Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Erling
dc.contributor.authorRolandsen, Christer M.
dc.coverage.spatialNordfjellaen_US
dc.date.accessioned2020-04-03T09:04:11Z
dc.date.available2020-04-03T09:04:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4572-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2650237
dc.description.abstractSolberg, E. J. & Rolandsen, C. M. 2020. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. NINA Rapport 1813. Norsk institutt for naturforskning. Våren 2016 ble det oppdaget skrantesyke (CWD) hos ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde sone 1, og som del av bekjempelsen av sykdommen ble hele delbestanden utryddet i 2017 og 2018. I etterkant ble 15 kommuner i Nordfjellaregionen oppfordret av Miljødirektoratet til å redusere sine elg- og hjortebestander med 50 % fra 2016-nivå for å redusere risikoen for smitteoverføring fra miljøet, samt for å avklare smittestatus i bestandene. Målet var at bestandsreduksjonen skulle gjennomføres gjennom ordinær jakt i løpet av 2019 og 2020. NINA ble i denne anledning engasjert for å utvikle estimat på bestandsstørrelse og nødvendig avskytning for å nå målene, samt evaluere avskyting og bestandsutvikling i nedskytingsfasen. Modellberegninger av bestandsstørrelse, avskyting og bestandsutvikling ble presentert i Solberg et al. (2019), mens vi her oppsummerer og vurderer resultatene fra jakta i første året i nedskytingsfasen. Resultatene viser at avskytingen av elg og hjort økte i 2019 i forhold til året før og at det i 2019 ble felt en noe større andel hunndyr av elg enn i foregående år. Økningen i avskyting var lavere enn anbefalt med henholdsvis 67 % og 63 % måloppnåelse for elg og hjort i hele regionen, og følgelig er det lite sannsynlig at bestandene er redusert mye fra nivået i 2016. I samsvar med dette var det bare marginale forskjeller i gjennomsnittlig antall elg sett og felt pr. jegerdag på kommunenivå i 2019 i forhold til 2016. Dette kan delvis forklares med endrede forutsetninger for datainnsamling i 2019, men neppe i tilstrekkelig grad til å antyde en betydelig bestandsnedgang. En tilsvarende konklusjon støttes av at også antallet elg drept i trafikken var mye høyere i 2019 enn i 2016. Dette kan delvis skyldes at det var mer snø i jaktåret 2019/2020 enn i 2015/2016, noe som også påvirker påkjørselshyppigheten, men gir ingen indikasjoner på at bestanden er vesentlig redusert. For hjorten var det i 2019 en svak nedgang i antallet trafikkdrepte individer i forhold til 2016, noe som kan bety at hjortebestanden i hele regionen er noe mer redusert. Den relativt lave økningen i antallet dyr felt er i samsvar med en tilsvarende lav økning i den registrerte jaktinnsatsen for elg. For hjortens del vet vi mindre om endringen i jaktinnsats i 2019 da omleggingen av Hjorteviltregisteret har ført til problemer med registrering av jaktinnsats, og angivelse om det ble jaktet på innmark eller utmark. Vi fant også stor variasjon i jaktinnsats, avskyting og bestandsutvikling mellom kommuner. I enkelte kommuner var avskytingen nesten i samsvar med anbefalt (> 90 % måloppnåelse), men reduksjonen i bestandsindeksene var likevel ikke alltid som forventet fra modellene. Vi diskuterer mulige årsaker til slike avvik i rapporten. For å gi forvaltningsmyndighetene lokalt og sentralt et bedre utgangspunkt for å planlegge avskytingen av elg og hjort kommende høst, gir vi spesifikke råd om hvordan avskytingen bør gjennomføres i 2020. Rådene gis med bakgrunn i de nasjonale målene om å redusere elg- og hjortebestandene i Nordfjellregionen med 50 % fra 2016-nivå innen utgangen av 2020. På regionnivå anbefaler vi 100 % økning i avskyting for begge arter i forhold til avskytingsmålene angitt i Solberg et al. (2019). Dette er for å kompensere for lavere enn ønsket avskyting av elg og hjort i 2019. På kommunenivå differensierer vi anbefalingene basert på registrert bestandsutvikling og måloppnåelse i 2019. I de fleste kommunene anbefaler vi at avskytingen i 2019 økes med 50 % eller 100 %, mens vi i et fåtall kommuner anbefaler at avskytingen økes med mer enn 100 %. Fordi jaktinnsatsen i 2019 økte lite i forhold til tidligere år, anbefaler vi kommunene å også vurdere andre tiltak i tillegg til fritidsjakt, for å ta ut tilstrekkelig antall elg og hjort i 2020.en_US
dc.description.abstractSolberg, E. J. & Rolandsen, C. M. 2020. Population reduction of moose and red deer in the Nordfjella region: Experiences from the hunting season 2019/2020. NINA Report 1813. Norwegian Institute for Nature Research. In spring 2016, Chronic Wasting Disease (CWD) was for the first time detected in Europe in a female reindeer in the Nordfjella wild reindeer area in southern Norway. To combat the disease, Norwegian authorities exterminated the entire herd in the autumn and winter of 2017-2018, and recently also asked for a population reduction of moose and red deer to 50 % of 2016-level in the overlapping and surrounding 15 municipalities (the Nordfjella region). The plan was to reduce the population size by increased recreation hunting in 2019 and 2020. NINA was asked to provide estimates of the population size and necessary harvest to achieve the management goal, and in winter 2020 we were asked to evaluate the harvest and population development in 2019. Population models with estimates were presented in Solberg et al. (2019), and in the present report we summarize and evaluate the population outcome after the first year of population reduction. The results indicated that the harvest of moose and deer increased from 2018 to 2019 and that hunters harvested a slightly higher proportion of adult females in 2019. However, the harvest was lower than specified in the culling plan and as a consequence we found no support for a substantial population decline based on three population indices in 2019: seen per hunter-day, killed per hunter-day, and number of road kills. The relatively small increase in the moose harvest from 2018 to 2019 is in accordance with a similar small increase in hunting effort. Because of technical problems we know less about the change in hunting effort on red deer. We also found large variation in hunting effort, harvest and population development among municipalities. In some municipalities the goal achieve-ment (harvest/planned harvest) was almost in accordance with the culling plan (> 90 %), but not always with the expected change in population size. In the report we discuss possible ex-planations for such a deviance. To reach the management goal by the end of 2020, we recommend the local wildlife manage-ment to increase the harvest of moose and deer with on average 100 % relative to the culling plan. We provide specific advises for each municipality based on the growth in local population indices and the goal achievement in 2019. In most municipalities we recommend a 50 % or 100 % increase in culling, and in a few more than 100 %. Because of low increase in hunting effort in 2019, we also advise the local management to consider other actions, in addition to recreational hunting, to be able to obtain the necessary population decline. This may include management culling at the end of the hunting season in 2020.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1813
dc.subjectBestandsestimeringen_US
dc.subjectbestandsreduksjonen_US
dc.subjectCWDen_US
dc.subjectElgen_US
dc.subjectHjorten_US
dc.subjectJakten_US
dc.subjectlokal forvaltningen_US
dc.subjectskrantesykeen_US
dc.subjectChronic wasting diseaseen_US
dc.subjectcullingen_US
dc.subjecthuntingen_US
dc.subjectlocal managementen_US
dc.subjectmooseen_US
dc.subjectpopulation estimationen_US
dc.subjectpopulation reductionen_US
dc.subjectred deeren_US
dc.titleBestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber87en_US
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1668|2020en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record