Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Sveinn Are
dc.contributor.authorChristensen-Dalsgaard, Signe
dc.contributor.authorMoe, Børge
dc.contributor.authorLangset, Magdalene
dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Tycho
dc.coverage.spatialNorge, Skagerrak, Oslofjordenen_US
dc.date.accessioned2020-08-11T06:30:55Z
dc.date.available2020-08-11T06:30:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4630-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671391
dc.description.abstractHanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B., Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2020. Økt vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Statusrapport høsten 2020. NINA Rapport 1862. Norsk institutt for naturforskning. I mars 2020 varslet privatpersoner om døde og døende ærfugl i Larvik-området. Det kom raskt tilsvarende rapporter fra andre deler av kysten i Vestfold og Telemark, videre sørover i Agder samt i Østfold. I overkant av 100 ærfugler ble tatt vare på av lokalt personale fra Statens Naturoppsyn (SNO). NINA fikk ved hjelp av SNO tilgang på 104 individer for nærmere analyse og obduksjon ved NINA i Trondheim. Målet med disse analysene har vært å avdekke kondisjon og eventuelt andre fysiologiske avvik som kan indikere om avmagring var en direkte følge av matmangel eller utløst av andre årsaker. Vi ønsket i tillegg å analysere nivåer av tiamin (vitamin B1) i hjerne og lever på et utvalg av individene for å avdekke om tiamin-mangel kan være en bakenforliggende faktor. Analysene omfattet også morfologiske undersøkelser som gjorde det mulig å vurdere fuglenes bestandstilhørighet, kjønnsfordeling og alderssammensetning. I tillegg har vi sammenfattet data fra flytellinger utført i hele det berørte området bortsett fra Vestfold i april 2020. Av de innleverte ærfuglene er 43 individer obdusert per 1. august 2020, hvorav 30 voksne og 10 ungfugler. Voksne ærfugler (3K+ for hanner og 2K+ for hunner) dominerte materialet, med hhv 12 hanner og 18 hunner. Fuglene som ble brakt inn til NINA var generelt helt utmagret. Den gjennomsnittlige kondisjonsindeksen for ærfuglene var på 0.5 (n = 40, S.E. = 0.13), hvilket er i kategorien «dødelig avmagret». Kroppsmål hos de innsamlede fuglene var tilsvarende mål fra et referansemateriale på hekkefugl fra Skagerrak bestandene, noe som indikerer at fuglene som ble rammet var lokale hekkefugler. Det ble tatt røntgen av 94 individer hos Evidensia Trøndelag Dyreklinikk. Hele 13 individer ble påvist skadeskutte, og det utgjør 13.8% av alle som ble røntgenfotograferte. Tolv individer var skadeskutt med hagl og ett med luftgevær. Begge kjønn var representert og de skadeskutte individene kom fra Vestfold, Østfold og Agder. De foreløpige resultatene fra tiaminundersøkelsene indikerer at tiaminnivåene hos ærfugl i Oslofjorden er lave. Det ble totalt sett 9350 ærfuglhanner under flytellingene i april 2020. Alle influerte områder unntatt Vestfold ble dekket. Fra 2019 til 2020 ble det registrert en økning i antall hanner i alle områder bortsett fra Vest-Agder.en_US
dc.description.abstractHanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B., Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2020. In-creased winter mortality in common eiders in southern Norway. Status report autumn 2020. NINA Report 1862. Norwegian Institute for Nature Research. During March 2020, reports of dead and dying eiders emerged, first in the Larvik area, then from other parts of the coast in Vestfold and Telemark, further south in Agder as well as in Østfold. More than 100 eiders were collected by local staff from the Norwegian Environment Agency. NINA got 104 individuals for further analysis and autopsy at NINA in Trondheim. The goal for these analyses have been to register body condition and possibly other physiological abnormalities that may indicate whether emaciation was a direct consequence of food shortages or triggered by other causes. We also wanted to analyze levels of thiamine (vitamin B1) in the brain and liver on a subsample of individuals to determine whether thiamine deficiency can be an underlying factor. The analyses also included morphological studies that made it possible to assess which population the birds belonged to, as well as sex distribution and age composition. In addition, we have summarized data from aerial counts carried out throughout the affected area except Vestfold in April 2020. 43 individuals are autopsied as of August 1, 2020, of which 30 adults and 10 juveniles. Adult eiders (3K+ for males and 2K+ for females) dominated the material, with 12 males and 18 females respectively. The birds that were brought to NINA were generally completely emaciated. The average condition index for the eiders was 0.5 (n = 40, S.E. = 0.13), which is in the "deadly emaciated" category. Body measurements of the collected birds were similar to measurements from a reference material on nesting birds from Skagerrak populations, indicating that the birds affected were local breeding birds. 94 individuals were x-rayed at Evidensia Trøndelag Animal Clinic. As many as 13 individuals were diagnosed with previous gun-shots, making up 13.8% of all birds who were X-rayed. Twelve individuals were injured with shotgun shots and one with an air rifle bullet. Both sexes were represented and the injured individuals came from Vestfold, Østfold and Agder. The preliminary results from the thiamine analysis indicate that thiamine levels in eiders in the Oslo fjord are low. A total of 9350 eider males were seen during the flight counts in April 2020. All affected areas except Vestfold were covered. From 2019 to 2020, an increase in the number of males was registered in all areas except Vest-Agder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1862
dc.subjectærfuglen_US
dc.subjectSomateria mollissimaen_US
dc.subjectetterundersøkelseen_US
dc.subjectcommon eideren_US
dc.subjectassessmenten_US
dc.titleØkt vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Statusrapport høsten 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber20en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record