Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Rannveig M.
dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.contributor.authorJonsson, Bror
dc.coverage.spatialNorge, Akershus, Oppegård, Nedre Ekornruden_US
dc.date.accessioned2020-09-14T12:48:19Z
dc.date.available2020-09-14T12:48:19Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.isbn978-82-426-4642-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677726
dc.description.abstractJacobsen, R., Bendiksen, E. & Jonsson, B. 2019. Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). Revidert utgave. NINA Rapport 1577c. Norsk institutt for naturforskning. I forbindelse med områderegulering av Nedre Ekornrud i Oppegård kommune, Akershus, har NINA på oppdrag fra kommunen kartlagt et planområde mellom sørenden av Kolbotntjernet og nordenden av naturtypelokaliteten Nordre Gjersjøli. Naturmangfold av karplanter, kryptogamer og sopp ble kartlagt ved feltbefaring 6.september 2018. Samtidig ble det foretatt en befaring av ferskvannsmiljø i området. De allerede kartlagte naturtypelokalitetene var intakte og særlig Nordre Gjersjøli bemerkes som spesielt verdifull (jf. A-verdi). En ny naturtypelokalitet vurdert som lokalt viktig (jf. C-verdi) ble registrert i planområdet; Peder Sletners vei NØ. Lokaliteten består av en ospesuksesjon med godt potensial for levesteder for truede og nær truede arter. Det ble ikke gjort nye registreringer av truede eller nær truede arter i planområdet under feltarbeidet, mens av fremmedarter ble det registrert kanadagullris, russekål, hagelupin, fagerfredløs, rynkerose og mongolspringfrø. Ferskvannsmiljøet var lite, kun omfattet av en liten, kort bekk som renner ut i Kolbotntjernet. Bekken ble vurdert til å ha liten betydning for akvatisk diversitet i området, men den har betydning for insekter, fugl og vilt. Oppegård kommune oversendte forslag til områdeplan for vurdering i oktober 2019. Omreguleringen av området innebærer en utbygging av boliger i det åpne området (tidligere fyllplass) mellom naturtypelokalitetene, inklusive opparbeiding av en del tilgrensende områder til «lek og rekreasjon», som kan bety for eksempel park, lekeplass eller akebakke. Adkomst er planlagt fra sørøst, uten gjennomgående trafikk. Begge de eksisterende naturtypelokalitetene som områdeplanen omfatter blir bevart som naturområder. Vi understreker at opparbeiding av områder som grenser til naturtypelokalitetene bør utføres skånsomt, med minst mulig fysiske inngrep, for å unngå negativ påvirkning av biologiske verdier i naturtypelokalitetene. Den nye naturtypelokaliteten Peder Sletners vei NØ er planlagt innlemmet i en hundepark. Dersom eneste inngrep her vil være inngjerding av hele eller deler av området, vil ikke nødvendigvis vegetasjon samt artsmangfold knyttet til død ved og eldre osper påvirkes i særlig stor grad, men fugl og vilt vil sannsynligvis forstyrres av mennesker og hunder. Eventuell inngjerding vil selvfølgelig også hindre fri bruk av området for vilt som grevling, rødrev og rådyr, som kanskje uansett vil unngå området grunnet høyere menneskelig aktivitet. Generelt vil utbyggingen og økt menneskelig bruk av området sannsynligvis forstyrre fugl og vilt, men det er i liten grad dokumentert biologiske verdier knyttet til det åpne området som planleg-ges utbygd.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1577c
dc.subjectskogen_US
dc.subjectfloraen_US
dc.subjectfungaen_US
dc.subjectferksvannen_US
dc.subjectrødlistearteren_US
dc.subjectfremmedarteren_US
dc.subjectkonsekvensanalyseen_US
dc.subjectfungien_US
dc.subjectfreshwateren_US
dc.subjectred list speciesen_US
dc.subjectalien speciesen_US
dc.subjectenvironmental impact assessmenten_US
dc.titleKartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). Revidert utgave.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber25en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2316]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record