Show simple item record

dc.contributor.authorUlvund, Kristine
dc.contributor.authorMiller, Andrea L.
dc.contributor.authorEide, Nina
dc.contributor.authorMeås, Roger
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorFlagstad, Øystein
dc.contributor.authorJackson, Craig R.
dc.contributor.authorLanda, Arild
dc.date.accessioned2020-05-29T08:39:38Z
dc.date.available2020-05-29T08:39:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4603-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2655979
dc.description.abstractUlvund, K., Miller, A.L., Eide, N.E., Meås, R., Andersen, R., Flagstad, Ø., Jackson C.R., & Landa, A. 2020. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2019. – NINA Rapport 1843. Norsk institutt for naturforskning. Avlsprogrammet vart oppretta i noverande form i 2005 som eit tiltaksbasert FoU-prosjekt på oppdrag frå Miljødirektoratet for å bidra til bevaring av den kritisk utrydningstruga fjellreven i Noreg. Programmet driftar ein avlsstasjon på Sæterfjellet (Oppdal), med åtte store hegn i eit naturleg fjellrevhabitat. Minst mogleg handtering av avlsdyra og maksimering av trivsel er vektlagt. Programmet vart bygd på villfanga kvalpar med ei geografisk spreiing som spegla den genetiske variasjonen som var att i Noreg og Sverige. I 2019 vart det rekruttert to kvalpar frå avlsstasjonen og to frå Indre Troms til avlsstasjonen. Totalt er det henta inn 30 villfødde kvalpar og 29 kvalpar frå eigen avl som avlsdyr til avlsstasjonen. Rekruttering av villfødde kvalpar er viktig for å oppretthalde avlslinene i stasjonen og av omsyn til å unngå negative effektar av avl i fangenskap. I 2019 vart det fødd minimum 18 kvalpar i stasjonen. Dette er det lågaste talet på kvalpar vi har registrert samanlikna med tidlegare år. Årsaka til det låge talet er truleg samansette. Endringar i parsamansetjing og flytting av enkeltdyr saman med at det berre var par i sju hegn gjer at individuelle variasjonar i reproduksjon kan gje store utslag i tal på kvalpar fødd totalt. To kvalpar døydde mellom merking i juli og utsetjing i februar, og med to kvalpar inn i avl på stasjonen vart tal på kvalpar til utsetjing 14, og desse vart sett ut på Varangerhalvøya. Med årets produksjon er det sett ut totalt 425 fjellrever (422 kvalpar) frå Avlsprogrammet i perioden 2006–2019. Utsetjinga av 53 kvalpar dei to tidlegare åra på Varangerhalvøya ser ut til å ha gitt ein viss suksess allereie. I 2019 vart det dokumentert tre kull med minimum 17 kvalpar i dette utsetjingsområdet. Dette er svært oppløftande for denne bestanden som hadde svært få individ att då utsetjingen starta. Utsetjinga på Varangerhalvøya har òg hatt positive effektar ut over dette. Fleire av kvalpane som vart sett ut i 2018 vandra ut (sørover og vestover) og rekrutterte til dei nærliggjande delbestandane i Noreg, mellom anna til delbestanden «Reisa Nord» der berre to revar har vore observert dei siste fem åra. I alle utsetjingsområda i Sør-Noreg (Hardangervidda, Finse og Snøhetta/Knutshø) var det totalt registrert berre to ynglingar, medan det i Junkeren i Nordland vart registrert tre ynglingar. Totalt vart det registrert 26 fjellrevkull i Noreg i 2019 og den geografiske fordelingen av fjellrevkull var sterkt knytt opp mot førekomst av smågnagarar, som var lågt dei fleste stadene i Sør-Noreg. Du kan følgje fjellrevane i eit hegn via «live streaming». Lenke til videostrøyming er: http://www.nina.no/Forskning/Fjellrev/Avlsprogrammet-for-fjellrev.en_US
dc.description.abstractUlvund, K., Miller, A.L., Eide, N.E., Meås, R., Andersen, R., Flagstad, Ø., Jackson C.R., & Landa, A. 2020. The arctic fox captive breeding program – Annual report 2019. – NINA Report 1843. Norwegian Institute for Nature Research. The Arctic fox (Vulpes lagopus) captive breeding programme was established in 2005 as part of an action-based research and development project, commissioned by the Norwegian Environment Agency. The project’s primary objective is to support ongoing conservation efforts for the critically endangered species in Norway. The programme runs a breeding station with eight large enclosures in natural Arctic fox habitat, situated on Sæterfjellet near the town of Oppdal. Emphasis is put on minimizing handling and maximizing animal welfare. The breeding stock comprises individuals captured from the remnant wild populations, thereby representing the remaining genetic variation in Scandinavia. In 2019, two captive-bred pups from the breeding station and two wild-caught pups from Indre Troms were recruited as new breeding animals. In total, 30 pups have been recruited from the wild, and 29 have been recruited from litters born within the captive breeding programme. Recruitment from the wild promotes genetic variation in the breeding lines and reduces any potential negative effects of, or adaptation to, captivity. At least 18 pups were born in the breeding station in 2019. This is the lowest number of pups that have been recorded and is most likely the result of several factors. Changes in the pairing of adults foxes and the moving of individual animals, as well as the fact that there were only seven breeding pairs, results in individual variation potentially having large effects on the number of pups produced. Two pups died between marking in July and release in February, and two pups were recruited to the breeding stock at the station. The remaining 14 pups were released at Varanger peninsula. This brings the total number of Arctic foxes released by the captive breeding programme (2006 – 2019) to 425 individuals (422 pups). The release of 53 pups at Varanger peninsula during the two preceding years seems to have had some success, and during 2019 a total of 17 pups from three different litters were recorded here. This represents a major boost for the local population which consisted of extremely few individuals when the release of captive-born animals commenced. The release of foxes at Varanger peninsula has led to additional positive effects. Several of the pups that were released during 2018 emigrated to adjacent subpopulations in Norway, including the “Reisa Nord” subpopulation where only two foxes had been recorded over the past few years. Only two litters were recorded in all release locations in southern Norway (Hardangervidda, Finse and Snøhetta/Knutshø), while three litters were recorded at Junkeren in Nordland. A total of 26 Arctic fox litters were recorded in Norway during 2019 with the geographical distribution of these closely linked to local rodent abundances, which in general were low in southern Norway. Follow the foxes via live streaming: http://www.nina.no/Forskning/Fjellrev/Avlsprogrammet-for-fjellreven_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1843
dc.subjectTiltaken_US
dc.subjectbevaringen_US
dc.subjectavl og utsetjingen_US
dc.subjectoverleving og reproduksjonen_US
dc.subjectarctic foxen_US
dc.subjectconservationen_US
dc.subjectcaptive breedingen_US
dc.subjectreintroductionen_US
dc.subjectannual report 2019en_US
dc.subjectsurvivalen_US
dc.subjectreproductionen_US
dc.titleAvlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siterast fritt med kjeldetilvisingen_US
dc.source.pagenumber31en_US
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1699|2020en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record