Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.contributor.authorHenaug, Cathrine
dc.contributor.authorDanielsen, Inge
dc.contributor.authorLangeland, Knut
dc.coverage.spatialNorge, Nordland, Troms, Evenesen_US
dc.date.accessioned2020-05-20T10:49:52Z
dc.date.available2020-05-20T10:49:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3275-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2655139
dc.description.abstractTømmervik, H. Henaug, C., Danielsen, I. & Langeland, K. 2018. Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. konsekvensutredning for reindrift. Norsk institutt for naturforskning. NINA Rapport 1537. Forsvarsbygg har ansvar for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredninger for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. ALM-gruppen (Asplan Viak, LPO arkitekter og Multiconsult) er engasjert for å bistå i planprosessen og gjennomføre utredninger i planprosessen, og NINA er engasjert av Asplan Viak for å gjennomføre en utredning for tema reindrift. I foreliggende rapport presenterer vi resultatene fra denne konsekvensutredningen. Det er få utredninger som er foretatt mht. effekter av støy fra militære fly, inkludert kampfly, på tamrein og reindrift, og dermed har konsekvensutredningen ikke vært enkel å utføre. Da det heller ikke er andre alternativer enn Evenes har vi fraveket noe fra Vegvesenets metodikk for konsekvensutredninger. Vi har derfor foretatt en vurdering av sårbare områder i både tid og rom i berørte reinbeitedistrikter rundt Evenes flystasjon. For en vanlig driftsuke (normaluke) etter at basen er etablert så er omfanget vurdert til lite og konsekvensene vurdert til å være ubetydelige til lite negative hvis flyene unngår overflyvning i lavere høyde enn 2300 fot (700 meter) av de sårbare områdene om våren (kalvingsperioden) og forsommerperioden. Det samme gjelder over høytliggende fjellområder i insektperioden i juli måned hvor lavere høyde enn 1500 fot (450 meter) bør unngås. For en øvingsuke vil omfanget og konsekvensene bli større enn i normaluka og her har vi vurdert at omfanget kan bli middels stort og konsekvensene liten til middels negative ved overflyvning høyere enn henholdsvis 2300 meter i vår- og forsommerperioden og 1500 fot (450 meter) i insektperioden i juli. Vi påpeker er vil være forskjellig grad av konsekven-ser for de ulike reinbeitedistrikter. Ved flyvning i lavere høyde enn 2300 fot (20. april- 1. juli) vil konsekvensene kunne bli middels til store negative samt middels negative for insekt-perioden (juli). Som avbøtende tiltak foreslår vi enten at flyene enten holder en flyhøyde på mer enn 2300 fot (700 meter) eller tar alternative avgangs- og landingskorridorer for å unngå overflyvning av vår-, kalvings- og forsommerområdene (20. april til 1. juli). I insektperioden i juli foreslås det en flyhøyde på mer enn 1500 fot (450 meter) eller alternative flykorridorer over tinder og høyfjellsområder, samt at man også tar hensyn i parringstiden om høsten (20. september til 20. oktober) ved at flyene holder seg over 1000 fot (300 meter) eller tar alternative flykorridorer. Vi anbefaler en hel rekke avbøtende og konfliktdempende tiltak og det viktigste her er at det opprettes god kontakt mellom flystasjonen og reinbeitedistriktene for å avverge uheldige episoder. Hvis disse anbefalingene ikke følges kan konsekvensene bli betydelige. NINA anbefaler at det settes i gang et miljøoppfølgingsprogram der man utstyrer flokkene i de berørte reinbeitedistrikter med GPS-sendere for å måle effektene av flystøy og flybevegelser i området. Dette bør settes i gang før flyaktivitetene ved flystasjonen økes slik at man får sammenlignet den nåtidige virksomheten med den planlagte aktiviteten som startes om noen år. I tillegg anbefaler vi at det opprettes en kommunikasjonsplan for å lette kommunikasjonen mellom reinbeitedistriktene og flystasjonen.en_US
dc.description.abstractTømmervik, H. Henaug, C., Danielsen, I. & Langeland, K. 2018. Development plan for Harstad/Narvik airport and Evenes air force base. Environmental impact assessment (EIA) for reindeer husbandry. Norsk institutt for naturforskning. NINA Rapport 1537. NINA Report 1537. Norwegian Institute for Nature Research. Forsvarsbygg is in charge of the development plan including environmental impact assessments for Harstad/Narvik airport and Evenes Air Force Base. The ALM-group (Asplan Viak, LPO Architects andMulticonsult) is engaged in this process, and NINA is engaged to do an impact assessment for reindeer husbabndry within the area surrounding the airport and air base. In this report we present the results of this impact assessment. Little research has been conducted on the impacts of noise on reindeer and reindeer husbandry from military air planes that includes low-flying military jet aircrafts like F16.As a consequence, the impact assessment has not been easy to conduct. Since Evenes is the only alternative for locations of development of an airbase, we did not strictly follow the EIA methods established by the Norwegian Public Roads Administration (Statens Vegvesen). We operationalized our assessment of vulnerable areas in both space and time through the use of the grazing season for the reindeer districts areas around Evenes air base. Based on research on noise from military jet aircrafts done both in Norway and North America, we advices the pilots of the aircrafts to pass over vulnerable areas during the calving season and early summer season from April 15th to July 1st. The impacts of ordinary activities (normal week) are assessed to be insignificant to minor provided that the aircrafts are restricted to fly above 2300 feet. During a week with military airforce exercises, we evaluate the impacts on the reindeer husbandy to be moderate negative. If the military aircrafts fly below 2300 feet and pass over the vulnerable areas in the calving season and early summer season from April 15th to July 1st, the impacts may be moderate for the normal week and moderate too large for the exercise week. In the insect period (July) the impacts may be moderate if the aircrafts have an elevation lower than 1500 feet over the high mountains. Also, during the rutting period (September 20th to October 20th), we advise that the aircrafts pass over the rutting areas with an elevaton higher than 1000 feet. We advise the pilots to follow these advices in order to avoid unnecessary impacts. NINA propose a monitoring program using GPS and novel methods for assessment of eventual future impacts caused by military and civil air activities on reindeer husbandry. We also propose a communication plan for ease of the communication between the reindeer herding districts and the air base.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1537
dc.subjectreinen_US
dc.subjectkonsekvensutredningen_US
dc.subjectreindriften_US
dc.subjectreindeeren_US
dc.subjectimpact assessmenten_US
dc.subjectreindeer husbandryen_US
dc.titleReguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. Konsekvensutredning for reindriften_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber53en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2019]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel