Show simple item record

dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorNilsen, Erlend B.
dc.date.accessioned2020-06-03T11:39:25Z
dc.date.available2020-06-03T11:39:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4612-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656364
dc.description.abstractMattisson, J., Brøseth, H. & Nilsen, E. B. 2020. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020. NINA Rapport 1846. Norsk institutt for naturforskning. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge hovedsakelig gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, viltkamera-bilder og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I 2020 er det estimert 66,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer en bestand på omkring 393 dyr (95 % CI = 326–460) i Norge. Dette er bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2020 og før reproduksjonssesongen, som er en oppgang på 22 % sammenlignet med fjoråret. For første gang på åtte år ligger gaupebestanden over det fastsatte nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger. Fem av sju forvaltningsregioner med mål om yngling av gaupe ligger på eller over bestandsmålet før jakt i 2020. Dette er regionene 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), 3 (Oppland), 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark). Regionene 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark), ligger under de regionale bestandsmålene. Når man beregner gjennomsnittlig antall familiegrupper siste tre år ligger regionene 2, 3 og 6 over det regionale bestandsmålet. Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid. Basert på antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr (≥ 1 år) og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være omkring 70 (75 % CI = 61–80) familiegrupper før jakt på landsbasis i 2021.en_US
dc.description.abstractMattisson, J., Brøseth, H. & Nilsen, E. B. 2019. Number of family groups, population estimate and population development of lynx in Norway for 2020. NINA Report 1846. Norwegian Institute for Nature Research. The national monitoring program for large carnivores follows the Norwegian lynx population primarily through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups from snow tracking, observations and dead kittens. The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed groups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In 2020 there are estimated 66.5 family groups, which correspond to a total population size of approximately 393 (95 % CI = 326–460) lynx in Norway. This is the estimate of population size prior to hunting- and reproduction in 2020, which is an increase of 22 % compared to last year. For the first time in eight years, the lynx population is above the national management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004. Region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud and Vestfold), 3 (Oppland), 6 (Møre and Romsdal and Trøndelag), 7 (Nordland) and 8 (Troms and Finnmark) is at or above the regional management goal in 2020. When looking at the average number of family groups the last three years, only region 2, 3 and 6 have achieved their regional management goal. Based on a prognosis model we predict an increasing population from 66.5 family groups this year to 70 family groups (75 % CI = 61-80) before hunting starts in 2021.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1846
dc.subjectGaupeen_US
dc.subjectLynx lynxen_US
dc.subjectantall familiegrupperen_US
dc.subjectnasjonalt overvåkingsprogramen_US
dc.subjectbestandsutviklingen_US
dc.subjectEurasian lynxen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectpopulation trendsen_US
dc.titleAntall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber23en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2049]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record