are breeding. The common tern is classified as endangered (EN) on the Norwegian red list. Actions that can reduce the negative impacts on breeding birds, as building a new skerry outside the planning area or green roofs, are presented and discussed. Experiences from a green roof in the center of Stokmarknes, with several pairs of breeding common terns, are thus promising.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1900
dc.subjectFugleren_US
dc.subjectmakrellterneen_US
dc.subjectrødlistearteren_US
dc.subjectmakrellterneen_US
dc.subjectgrønne taken_US
dc.subjectmiljøkompensasjonen_US
dc.subjectkonsekvensanalyseen_US
dc.subjectbirdsen_US
dc.subjectred listen_US
dc.subjectgreen roofsen_US
dc.subjectcommon ternen_US
dc.subjectbiodiversity offsettingen_US
dc.subjectimpact assessmenten_US
dc.titleStokmarknes miljøhavn i Hadsel kommune – ny vurdering av effekter på fugl ved planlagt utfyllingen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber21en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record