Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerntsen, Henrik Hårdensson
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorThorstad, Eva B.
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.date.accessioned2020-04-20T17:56:15Z
dc.date.available2020-04-20T17:56:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4580-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2651741
dc.description.abstractBerntsen, H.H., Sandlund, O.T., Thorstad, E.B., Fiske, P. 2020. Pukkellaks i Norge, 2019. NINA Rapport 1821. Norsk institutt for naturforskning. Etter invasjonen av pukkellaks i norske elver i 2017 var det knyttet stor spenning til om en slik invasjon ville gjenta seg i 2019. Registreringene i 2019 viser at det totale antallet pukkellaks i norske elver økte i forhold til 2017, at denne økningen var konsentrert til Finnmark og Troms, mens antall pukkellaks i fylkene fra Nordland og sørover var lavere enn i 2017. Totalt ble 20029 pukkellaks registrert fanget i Norge i løpet av 2019, noe som er betydelig mer enn de 6594 pukkellaksene som ble registrert fanget i 2017. Av fisken fanget i 2019 ble 5308 fanget ved sportsfiske i elv, 8971 fanget ved uttaksfiske i elv, 40 ble fanget ved sportsfiske i sjøen og 5710 i kilenot- og krokgarnfiske i sjøen. Rapportert fangst av pukkellaks i sjølaksefiske (kilenot- og krokgarnfiske) var ca. 23 ganger høyere i 2019 (5710 fisk) enn i 2017 (245 fisk). Denne økningen skyldes hovedsakelig fangstene i kilenot- og krokgarnfisket i Finnmark og Troms, og gjenspeiler i stor grad at fangst av pukkellaks i 2019 var inkludert i standard fangstrapportering fra sjølaksefiske, noe som ikke var tilfelle i 2017. I Finnmark i 2019 var rapportert fangst i sjølaksefisket 5189 fisk, i motsetning til bare 122 fisk i 2017, dvs. en økning på 43 ganger. Også i Troms var det en kraftig økning i kilenotfangstene, selv om totalt antall fanget også i 2019 var relativt lite. Ved sportsfiske i sjøen i 2019 ble det fanget kun 40 fisk, noe som er bare litt over en tiendedel av det som ble registrert i 2017. Den rapporterte fangsten av pukkellaks i sportsfisket i elv var i 2019 på 5308 fisk, noe som er en stor økning i forhold til 2017, da tilsvarende antall var 3538 fisk. Ved uttaksfisket i elv i 2019 ble det fanget 8971 pukkellaks, noe som er 3,5 ganger høyere enn antallet i uttaksfisket i 2017. Ved drivtellinger i elver i 2019 ble det observert 632 pukkellaks, noe som er betydelig færre enn de 5430 fiskene som ble registrert i 2017. Dette skyldes delvis en lavere innsats i 2019, men ved utgivelse av denne rapporten har vi ikke fullstendige data for 2019 fra videokameraer montert i laksetrapper eller fra drivtellinger. I likhet med i 2017 mottok elvene i Øst-Finnmark, fra Grense Jakobselv til Nordkapp, flest pukkellaks også i 2019, og det var samlet sett en økning på 43 % fra 2017. Den største økningen i antall registrerte pukkellaks fra 2017 til 2019 finner vi i elvene i Vest-Finnmark (fra Nordkapp til Troms), og i elvene i Troms, med en økning på henholdsvis ca. tre og to ganger. Elvefangsten av pukkellaks fra Nordland og sørover var betydelig lavere i 2019 enn i 2017. Fangststatistikken fra 2019 viser dermed tre viktige forhold sammenliknet med 2017: (1) Det var fremdeles et stort antall pukkellaks i elvene i Øst-Finnmark, (2) det var en økning i antall pukkellaks i Vest-Finnmark og Troms, og (3) det var færre pukkellaks i elvene fra Nordland og sørover (selv om antallet var høyere enn i noe år før 2017). Dette vises også ved at 96 % av all pukkellaks rapportert i elvene i 2019 ble fanget i Finnmark og Troms, mens tilsvarende tall i 2017 var 83 %. Det har altså skjedd en forskyvning og konsentrasjon mot Troms og Finnmark i 2019 sammenlignet med 2017. Og det var Vest-Finnmark og Troms som hadde den største økningen. Tallene fra 2017 var preget av at registreringene ikke var planlagt og dermed mindre fullstendige og systematiske enn i 2019. Dette må derfor tas med i betraktningen når de to årene skal sammenlignes. Det første pukkellaksen i en norsk elv ble i 2019 fanget 17. juni, og den siste 7. september. Median fangstdato for hele landet var 31. juli, det vil si at halvparten av fangstene ble registrert før denne datoen og halvparten etter. Til sammenlikning ble pukkellaksen i 2017 fanget mellom 1. juni og 12. september. Sesongen kan dermed ha vært noe lenger i 2017, men median fangstdato for hele materialet var den samme som i 2019, dvs. 31. juli. Datoen for median oppvandring i ulike deler av landet varierte heller ikke så mye. Av pukkellaksen som ble kjønnsbestemt i 2019 var 52 % hanner. Dette er ganske likt det som ble rapportert i 2017 (58 %).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1821
dc.subjectPukkellaksen_US
dc.subjectFangsten_US
dc.subjectOversikten_US
dc.subjectUtbredelseen_US
dc.subjectFremmed arten_US
dc.titlePukkellaks i Norge, 2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber37en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel