Show simple item record

dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.contributor.authorKile, Nils Børge
dc.contributor.authorLie, Erik Friele
dc.coverage.spatialMandalsvassdraget, Juvassmagasinet, Sandvatneten_US
dc.date.accessioned2020-06-08T12:28:11Z
dc.date.available2020-06-08T12:28:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4533-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657220
dc.description.abstractHesthagen, T., Kile, N.B & Lie, E.F. 2020. Fiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019. NINA Rapport 1776. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra de fiskebiologiske undersøkelsene i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019. Fiskebestandene i disse vannforekomstene ble også undersøkt i 2004, 2006, 2008 og 2013. I tillegg ble det utført supplerende undersøkelser i 2015 og 2016. Juvassmagasinet har en reguleringshøyde på 24 m, mens Sandvatnet er påvirket av reguleringen ved fraføring av vann. De to innsjøene er fremdeles noe forsuringspåvirket, men vannkvaliteten har bedret seg betraktelig løpet av siste årene. I 2019 hadde alle lokaliteter i begge innsjøene positive ANC-verdier. I Juvassmagasinet bestod fangsten i 2004 kun av bekkerøye. I mangel av naturlig rekruttering, forsvant bestanden noen år seinere. I 2005 ble det satt i gang utsettinger av énsomrig ørret (8000 individ). De ble etter hvert trappet ned (2014-2016) og deretter avsluttet. I Sandvatnet kom utsettingene i gang i 2003 med 600 individ, og økte til 2000 individ i 2007. Her ble utsettingene trappet ned i 2014-2015, og deretter avsluttet. I Juvassmagasinet økte innslaget av villfisk fra 5,9 % (n=9) i 2008 til 20,9 % (n=23) i 2013 og 53,3 % (n=32) i 2019. Settefisken slo godt til, og i 2008 ga de et utbytte per fangstinnsats (Cpue) på 10,6 individ per 100 m2 garnareal. Så avtok fangstene til 6,4 individ i 2013 og 2,4 individ 2019. Forholdene under prøvefiske i 2019 påvirket trolig utbyttet ved relativ høy vanntemperatur (15 grader) og lite siktedyp på maksimum 1 m. Dette kom av at vannstanden var ca. 10 m under HRV, slik at deponert humus ble vasket ut i vannmassene. Ved Juvassmagasinet foregår det nå gyting både på innløpet og i de to Austeheibekkene. I Sandvatnet økte fangstene av villfisk i garnfangstene fra seks-sju individ pr. år i perioden 2006-2013 til 14 individ i 2019. Andelen av totalen var da henholdsvis 17-29 % og 38 %. I innløpet til Sandvatnet har det vært naturlig rekruttering gjennom hele forsøksperioden. Hos ørreten i Juvassmagasinet har tilveksten avtatt sterkt i seinere år til tross for at bestanden nå er mindre enn tidligere. Kombinasjonen av stor reguleringshøyde og marginal vannkvalitet gjør at produksjonsevnen er relativt dårlig. I tillegg har manglende magasinfylling i enkelte år virket negativt. For å oppnå størst mulig fisk i høstbar størrelse må derfor rekrutteringen begren-ses. I 2019 var gjennomsnittlig vekt av de fem største individene bare vel 200 gram. Vi anbefaler derfor en fortsatt stopp i utsettingene. Det forventes at den naturlige rekrutteringen på innløpet og i de to Austeheibekkene er tilstrekkelig til å oppretthold en tilfredsstillende bestandsstørrelse. Gytebestanden vil trolig også øke i de kommende årene. Manglende magasinfylling vil imidlertid hindre gytefisk i å vandre opp i Nordre Austeheibekken. I Sandvatnet har det vært en økning i bestanden av villfisk i seinere år. Fangstutbyttet (Cpue) er imidlertid fortsatt lavt, og endog lavere enn i Juvassmagasinet. Dette framstår som merkelig, da den naturlige rekrutteringen på innløpet synes å være relativt god. Vi anbefaler likevel en fortsatt stopp i utsettingene. Det har vært foretatt en del fysiske tiltak på innløpet for å bedre gyte- og oppvekstforholdene, noe som forventes å gi økt rekruttering. Overlevelsen til naturlig rekruttert fisk vil trolig også øke i fravær av settefisk. Bestanden i Sandvatnet kan trolig økes noe uten at det får særlig virkning på fiskens vekst og størrelse. Vannkvaliteten på innløpet og i selve innsjøen er tilfredsstillende. Rekrutteringen på aktuelle gyteområder og bestandsstatus i Juvassmagasinet og Sandvatnet bør overvåkes årlig ved el-fiske og et enkelt garnfiske. Videre bør det utføres et nytt standardisert prøvefiske om tre-fem år for å dokumentere mulig økt naturlig rekruttering.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1776
dc.subjectVassdragsreguleringeren_US
dc.subjectVannkvaliteten_US
dc.subjectØrreten_US
dc.subjectBekkerøyeen_US
dc.subjectFiskeutsettingeren_US
dc.subjectBestandsstatusen_US
dc.subjectVekstforholden_US
dc.titleFiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber39en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1908]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record