Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohnsen, Stein I.
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.coverage.spatialElgsjøen, Oppdal, Trøndelagen_US
dc.date.accessioned2020-06-09T13:05:22Z
dc.date.available2020-06-09T13:05:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4523-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657395
dc.description.abstractJohnsen, SI. & Hesthagen T. 2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Elgsjøen i Oppdal kommune, Trøndelag. NINA Rapport 1768. Norsk institutt for naturforskning. Elgsjøen i Oppdal kommune ble regulert for over 100 år siden. Fiskesamfunnet i Elgsjøen består kun av ørret, og det har ikke vært satt ut fisk siden 1977. I forbindelse med restaurering av dammen i perioden 2006-2013, ble vannstanden holdt permanent under HRV. I perioden 2006-2011 var vannstanden senket med 2,35 meter, mens vannstanden var noe ytterligere senket i 2012 og 2013. Denne nedtappingen førte til at det fra lokalt hold kom inn bekymringsmeldinger om ørretens muligheter til å vandre opp i gytebekkene om høsten. Det ble imidlertid observert ørret på gyteplassene hvert år i perioden 2006-2012, og senkningen i den perioden hadde der-med ikke fullstendig utestengt ørreten fra gyteplassene. Det kan imidlertid tenkes at en andel av ørreten ikke har klart å vandre opp til gyteområdene, da senkningen av Elgsjøen kan ha medført at kritiske passasjepunkt ble flere og lengre. Forholdene for oppvandring var trolig også noe forverret i 2012 og 2013, da vannstanden ble ytterligere tappet ned som følge arbeidet med dammen. Det har også vært antydet at de største negative effektene av senkningen kunne knytte seg til forhold i innsjøen. Nedtappingen kan ha medført at liten fisk har hatt begrensede skjulmuligheter gjennom hele året og dermed vært mer utsatt for predasjon fra stor ørret. Det ble derfor anbefalt at det burde gjennomføres et prøvefiske i Elgsjøen etter at rehabiliteringen av dammen var ferdig og forholdene hadde normalisert seg, for å se på bestandsforholdene og om enkelte årsklasser var redusert. Dette var bakgrunnen for at GLB v/Eidsiva forespurte NINA om å gjennomføre en fiskebiologisk undersøkelse i Elgsjøen. Undersøkelsen ble gjennomført den 28.-29. august 2018. Under prøvefisket var ørretbestanden i Elgsjøen dominert av fisk i aldersgruppene 2-4 år. Det ble fanget svært få individer eldre enn dette (7,6 %), og det ble kun fanget ett individ over 30 cm. Veksten til ørreten var moderat, med 4-5 cm i årlig tilvekst de første fem årene. Dietten var dominert av marflo og linsekreps. Under prøvefisket ble kun én av 92 ørret fanget pelagialt. Ørreten fordelte seg relativ jevnt langs bunnen ned til 12 meters dyp. Det er ingen klare indikasjoner på at den ekstraordinære nedtappingen i perioden 2006-2013 har ført til en redusert ørretbestand og et dårligere fiske. Rekrutteringen og næringsforholdene hos ørreten i Elgsjøen i dag synes å være gode, og det antas at eventuelle negative effekter av nedtappingen vil avta raskt i de nærmeste årene. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt forekomst av skjoldkreps og om den ekstraordinære nedtappingen har påvirket bestanden av denne arten negativt. Basert på det usedvanlig lave innslaget av eldre fisk under prøvefisket i 2018, kan det synes som at fangsttrykket i Elgsjøen er noe hardt. For å følge opp dette videre fremover anbefales det å fortsette fangstregistreringen slik at man kan evaluere større endringer fortløpende. I tillegg bør det gjennomføres et nytt prøvefiske i perioden 2022-2023. Kvalitetselement fisk i tilløpsbekkene plasserer seg i tilstandsklasse god til svært god tilstand. Vurdering av kvalitetselement fisk i selve Elgsjøen har blitt vurdert etter garnfangster til tilstandsklasse god.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1768
dc.subjectØrreten_US
dc.subjectFiskebiologisk undersøkelseen_US
dc.subjectRegulert innsjøen_US
dc.subjectEtterundersøkelseren_US
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i Elgsjøen i Oppdal kommune, Trøndelagen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber22en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2278]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel