Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.coverage.spatialVannområde Nordre Fosen, Steinsdalselvaen_US
dc.date.accessioned2020-04-24T12:14:30Z
dc.date.available2020-04-24T12:14:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4567-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2652434
dc.description.abstractBergan, M. A. 2020. Problemkartlegging og ungfisktellinger i anadrome vassdrag i Osen kommune i 2019. Undersøkelser av små vassdrag med naturlig potensiale for sjøørret og laks. NINA Rapport 1809. Norsk institutt for naturforskning. Denne NINA-rapporten presenterer resultater fra ungfiskundersøkelser og problemkartlegging i Grovla/Nordelva med sidebekker, samt utvalgte sidevassdrag til anadrom strekning av Steinsdalselva i Osen kommune høsten 2019. De utvalgte vannforekomstene er alle bekker og mindre elver, som i 2019 ble befart, undersøkt og beskrevet for første gang med hensyn ungfiskbestander av ørret/sjøørret og laks. Vurderinger knyttet til ål er også gjennomført. De fiskebiologiske vurderingene er forankret i vannforskriften, med en lite påvirket tilstand eller antatt naturtilstand som utgangspunkt, der forholdet til menneskelige inngrep og påvirkning er koblet opp mot betydningen for sjøørret, laks og ål i de respektive vassdragene. Resultatene fra 2019 i Grovla/Nordelva med sidebekker viser at dette vassdragsystemet utgjør en viktig anadrom elv i Osen kommune. Vassdraget utnyttes av både ål, laks og sjøørret, der sistnevnte dominerte fiskesamfunnet i vassdraget i 2019. Nedbørfeltet til vassdraget preges av intensivt drevet landbruk, som setter stort press på elva, både vannkjemisk og hydromorfologisk. Det ble avdekket omfattende fiskedød av laks, ørret og ål i 2019 etter lekkasjer av gjødsel, og vannkjemisk prøvetaking i 2019 avdekker stor vannkjemisk og bakteriologisk belastning. Samtidig pågår storstilt hogst og omfattende avskoging, der skogsmaskiner kjører i vassdragsløpet. Aktiviteten utgjør en kraftig degradering av vassdraget, som er en svært viktig anadrom tilløpsbekk og nøkkelområde for sjøørret, øverst i nedbørfeltet til Grovla/Nordelva. Resultatene fra undersøkelsene i sidevassdrag til Steinsdalselva viser at både små og mellomstore vassdrag utnyttes av laks og sjøørret/ørret, både som gyteområde for voksen fisk, årsyngelproduksjon og oppvekstområder for eldre ungfisk. Enkelte vassdrag har gode ungfisktettheter av både laks og (sjø-)ørret, samtidig som helsetilstanden i disse vassdragene synes tilfredstillende. Andre vassdrag har imidlertid svært lav ungfisktetthet og bortfall av enten laks eller sjøørret, eller fravær av enkelte årsklasser ungfisk. Her avdekkes store belastninger, risikofaktorer og påvirkning av vannøkologien. Dette er vassdrag hvor fiskebestandene utsettes for et stadig økende press på nedbørfelt, vassdragsareal og vann-/habitatkvalitet. Nedbørfeltet og elvedalen for Steinsdalselva med sidevassdrag omkranses for en stor del av intensivt drevet landbruk, som medfører til dels stor belastning på vannkvalitet og hydromorfologi i enkelte deler av vassdraget. Videre er det anleggsfase (2019) for etablering av ny Fv 715 langs store deler av laks og sjø-øretførende strekning av Steinsdalselva, med økt risiko for inngrep, endringer og belastning i berørte sidevassdrag. Det avdekkes anleggsarbeid og avrenning knyttet til etablering av Sørmarkfjellet vindkraftverk i nedbørfeltet til ett vassdrag, med økt risiko for avrenning til bekk og Steinsdalselva. Det foregår samtidig hogst og skogrydding i privat regi nært vassdraget, der skogsmaskiner også krysser elveløpet. Enkelte sidevassdrag omfattes også av vannkraftregulering, enten uten fastsatt minstevannsføring i deler av anadrom strekning og/eller det som kan framstå som lite miljøvennlig minstevannsføring i anadrom strekning. Hensynet til ål ved disse konsesjonene synes ikke ivaretatt. Avslutningsvis er Steinsdalsvassdraget dokumentert å tiltrekke seg rømt oppdrettslaks. Det er intensiv oppdrettsvirksomhet nært Steinsdalselva og i utvandringsruter og beiteområder for laks og sjøørret tilhørende vassdrag i området, med stor risiko for unaturlig høye lakseluspåslag og økt dødelighet for laksefisk i sjøfasen. Det anbefales å følge opp undersøkelsene fra 2019 i de fleste vassdrag i undersøkelsen, for å øke data- og erfaringsgrunnlaget i vurderingene knyttet til hvert enkelt vassdrag, og for å etter hvert bygge opp tidsserier for utvalgte vassdrag. Enkelte av vassdragene har store vannkjemiske og vannøkologiske problemer som er menneskeskapt, og disse bør få ekstra fokus framover med tanke på tiltak og eventuelt kraftig innskjerping i belastende inngrep. Videre bør flere små og mellomstore sidevassdrag til Steinsdalselva som aldri er undersøkt før også inkluderes i en førstegangskartlegging i det videre arbeidet i vannområdet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1809
dc.subjectSidevassdragen_US
dc.subjectLaksefisken_US
dc.subjectProblemkartleggingen_US
dc.subjectØkologisk tilstanden_US
dc.subjectOvervåkningen_US
dc.subjectTiltaken_US
dc.titleProblemkartlegging og ungfisktellinger i anadrome vassdrag i Osen kommune i 2019. Undersøkelser av små vassdrag med naturlig potensiale for sjøørret og laksen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber83en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel